top of page

ANBI informatie

Algemene gegevens

Naam ANBI: Christelijke Partij Burgerbelangen

Telefoonnummer (facultatief): 06-53226233

RSIN/Fiscaal nummer: 809040785

Website adres: www.cpburgerbelangen.nl

E-mail: info@cpburgerbelangen.nl

Adressecretariaat: Belterweg 34  

Postcode: 8066 PP

Plaats: Belt-Schutsloot

De CPB is al bijna 50 jaar een sterke lokale partij die opkomt voor de burgers van de hele gemeente. Waarden en normen, die we vinden in de Bijbel, vormen de basis van ons handelen. De partij staat midden in de samenleving van de gemeente Steenwijkerland en maakt via een wethouder deel uit van het college van B&W en heeft zitting met vier afgevaardigden in de raad van onze mooie gemeente.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Christelijke Partij Burgerbelangen wordt gevormd door 6 leden. Gezocht wordt naar een evenwichtige verdeling over het gebied en naar mensen die elkaar aanvullen qua kennis en ervaring.
De voorzitter is aanspreekpunt ten aanzien van beleidszaken.
De secretaris zorgt voor de verslaglegging, in- en uitgaande post, uitnodigingen ledenvergaderingen en heeft een actieve taak bij het opstellen van een verkiezingsprogramma.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën, waar onder het innen van de contributie van de leden.

Voorzitter: Geuje Rook, g.rook@rookbouw.nl

Secretariaat: Patrick Knobbe; cpburgerbelangen@gmail.com

Penningmeester: Freddy ten Wolde; fr.wolde@planet.nl

 

C. Doelstelling/visie

SPEERPUNTEN  van de Christelijke Partij Burgerbelangen

De CPB zal zich sterk maken om de invloed van de burger bij het gemeentebestuur te vergroten door:

 • zich in te zetten om procedures eenvoudiger te maken

 • bereikbaarheid per openbaar vervoer naar het gemeentehuis te verbeteren

 • in geval van immobiliteit- en/of gezondheidsproblemen ambtenaren aan huis te laten komen.

Van het college van Burgermeester & Wethouders verwachten we op zijn minst dat zij:

 • minimaal één maal per twee jaar op kernenbezoek blijven gaan

 • alle gemaakte (mondelinge) afspraken met div. verenigingen schriftelijk vastleggen

 • uitvoering van gemaakte afspraken met Plaatselijke Belangen- en Wijkverenigingen en alle andere verenigingen

 • zo snel mogelijk uitvoeren

 • het wekelijkse spreekuur van B. en W. handhaven

 

Leefbaarheid in alle kernen is één van onze belangrijkste doelen

Wij hechten grote waarde aan:

 • het waarborgen van de leefbaarheid in alle woonkernen en wijken door een gericht beleid

 • het handhaven van het systeem kernenpot. Echter, de inhoud en verdeling van het organisatiegeld en het koppengeld dient herzien te worden

 • het waar nodig financieel waarborgen van de continuïteit van scholen en verenigingen

 • het aanbieden van basisonderwijs in de verschillende kernen

 • het voortbestaan van peuterspeelzalen en kinderopvang

 • er voor te zorgen dat jaarlijks per kern naar behoefte (aangepaste) woningen gebouwd gaan worden

 • het betaalbaar wonen in eigen kern/wijk

 • het geven van extra aandacht aan jongeren en daarvoor debatten en jeugdavonden te organiseren

 • het voortbestaan van dorpshuizen / MFC’s / MFA’s en de financiële waarborging hiervan

 • het zorgen voor een passend voorzieningenniveau voor ouderen en mindervaliden

 • het bedrijfsleven en zien dat als een belangrijke peiler van de lokale economie

 • optimale (financiële) steun voor sport, cultuur en verenigingsleven

 • grootschalige (sport) evenementen. Deze dienen optimale (financiële) steun te krijgen omdat zij de promotors zijn van onze gemeente

 • de herinvoering van de vrijwilligersavond

 • het bevorderen van de verkeersveiligheid d.m.v. goed onderhoud aan wegen, bermen, trottoirs, fiets- en voetpaden, woon- en winkelerven

 • dat de aanrijtijden van de hulpdiensten binnen de gestelde normen blijven

 • veilige speelvoorzieningen voor de jongste jeugd in iedere kern

 • aan het openbaar vervoer. Waar mogelijk dient het vervoer voor ouderen en minder validen verbeterd te worden

 • agrariërs en riettelers. Zij die schade ondervinden door natuurontwikkelingen, landschapsbehoud en Natura 2000 dienen volledig schadeloos gesteld te worden

 • aan een leefbare samenleving. Duurzaamheid is op dit moment een belangrijk onderwerp. De CPB is voor alternatieve vormen van energieopwekking.

 • een goed afvalbeleid. De CPB maakt zich daarom hard om het maandelijks ophalen van grof huishoudelijk afval in het buitengebied weer mogelijk te maken. Het levert twee vliegen in één klap op: minder ritten naar Steenwijk en het terugdringen van het zwerfafval. 

Kortom: de CPB wil haar uiterste best doen voor uw belangen op te komen en zal zich op een integere manier inzetten om die doelstelling waar te maken.

 
De CPB: Onafhankelijk en betrouwbaar 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Christelijke Partij Burgerbelangen kunt u vinden via deze link: Partijprogramma CPB

E. Beloningsbeleid

De beloning van wethouder, raads- en commissieleden wordt vastgesteld door de rijksoverheid en kunt u vinden via deze link: https://www.politiekeambtsdragers.nl/ambt-in-praktijk/publicaties/circulaires/2020/10/22/circulaire-2021-onkostenvergoeding-en-bezoldiging-burgemeesters-wethouders-en-raadsleden

Bestedingen worden door de CPB gedaan uit het fractiebudget voor onkosten dat beschikbaar gesteld wordt en verantwoord moet worden aan de gemeente Steenwijkerland.

 

F. Verslag activiteiten

Door regelmatig de nieuwsberichten te lezen blijft u op de hoogte wat onze raadsleden, het bestuur en de steunfractie van de CPB bezig houdt. Als u op de hoogte wilt blijven kunt u zich aanmelden op het twitteraccount van de CPB @CPBSteenwijkerland of de Facebookpagina van de partij: https://www.facebook.com/Cpburgerbelangen

 

G. Activiteiten

Wekelijks vergadert de fractie met een afvaardiging van het bestuur.
Eens per 3 weken is er een Politieke Markt waarin raadsleden elkaar en College bevragen over voorliggende voorstellen.
Twee weken na de Politieke Markt is er een raadsvergadering waarin voorliggende stukken besloten of afgewezen worden.
In de tussenliggende weken is er een workshop waarin raad, college en ambtelijke organisatie discussiëren over koerswijzigingen van besluiten of informatie krijgen over toekomstige projecten die op een later moment voor besluitvorming in aanmerking komen.
Verder worden er veel bezoeken afgelegd aan de diverse activiteiten in de gemeente Steenwijkerland waardoor de mening van de burger en andere organisaties gehoord wordt.

H. Jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 van de partij kan hieronder gedownload worden:

bottom of page