Speerpunt 2:

 

Geen extra beperkingen voor de landbouw en aandacht voor de kwetsbare positie van riettelers. Behoud van bestaande natuur, geen aanleg van nieuwe natuur.

=

 

Programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!'

7.1 Akkerbouw, vee- en rietteelt


De agrarische sector vervult van oudsher een belangrijke positie in Steenwijkerland in. Voor de leefbaarheid van ons landelijk gebied is een sterke agrarische sector essentieel. Ook zorgt de agrarische sector voor een behoorlijke werkgelegenheid. Zowel direct als indirect. Daarnaast bepaalt deze sector mede het visuele beeld van het buitengebied en ‘stoffeert’ deze sector het landschap waar wij allemaal zo trots op zijn. Binnen een gemeente die deels bestaat uit kwetsbare natuurgebieden zal ook ruimte gecreëerd moeten worden voor uitbreiding van agrarische bedrijven. Wij willen geen onnodige onttrekking van land- en tuinbouwgebieden voor natuurontwikkeling. De combinatie waarbij agrariërs tevens landschapsbeheer uitoefenen moet gestimuleerd worden. Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met toerisme, recreatie, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. In de Vrijkomende Agrarische Bebouwingen (VAB) dient ruimte te zijn voor ondernemers om andersoortige bedrijven te starten.


In de nieuwe Omgevingswet moet gekozen worden voor verruiming van de mogelijkheden voor de agrariërs. Bij initiatieven moet door de gemeente passende ondersteuning geboden worden. Bij die ondersteuning is het belangrijk om te komen tot een moderne, economische en milieutechnische wijze van ondernemen. Het huidige beleid moet verruimd worden zodat het niet belemmerend werkt voor de agrariër. Wij willen dat in het toekomstige omgevingsplan de inhoud van een (bedrijfs)woning bij recht maximaal 750m3 mag zijn, dat is nu 600m3. Mocht de bestemming van een bestaande boerderij gedeeltelijk veranderen van agrarisch naar een andere bestemming (bijvoorbeeld wonen) dan moet dit mogelijk zijn. Doel van deze inzet is om ondernemers en particulieren in het buitengebied ruimte te bieden om te ondernemen zonder lange procedures.

Veel aandacht vragen we voor ons Nationaal Park Weerribben Wieden, dit in combinatie met de huidige terreinbeheerders en niet te vergeten de riettelers. Samen met deze sector en de terreinbeherende organisaties zullen we zij aan zij moeten samenwerken om het riet dat in het gebied geoogst wordt te promoten. Dat is zeker nodig aangezien de afzet van riet momenteel moeizaam verloopt.

Voor het volledige programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!' klik hier.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2018 Designed by CPBsteenwijkerland