Speerpunt 7:

 

Steun voor de zwakkeren in onze samenleving.

=

 

Programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!'

5.1 Zorg

De zorg- en dienstverlening heeft de afgelopen jaren een hele verandering doorgemaakt. De taak van de overheid als aanbieder van producten en diensten is veranderd. Er wordt meer van de burger gevraagd. Communicatie en het vinden van het juiste antwoord op de vraag is essentieel. Meedenken in mogelijkheden moet voorop staan. Iedereen heeft recht op goede en snelle medische hulp, in welke vorm dan ook. De gemeente moet alles doen wat in haar vermogen ligt om dit te realiseren. De CPB is voorstander van een huisartsenpost in Steenwijk. Veel partijen zijn hierbij betrokken. Zodra zich een mogelijkheid voordoet, zal de CPB niet schromen deze met beide handen aan te grijpen.
De CPB is van mening dat mensen die niet zonder hulp of hulpmiddelen kunnen, op een eenvoudige manier een aanvraag moeten kunnen doen, waarna zij op zeer korte termijn geholpen moeten worden.
Voor de CPB is het belangrijk, dat de gemeente oog heeft voor individuele vragen van haar inwoners. Maatwerk moet daarbij het uitgangspunt zijn.


5.2 Jeugdzorg


“De jeugd is de toekomst”, is een bekende slogan en dat is ook zo. Het merendeel van onze jeugd groeit onbezorgd op in een veilige omgeving. Voor jeugd die het moeilijk heeft, bestaan allerlei voorzieningen. Daarbij is vroegtijdig signaleren van problemen belangrijk, om problemen in de toekomst voorkomen. Op het gebied van gezondheid moeten we de jeugd wijzen op gezonde voeding, sporten, de gevaren van roken, drinken, gokken en drugs. Ook willen we in blijven zetten op voorlichting en preventie in samenwerking met de ouders en betrokken instanties, want: Samen kunnen we meer!


5.3 Ouderenzorg

Het aantal ouderen neemt toe. Wij zijn er voor, dat ouderen passende huisvesting hebben en dat zij zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen. De initiatieven van de woningbouwcorporaties: “Lang zult u wonen” en de door de gemeente gesteunde “blijverslening” ondersteunt de CPB van harte. Daarnaast moet de bestrijding van eenzaamheid een aandachtpunt zijn van de gemeente. Initiatieven op dit gebied moeten op steun van de gemeente kunnen rekenen. Dit is niet alleen een zaak van de gemeente maar ook van de woningbouwcorporaties en burgers zelf, want: Samen kunnen we meer!


5.4 Sociaal Domein


Welzijn verbindt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben en mensen die graag de helpende hand toesteken. Hierbij staat zelfredzaamheid en ontwikkeling van de sociale kwaliteit voorop.


Wij willen dat het kernen- en wijkenbeleid gehandhaafd blijft, de afgelopen jaren heeft dit beleid haar vruchten afgeworpen. Het overleg tussen plaatselijke belangen- en wijkverenigingen en het college verloopt uitstekend. De contactambtenaren spelen hierbij een belangrijke rol. Korte lijnen, duidelijke communicatie en goede afstemming zijn van belang om dit beleid voor de toekomst te behouden. Hiernaast moeten veilige speelgelegenheden, vrijetijdsbesteding en sportieve ontspanningsmogelijkheden gewaarborgd blijven voor de jeugd.


Binnen het Sociaal Domein moeten we niet alleen standaardiseren maar ook innoveren. Innovatie zorgt op termijn niet alleen voor verbetering van de dienstverlening maar ook voor efficiënte processen en kostenbesparing. Om meer grip te krijgen op het Sociaal Domein is het zaak voor de gemeente om buiten de gebaande paden te denken door in te zetten op ICT, digitalisering en onderzoek doen naar het implementeren van nieuwe technologie.


Voor de CPB is het van belang oog te hebben voor inwoners die door de stapeling van financiële verplichtingen in de problemen kunnen komen.

Voor het volledige programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!' klik hier.