top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Schriftelijke vragen en antwoorden over sanering voormalige NAM-boorlocatie Wanneperveen 1

Bijgewerkt op: 19 nov. 2021


Geacht College,


Deze week heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) kenbaar gemaakt dat zij haar bedrijfsstructuur wil aanpassen en op termijn de kleine olie- en gasvelden wil verkopen.

Het Groningenveld en de ondergrondse opslagen in Norg en Grijpskerk blijven eigendom van de NAM en alle overige locaties worden afgestoten.


Ook in Steenwijkerland ligt nog een voormalige NAM-boorlocatie waarvan bekend is er nog een grondsanering uitgevoerd moet worden. Hoewel de verontreiniging buiten de locatie Wanneperveen-1 niet als spoedeisend is aangemerkt is een spoedige sanering wel zeer wenselijk.


Wij hebben de volgende vragen aan het College:

  • Hoe kijkt u als College aan tegen de vervuiling op voormalige boorlocatie Wanneperveen 1 aan de Gasthuisdijk waarvan al lange tijd bekend is dat hier een sanering moet plaats vinden?

Wij vinden het heel vervelend dat op het terrein van de NAM-locatie Wanneperveen 1 (WAV1) aan de Gasthuisdijk Wanneperveen sprake is van een bodemverontreiniging. Wij zien dan ook het liefst dat deze verontreiniging in zijn geheel op korte termijn wordt gesaneerd. De provincie Overijssel heeft in haar beschikking op de onderzoeken, die buiten de locatie zijn uitgevoerd, aangegeven dat sprake is van bodemverontreiniging, maar dat dit niet leidt tot onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid of het milieu. Er is conform de Wet Bodembescherming geen tijdstip aangegeven, wanneer met de sanering moet worden aangevangen.


Omdat de verontreinigingen dateren van voor 1987 zijn ze historisch en vallen ze niet onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. De provincie Overijssel is voor deze verontreinigingen het bevoegd gezag.

  • Welke contacten heeft u samen met de Provincie Overijssel al gehad met de NAM om de NAM te bewegen haar saneringsverplichtingen voor Wanneperveen 1 na te komen?

Ter plaatse van WAV1 is de bodem verontreinigd. Voor het saneren van de bodemverontreiniging buiten de locatie is een saneringsplan opgesteld. Met dit saneringsplan is door de provincie Overijssel door middel van een beschikking ingestemd. De gemeente Steenwijkerland is in de afschriften meegenomen. De NAM is nog niet met de sanering van de bodem aangevangen.

Eind 2019 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de NAM, provincie (twee gedeputeerden), gemeenten Steenwijkerland en Tubbergen, Dorpsbelang Vasse en Gieters Belang. Bij dit overleg is door de NAM aangegeven dat de hele locatie WAV1 binnen 5 jaar in zijn geheel wordt ontmanteld.

Hierbij wordt de hele locatie opgeruimd en weer in oorspronkelijk staat aan de eigenaar teruggegeven. Deze operatie moet dus voor 2024/2025 plaatsvinden. Het betreft hier een mondelinge toezegging aan de aanwezigen (provincie, gemeenten en belanghebbenden), niet bindend in juridische zin. Hoewel niet afdwingbaar zullen wij samen met de provincie de NAM aan deze toezegging houden.


Sinds 29 mei 2019 heeft de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof grote invloed op saneringen die de NAM nog moet uitvoeren maar sinds 1 juli 2021 is de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden waardoor er een vrijstelling is voor bouw- sloop en eenmalige aanlegactiviteiten. Dat zou toch mogelijkheden moeten bieden.

  • Bent u bereid om op korte termijn samen met de Provincie Overijssel met de NAM in overleg te gaan zodat er duidelijkheid komt over deze nog noodzakelijke bodemsanering. Inzet moet dan zijn dat er een einddatum duidelijk wordt waarop de sanering klaar is.

Wij zijn in overleg met de provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg om de NAM uit te nodigen voor een gesprek over de voorgenomen verkoop van NAM-locaties en wat dat in de Overijsselse situatie betekent, dus ook voor de ontmanteling en sanering van de locatie WAV1.

  • Wilt u er bij de provincie Overijssel op aandringen dat er geen nieuwe vergunning afgegeven wordt voor deze locatie voordat deze gesaneerd is?

De provincie geeft geen vergunning af voor gaswinning of andere ontwikkelingen in het kader van mijnbouw op deze locatie. Die bevoegdheid ligt bij EZK. Op deze locatie wordt al heel lang geen gas meer gewonnen, het gasveld is “leeg”. De provincie geeft beschikkingen af in het kader van de Wet Bodembescherming voor bodemsaneringen bij inrichtingen die voor 1987 zijn ontstaan.


Omdat het hier vragen met betrekking tot bodem, milieu en gaswinning betreft is voor de beantwoording afstemming gezocht met de Omgevingsdienst IJsselland en de provincie Overijssel.

Comments


bottom of page