top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Algemene beschouwingen op programmabegroting 2022-2025


Voorzitter,


Voor ons ligt alweer de laatste begroting van dit college, in eerste plaats dank aan de ambtelijke organisatie voor het opstellen hiervan. Hoe groot is het contrast van deze begroting met die van vorig jaar, toen wij als gemeente Steenwijkerland in zo zwaar weer zaten dat we de burgers moesten confronteren met een kleine 10% lastenverhoging.


Op dit moment staan we er veel beter voor, en dat is natuurlijk geweldig, echter dit grillige verloop baat ons zorgen. In de najaarsnota hebben wij hier ook al aan gerefereerd. Wat zal het volgende jaar worden, voor ons als gemeente en voor onze inwoners. Het kan toch niet zo zijn dat het ene met het andere jaar zo enorm financieel verschilt. In onze ogen is dit een moeilijk werkbare situatie geworden, en dit signaal willen wij dan ook afgeven, en wij willen het college vragen hoe wij hier het beste mee om kunnen gaan.


In het programma de inwoners op 1, wordt gesproken om meer buurtinitiatieven en meer inspiratie tours te organiseren. Hoe gaan we dit bereiken, wij zijn benieuwd naar de invulling en uitvoering hiervan en hoe hoog ligt de lat. Er wordt gesproken over schone mobiliteit, een 10-tal auto’s conform het deel autoconcept, kunt u ons al meenemen in de uitvoering hiervan.


In het programma werk aan de winkel, wordt gesproken over het aantrekken van een drietal bedrijven op Eeserwold, vraag die wij hebben is hoe het acquisitiebeleid eruitziet voor de rest van de gemeente. Veel doelen worden omschreven aangaande het sociaal domein, we missen echter wel de uitvoeringsplannen hierachter, terwijl het sociaal domein van grote invloed is op onze begroting.


In het programma mijn Steenwijkerland, wil het college een 2 tot 3-tal inwoners initiatieven ondersteunen/bevorderen. Wat maakt het dat dit zich beperkt tot 2 tot 3-tal en wat zijn de randvoorwaarden/beoordeling hierin. Een verdeling hiervan over de gemeente lijkt ons wenselijk.


En dan het ecologisch maaibeheer, hier valt van alles over te zeggen. Qua biodiversiteit, kosten, maar ook verkeersveiligheid. Inwoners ervaren het in bepaalde situaties dermate verkeersonveilig en gaan zelf aan de slag. Dat is begrijpelijk, hoe gaan we hier verder mee om?


De investering in een tweetal fietspaden is destijds uitgesteld. Het gaat hierbij om het fietspad Wanneperveen Giethoorn, en in Belt Schutsloot. Wanneer staat het fietspad Wanneperveen op de planning.


Een achttal sportverenigingen worden ondersteund op het gebied van het ontwikkelen en begeleiding van jeugdtrainers. Wat voor criteria hangt hieraan. Welke clubs komen in aanmerking. Krijgt iedere club hierin gelijke kansen?


Dan nog even over het oud papier, dit speelt nog steeds, per 01-01-2022 wordt er gestopt met het ophalen van oud papier door vrijwilligers hoe gaat het komen met de compensatie voor de verenigingen en scholen. Hier moet ruimte voor komen en blijven, het zijn belangrijke inkomsten voor het verenigingsleven, wat wij als politiek het cement van de samenleving noemen.


Dan een vraag over een aansprakelijkheidsstelling Riolering, een veehouder claimt 3 miljoen, de zaak is 31 augustus voor de rechter geweest, hoe staat dit ervoor? Het gaat nogal om een bedrag.


Inkoopbeleid gas en elektra. Hoe wordt ingespeeld op marktomstandigheden, zo het nu gebracht wordt, kun je de conclusie trekken dat er niet goed is ingekocht. En dat voor een organisatie als de onze, die zelfs gebruik maakt van experts en collectief inkoopt, een risico van € 160.000.


Financiën en overheid

Duurzaam Beleefbaar Toerisme met daarin de aanpak van de stationsomgeving en de herinrichting Steenwijkerdiep. Wij vragen ons af of het niet beter is om met 1 integraal plan te komen inclusief alle verkeersstromen.

Daarnaast maken wij ons zorgen over de uitvoering van de ruilverkaveling Blokzijl-Vollenhove. Hoe komt het eruit te zien, hoe gaat het met de agrarische ondernemers met gevestigde rechten, met prima bedrijven, met opgebouwde rechten, die moeten wijken voor een maatschappelijk/natuur belang. Wij constateren dat partijen als de provincie het waterschap al met de uitvoering willen starten, terwijl de ruilverkaveling voor agrarische ondernemers die deze gronden nu bewerken, nog niet is afgewikkeld. We hebben onlangs de familie de Dood uit Nederland als inspreker gehad in deze raad, het deed met alle fracties wat. Er wordt over agrarische ondernemers gesproken en niet met hen. Er worden beslissingen genomen waar ze niet in gekend worden. Er wordt over hun rechten en eigendommen gesproken en zonder enige vorm van empathie, ook over beslist. Waar is het college? Of laten we het allemaal maar gebeuren. We maken ons zeer grote zorgen over de houding en betrokkenheid vanuit het college. Als raad horen we ook niets, het is altijd informatie halen.

Over de ontwikkelingen in Giethoorn betreffende het masterplan en het zonnepark in Wanneperveen zullen wij ons nu niet weer uitlaten, nadat we dat vorige week tijdens de behandeling van het jaarverslag ook al hebben gedaan. Wel maken we nogmaals duidelijk het in beide gevallen niet eens zijn met de uitvoering.

Dit is ook van toepassing voor participatie van de inwoners bij diverse ontwikkelingen, deze is onder de maat, ook zeker ten opzichte van de ambities van dit college. Van de begroting kun je van alles vinden, echter ziet het er best redelijk tot goed uit voor de korte termijn.

En uiteraard zou het een optie zijn om een groter deel aan onze inwoners terug te geven van de lastenverzwaring van 2020. We zullen instemmen met de begroting maar komen wel met een aantal moties.


Tot zover Voorzitter.


Motie 1: Infrastructuurbijdrage voor grote projecten

Motie 2: Incidenteel budget voor aanvullend onderhoud diverse wegen.

Motie 3: Integrale aanpak verkeerssituatie gedempte Steenwijkerdiep/Tukseweg en wijk

Torenlanden

Comments


bottom of page