Nummer: 1 - Jacqueline Willemsen - Post

Woonplaats: Vollenhove

Jacqueline Willemsen 64 jaar, sinds 15 december 1975 getrouwd met Wim, moeder van 2 dochters en sinds 24 februari 2018 trotse oma van Sara Jacqueline.

 

Ik ben geboren en opgegroeid in Vollenhove, ons gezin bestond uit 7 personen, 5 kinderen waarvan ik nummer 4 was. In mijn opvoeding het besef van waarden en normen meegekregen. In de eerste jaren van ons huwelijk hebben we in Ens gewoond. Doordat Wim van baan veranderde kwamen we terug in Vollenhove. We voelen ons hier thuis.

Ik ben belijdend lidmaat van de Hervormde Gemeente Vollenhove. Het geloof en de kerk nemen een belangrijke plaats in mijn leven in. Het geloof geeft mij steun en houvast voor mijn dagelijks handelen. Jaren heb ik deel uitgemaakt van de kerkenraad, als ouderling en als scriba.

Ook ben ik al jaren werkzaam als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Toen ik in 2000 door de CPB benaderd werd om op de lijst te staan, was dit voor mij niet zomaar ja. Ik was net weer benoemd in de kerkenraad. De verkiezingsuitslag maakte, dat ik het vertrouwen van de kiezers kreeg door in de gemeenteraad gekozen te worden.

Vanaf 2001 maak ik deel uit van de gemeenteraad. Voor mij een vak, geen vrijetijdsbesteding. Makkelijk benaderbaar voor de inwoners van Steenwijkerland, proberen om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Een lokale partij, dicht bij de burgers en een eigen verantwoordelijkheid voor doen en laten. Geen beïnvloeding door een landelijke lijn.

Ik spreek de wens uit, dat wij ook de komende 4 jaar weer het mandaat van de kiezers krijgen, en in coalitie verband de ingezette lijn voort te zetten voor een sterk en leefbaar Steenwijkerland.

SAMEN KUNNEN WE MEER!

 

Nummer: 2 - Ronnie Lassche

Woonplaats: Sint Jansklooster

Langs deze weg zal ik mij even kort aan u voorstellen. Ik ben 45 jaar, getrouwd met Anja en ben trotse vader van een dochter en een zoon. Afkomstig uit en woonachtig in het buitengebied van Sint Jansklooster, opgegroeid op een melkveehouderijbedrijf en mijn hele leven al werkzaam in het agrarische bedrijfsleven. Momenteel in de rol als bedrijfsleider bij een landbouwmechanisatiebedrijf in Genemuiden.

Sinds 2014 actief in de gemeenteraad voor de CPB, daarvoor mocht ik actief zijn in een aantal besturen zoals het plaatselijke bloemencorso, de sportvereniging, de kerk en plaatselijk belang. Het laatste half jaar heb ik mij, samen met vele anderen, succesvol ingezet als ambassadeur voor breedband internet voor het buitengebied.

In 2014 mocht ik de CPB lijst aanvoeren, als nieuweling kijk ik daar met een goed gevoel op terug. Met een goede voorbereiding is het mogelijk om in één keer lijsttrekker te worden en in te stromen in de gemeenteraad. We mochten groeien van 3 naar 4 zetels en namen zitting in het college. In goed onderling overleg heb ik daarna bewust een stap terug gedaan. Een gezin een fulltime baan en een rol als fractievoorzitter was voor mij niet te combineren. Ook vond ik dat ik als nieuweling in de raad mijzelf moest ontwikkelen. Jacqueline Willemsen heeft deze rol met succes op zich genomen, het is voor mij dan ook logisch en meer dan terecht dat ze onze lijst aanvoert.

Verantwoordelijkheid nemen en actief deelnemen aan de maatschappij is iets wat ik graag mag doen en ook hoop te mogen blijven doen. Naast het feit dat het nodig is dat mensen zitting nemen in een organisatie kan ik genieten van het bestuurswerk de omgang met elkaar, het leggen van contacten en het bereiken van beoogde doelstellingen.

Dat is ook wat ik graag mag doen in de gemeenteraad, samen doelen bereiken, zaken doen, een organisatie goed neerzetten. Zaken onder de aandacht brengen en in de uitvoering in gang zetten. Het college scherp houden door vragen te stellen en succesvol moties in te dienen. De afgelopen 4 jaar heb ik dit regelmatig gedaan in samenspraak met de fractie. Voor mij is het raadslidmaatschap actief zijn en hard werken en niet alleen de laatste twee maanden voor de verkiezingen.

Weten wat er in de samenleving speelt, je verplaatsen in de beleving van mensen. Dat vertalen in de raadszaal en ik kan u vertellen dat is een hele uitdaging.

Een goed voorstel ongeacht van wat voor partij of persoon kan rekenen op mijn ondersteuning. In de politiek moet je in mijn beleving elkaar het succes gunnen en altijd het belang van de inwoners van de gemeente in ogenschouw nemen. Een goed voorstel is in mijn ogen een voorstel wat goed uit te leggen valt aan de inwoners van Steenwijkerland en waar het overgrote deel zich in kan vinden.

Zaken waar ik mij de afgelopen jaren mee bezig heb gehouden zijn, woningbouw, industrieterreinen, bestemmingsplannen, het buitengebied, agrarische ontwikkelingen, natuurbeheer en de rietteelt. Daarnaast de zaken die spelen in en rondom Steenwijk. Wat ik fijn vond en vind is dat mensen mij persoonlijk aanspreken en zo zaken aandragen die voor verbetering vatbaar zijn. Als raadslid moet je je laten zien en benaderbaar zijn. Dat probeer ik zo goed mogelijk te doen.

Ik ben goed bekend met alle kernen van Steenwijkerland en het mij zo dierbare buitengebied, met haar prachtige kernen. Mocht ik weer verkozen worden dan zal ik mij met volle overgave en plezier inzetten voor alle inwoners in Steenwijkerland. U bent aan zet, laat uw stem gelden. Samen kunnen we meer!

 

Nummer: 3 - Ludwig Lassche

Woonplaats: Blokzijl

Ik ben Ludwig Lassche: 67 jaar, getrouwd met Klaasje, en reeds 46 jaar woonachtig aan de prachtige havenkolk van Blokzijl. Wij hebben twee kinderen, een dochter en een zoon, en drie kleinzonen.

Na ruim 47 jaar in dienst te zijn geweest bij de Rabobank, en waarbij ik in diverse functies werkzaam ben geweest en in vele kernen heb gewerkt, stond voor mij altijd de klant voorop.

In de vrije tijd die er nog over bleef, heb ik mij destijds voor diverse besturen ingezet t.w. penningmeester van de christelijke school “De Schutsluis”, de VVV, Plaatselijk Belang, Evenementencommissie, Museum “Het Gildenhuys”, Commissie “Herstel Kerk en Toren” enz. en voor enkele hiervan ben ik nog steeds bestuurslid.

Voor al deze activiteiten, ben ik in 2000 koninklijk onderscheiden, en enkele jaren daarna benoemd als Ereburger van Blokzijl.

Ik ben raadslid sedert 2014 voor de CPB en heb mij na mijn pensionering, 3 jaar geleden ingezet voor o.a. de vrijwilligersorganisatie “STAVIB”; Stichting Aangepast Vervoer In de (voormalige) gemeente Brederwiede. Het geeft mij heel veel voldoening om met name mensen te helpen die vastlopen in o.a. de administratieve rompslomp en dan vooral financieel. En tevens maak ik mij sterk om met name voor de kleinere kernen het voorzieningenniveau zoveel mogelijk op peil te houden, dit in samenwerking met de reeds aanwezige vrijwilligersorganisaties, want ook mijn standpunt is “Samen kunnen wij meer”

Wij wonen met z’n allen in een prachtig gebied, waarbij met name ons Nationale Park Weerribben-Wieden gekoesterd moet worden, samen met de huidige terreinbeheerders en de vele vrijwillige rietsnijders, moeten wij er wat moois van maken. Het gebied verdient dit.

Ook de andere sectoren w.o. toerisme, bedrijven, en agrarisch enz. moeten wij in de komende periode veel aandacht geven.
Want:
Samen kunnen wij meer!

 

Nummer: 4 - Gidion Hoorn

Woonplaats: Wanneperveen

Ik ben Gidion Hoorn 23 jaar, woon in Wanneperveen waar ik opgegroeid ben op een melkveebedrijf.

Als studie heb ik Agrarische Ondernemerschap gedaan op het van Hall Larenstein te Leeuwarden. Deze studie heeft als combi voor de helft melkveehouderij en voor de helft bedrijfskunde, dit was een prima studie om later het melkveebedrijf thuis over te nemen. Ook voor stages heb ik veel ervaring opgedaan in het buitenland. Dit zie ik als een stukje zelfverrijking en ook vooral meer open staan voor andere en nieuwe dingen dan alleen kijken naar je eigen habitat. Naast het werk op de boerderij ben ik ook Fokkerijspecialist voor WWS, dit doe ik 3 dagen in de week. Het agrarische leven zit mij echt in het bloed.

In 2014 ben ik benaderd om op de lijst van de CPB te komen. Deze uitdaging ben ik aangegaan, omdat de CPB een lokale en onafhankelijke partij is en geen beïnvloeding van de landelijke politiek heeft.

 

In September 2016 ben ik in de raad gekomen. Als jongste raadslid besefte ik wel dat ik nog wel wat moest leren over de gang van zaken in de raad, maar ik was niet bang om mijn neus te stoten en ben er met volle energie in gegaan. Na 1,5 jaar in de raad hoop ik weer verkozen te worden om mij weer in te zetten voor de inwoners van Steenwijkerland.

Ik wil mij graag inzetten voor alle agrarische ondernemers, want zij zijn de grootste natuurbeheerders. Andere belangrijke punten waar ik mij voorin wil zetten  en heb ingezet afgelopen 1.5 jaar zijn:  Het Sportverenigingsleven, Toerisme en Recreatie, Duurzame Energie, Cultuur en het buitengebied.

Ook zal ik mij volledig in zetten voor de inwoners van Wanneperveen om de nieuwe school op de voorkeursplek van de bevolking en de schoolbesturen te krijgen. Een ander belangrijk punt waar ik mij voor in wil zetten is woningbouw op maat en dan met name voor starters in de kleinere kernen, want de jeugd heeft de toekomst en behoud leefbaarheid. 

Wilt u ook jong volwassen in de raad, die niet bang is om zijn neus te stoten en zich wil inzetten voor alle burgers van Steenwijkerland. Laat dan uw stem horen, want u bent aan zet! Samen kunnen wij meer!

 

Nummer: 5 - Tilko Gernaat

Woonplaats: Steenwijk

Ik ben Tilko Gernaat, 56 jaar, getrouwd met Alice en inmiddels 50 jaar woonachtig in Steenwijk. Samen mogen we de rijkdom van vier                 - inmiddels volwassen - kinderen en een kleinzoon ervaren.

Je inzetten voor kerk en maatschappij heb ik van huis uit meegekregen. Vele jaren heb ik mij in mogen zetten binnen het bestuur van wijkvereniging ‘De Middenweg’ en voor het wijkcentrum ‘De Oerthe’ en zo zijn veel ambtelijke en bestuurlijke contacten ontstaan.

Later heb ik mij vanuit het bestuur van VVN-afdeling Steenwijkerland samen met veel vrijwilligers ingezet voor educatie op gebied van verkeersveiligheid.

Binnen de ondernemingsraden van mijn werk en voor de oudercommissie en medezeggenschapsraad van diverse scholen ben ik jaren actief geweest.

Vanaf 2014 ben ik als burgerraadslid en fractiesecretaris met veel plezier en enthousiasme betrokken bij het openbaar bestuur van onze mooie gemeente.

Vanuit de Christelijke Partij Burgerbelangen wil ik mij inzetten voor een samenleving waarin er plaats is voor iedereen, omdat iedereen uniek is op deze wereld. Aandacht voor de zwakken, mensen met een beperking of mensen die tijdelijk niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Maar ook voor de ouderen die aan de basis van deze samenleving hebben gestaan en nu op voorzieningen moeten kunnen rekenen. Want: Samen kunnen we meer!

Voor de agrarische sector, de riettelers en natuurbeheer die samen ‘beheerder’ zijn van een zeer groot deel van onze leefomgeving waar we met elkaar van mogen genieten. Voor bedrijven die zich in onze gemeente willen vestigen of juist willen uitbreiden. Voor het behoud van voorzieningen en woningbouw in de kleine kernen. Voor Steenwijkerland als toeristische trekpleister en voor het stimuleren van culturele activiteiten. Want: Samen kunnen we meer!

 

Nummer: 6 - Luuk Bos

Woonplaats: Vollenhove

Ik ben Luuk Bos, 46 jaar, getrouwd met Mieke, geboren in Blokzijl en nu 21 jaar woonachtig in Vollenhove. Al bijna 20 jaar werkzaam als productmanager van telecomproducten bij Tiptel in Almere.

In Vollenhove onder andere actief als badmintonner bij de lokale badmintonclub, wagenbouwer bij een corsowagen en vrijwilliger bij diverse evenementen. Afgelopen zomer ben ik benaderd om op de lijst van de CPB te komen. Ik heb altijd al veel belangstelling gehad voor de (lokale) politiek, maar er eigenlijk nooit eerder over nagedacht om zelf actief bezig te gaan. Deze uitdaging wil ik graag aangaan, omdat de CPB een lokale partij is met veel aandacht voor de inwoners.
 

Er is terecht veel oog voor bepaalde groepen in de samenleving: voor jongeren (jeugdzorg), ouderen (thuiszorg), boeren en riettelers (natuur/ agrarische sector). Deze thema’s willen we met elkaar aanpakken want: Samen kunnen we meer!​

Ik wil mij graag inzetten voor de alledaagse dingen die de inwoners van Steenwijkerland bezighouden: het (sport)verenigingsleven, de leegstaande (bedrijfs)panden, het onderhoud van groenvoorziening, wegen, trottoirs en fietspaden, het openhouden van de zwembaden in de gemeente en een mobiel gemeentekantoor dat in de avond open is (of filialen in de kernen).

 

De plek waar je woont is belangrijk, daarom willen we als CPB het historische karakter van Steenwijkerland versterken en behouden met oog voor plaatselijke evenementen en (oudejaars) tradities.

 

Bij de CPB zetten wij ons in voor financiële ondersteuning van burgerinitiatieven om deze zaken te realiseren, want: Samen kunnen we meer! 

 

Nummer: 7 - Rik Hogeterp

Woonplaats: Oldemarkt

Mijn naam is Rik Hogeterp en ben 23 jaar. Ik ben geboren en opgegroeid in Oldemarkt, waar ik nu nog steeds woon.

Mijn passie ligt in de landbouw en dan in het bijzonder de melkveehouderij. Nadat ik het VWO heb afgerond ben ik dan ook via wat omzwervingen op het Van Hall Larenstein terecht gekomen. Hier volg ik de studie Bedrijfskunde & Agribusiness. Ik zit inmiddels in het vierde en laatste jaar en hoop deze zomer af te mogen studeren. Daarnaast volg ik nog een traineeship op de Food & Agri afdeling bij Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland. Dit combineer ik met mijn afstudeeropdracht die ik ook in opdracht voor de Rabobank doe. Ik hoop dan ook na mijn afstuderen actief te blijven in deze mooie sector.

Ik ben eind 2017 benaderd om op de lijst van de CPB te komen. Het leek mij een mooie kans om mijzelf te ontwikkelen. Ik heb altijd al interesse gehad in de politiek, maar dit was veelal landelijk georiënteerd. Nu wil ik mij inzetten voor de lokale politiek, omdat ik ervan overtuigd ben dat een lokale partij als de CPB een grote invloed kan hebben op de zaken die er in de gemeente spelen.

Mijn agrarische achtergrond maakt ook dat ik mij graag in wil zetten voor alle agrarisch ondernemers die onze gemeente rijk is. In een maatschappij waarin duurzaamheid en natuur een belangrijke rol spelen, is dit een grote uitdaging.

Daarnaast wil ik mij graag inzetten voor woningbouw op maat. Ik heb zelf twee keer in mijn nabije omgeving meegemaakt hoe moeilijk het is om een huurwoning in Oldemarkt te krijgen. Woningbouw van zowel huur als koopwoningen is zeer belangrijk in de kleinere kernen om leegloop te voorkomen. Zowel jongeren als ouderen vinden het vaak lastig om een geschikte woning te krijgen.

Andere zaken die ik belangrijk vind zijn; het ontwikkelen en optimaliseren van sportverenigingen en accommodaties om de leefbaarheid te behouden, het stimuleren van het bedrijfsleven in de kernen om leegstand te voorkomen en het faciliteren van burgerinitiatieven.

Ik denk dat jonge mensen een frisse wind in de politiek kunnen brengen en ik hoop dat te kunnen doen in de gemeente Steenwijkerland. Daarbij heb ik u stem nodig, want samen kunnen we meer!