Speerpunt 6:

 

Woningbouw op maat voor jong tot oud in alle kernen. Welstandstoezicht afschaffen waar mogelijk.

=

 

Programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!'

6.6 Volkshuisvesting


Er is in de afgelopen jaren minder gebouwd dan de langjarige prognoses aangaven. Dit is enerzijds een gevolg van de economische crisis en heeft anderzijds te maken met de veranderende samenstelling van de bevolking. Op veel plaatsen worden nu de woningbouwlocaties ingevuld.


De positie van de woningbouwcorporaties is door overheidsmaatregelen sterk verslechterd, waardoor er druk staat op de sociale woningmarkt. Inspelen op de vraag naar woningen blijft belangrijk en zal maatwerk vergen. Als CPB vinden wij het heel belangrijk dat de huisvesting in de kleine kernen gewaarborgd blijft. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid van deze kleine kernen. Ook moet er ingezet worden op het behoud van voorzieningen in de kleine kernen.


De gemeente Steenwijkerland kent een faciliterend grondbeleid. Dat betekent dat zij zelf geen gronden meer aankoopt voor woningbouw. De CPB vindt dat de gemeente wel een belangrijke rol moet hebben bij het afstemmen van de bouw/verbouw van woningen aan de op dat moment heersende en de in de toekomst verwachte vraag naar woningen. Naast huisvesting is ook een prettige woon- en leefomgeving erg belangrijk. Wij denken dan aan groenvoorzieningen, speelgelegenheden, verkeersveiligheid en voldoende parkeerplaatsen.

Met de verwachte toename van ouderen en eenpersoonshuishoudens is het belangrijk dat zij ook keuze hebben waar ze willen wonen. Net als voor de starters willen we daar extra aandacht voor vragen. Het huisvestingsbeleid moet daarom gericht zijn op de verschillende doelgroepen en de verwachte verschuiving hierin. Het doel is:

- Dat er voldoende goedkope woningen behouden blijven en dat deze worden aangepast  (toegankelijk en energiezuinig) aan de eisen van deze tijd. Dit is vooral een taak van de woningbouwcorporaties;
- In het nieuwbouwprogramma voldoende woningen realiseren voor jongeren, starters, ouderen en eenpersoonshuishoudens;
- Aandacht geven aan levensloopbestendig bouwen. Dit kan door levensbestendige woningen te bouwen maar misschien is aandacht voor levensbestendige kernen en wijken beter realiseerbaar. Wanneer er voldoende diversiteit is in een kern of wijk kan men in de omgeving waar men prettig woont blijven wonen, of verhuizen naar een woning die past bij de levensfase waarin men zich bevindt;
- Actief inzetten op braakliggende gronden met bestemming woningbouw door heel de gemeente Steenwijkerland.


6.7 Ruimtelijke Ordening/vergunning verlening


Ruimtelijke ordening vraagt een zorgvuldig beleid en afstemming op de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren. Belangrijke punten zijn duurzaamheid, balans en leefbaarheid in wijken en kernen. De vergunningsverlening moet helder en soepel verlopen. Bij de eerste aanvraag moet het voor de aanvrager duidelijk zijn waarom zijn plan wel of geen kans van slagen heeft.


Wij willen dat aanvragen voor: erfafscheidingen, dakkapellen, parkeervergunning, leegstandsvergunning en dergelijke, versneld afgehandeld worden Waar het kan moeten vergunningen snel worden verleend, dit moet in de vorm van een flitsvergunning.
De CPB heeft veel vertrouwen in de inwoners van de gemeente Steenwijkerland. Daarom willen wij dat het welstandsbeleid alleen nog geldt voor waar dat écht nodig is, zoals de historische stads- en dorpskernen en karakteristieke buitengebieden. Op alle andere plaatsen kan deze vorm van betutteling worden afgeschaft.

Voor het volledige programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!' klik hier.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2018 Designed by CPBsteenwijkerland