4 Samen besturen in Steenwijkerland

De inwoners van Steenwijkerland zijn de centrale factor in onze samenleving en moeten daarom bepalend zijn voor het gemeentelijke beleid. Dit werkt alleen als de gemeente vanuit de inwoner denkt. Het beleid moet gericht zijn op de wensen en behoefte van de inwoner. De gemeente moet inwoners en andere belanghebbenden betrekken bij ontwikkeling van beleid en besluitvorming.

4.1 Participatie = Samen kunnen we meer!

“We gaan van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij”, zei Koning Willem Alexander in zijn eerste troonrede. Participeren is actief deelnemen, en dat is waar iedere Nederlander recht op heeft. Je niet buitengesloten voelen maar volwaardig deelnemen aan de maatschappij waar je deel van uitmaakt. Samen met actieve inwoners willen we vorm geven aan de samenleving, want: Samen kunnen we meer!

De CPB wil dat inwoners worden betrokken bij plannen van de gemeente (burgerparticipatie). Maar we vinden het nog belangrijker dat onze inwoners zelf plannen maken. Als gemeente moeten we kijken hoe we deze plannen kunnen ondersteunen (overheidsparticipatie). Op die manier kunnen we de kennis en kunde van onze inwoners inzetten om goede plannen te maken, waarvoor ook draagvlak bestaat. De ondersteuning door de gemeente kan zijn: kennis, financiën of faciliteiten. Wij vinden dat daarvoor een fonds (bijvoorbeeld €.500.000,= per jaar) in het leven geroepen moet worden voor cofinanciering van plannen van inwoners, want: Samen kunnen we meer!

Zelfredzaamheid en uitgaan van eigen kracht zijn begrippen die bij de participatiesamenleving passen. Maar hoe gaat dit wanneer je een kwetsbare burger bent of gevlucht bent voor oorlogsgeweld? Wie stimuleert je om je inburgeringscursus succesvol af te ronden, zoals van een statushouder verwacht wordt? En op wie kun je terugvallen wanneer je er zelf niet uitkomt? Gelukkig zijn er veel mensen die zich inzetten voor de maatschappij. Dit moeten we eigenlijk allemaal doen want dan hebben we pas een echte participatiemaatschappij. Wanneer je hulp en ondersteuning geeft kun je die ook ontvangen wanneer je zelf deze hulp nodig bent. Want vrijwilligerswerk is onbetaalbaar. Vrijwilligers kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning, want: Samen kunnen we meer!


4.2 Het gemeentebestuur

De gemeente moet op een transparante manier zorgen voor een goede leefbaarheid in steden, dorpen en wijken.
De gemeenteraadsleden zijn verantwoordelijk voor het maken van nieuwe plannen (kaders stellen). Zij doen dit samen met het college van burgemeester en wethouders die de plannen voorbereidt en uitvoert. De raad controleert of het college de plannen correct uitvoert. Tijdens politieke markten en raadsvergaderingen praten college en raadsleden met elkaar over de voorgestelde plannen. Bij de voorbereiding van plannen moeten de inwoners van Steenwijkerland zo veel, en zo vroeg, mogelijk worden betrokken, want:
Samen kunnen we meer!
 

4.3 Dienstverlening


Steenwijkerland is een grote gemeente, waardoor de afstand naar het gemeentehuis soms erg groot kan zijn. Helemaal voor wie niet over eigen vervoer beschikt. De CPB pleit er daarom voor dat de gemeente op een flexibele manier ‘kantoor houdt’. Bijvoorbeeld door filialen in een aantal kernen, of door gebruik te maken van een mobiel kantoor.
Onze inwoners hebben recht op optimale dienstverlening en een klantvriendelijke behandeling door de gemeente. De CPB vindt dat het gemeentebestuur laagdrempelig aanspreekbaar moet zijn voor haar inwoners.

De dienstverlening aan de inwoners is een blijvend aandachtspunt voor zowel het gemeentebestuur als de ambtelijke organisatie. Brieven en e-mails moeten binnen vijf werkdagen beantwoord worden, en telefoontjes binnen twee werkdagen. Procedures bij een aanvraag moeten helder en duidelijk zijn, zodat de aanvrager niet halverwege een aanvraag met nieuwe zaken of vragen wordt geconfronteerd.

Sinds een aantal jaren worden nieuwe inwoners welkom geheten tijdens een jaarlijkse bijeenkomst. Zij krijgen daar informatie over diverse gemeentelijke zaken en er worden excursies georganiseerd naar diverse plaatsen in Steenwijkerland. De CPB vindt dit een goed initiatief en vindt dat dit ook de komende jaren zo moet gebeuren.

Wanneer inwoners iets te melden hebben over bijvoorbeeld kapotte lantaarnpalen of losliggende stoeptegels ect. kan een Melding Openbare Ruimte (MOR) gedaan worden. Of men kan tijdens kantooruren bellen met het Klant Contact Centrum (KCC). Wij vinden dat de melder binnen twee werkdagen van de gemeente moet horen wat er met de melding gedaan wordt. Onze inwoners zijn zo de ogen en oren ván de gemeente ín de gemeente, want: Samen kunnen we meer!


4.4 Financiën

De gemeentelijke financiën maken het mogelijk dat de gemeente taken uitvoert voor de inwoners. Financiën zijn een middel en geen doel. De gemeente hoeft geen winst te maken, maar slecht financieel beleid kan er wel toe leiden dat de gemeente moet bezuinigen en dus minder voor de inwoners kan doen. Er moet dus evenwicht zijn tussen inkomsten en uitgaven. Het huishoudboekje (de begroting) moet op orde zijn en er moet een leuk bedrag op het spaarbankboekje staan (de reserves). Dat betekent dat we in goede tijden de reserves op orde moeten brengen.

De gemeente moet ervoor zorgen dat het beschikbare geld op een verantwoorde manier worden ingezet. De inwoners van Steenwijkerland hebben recht om te weten wat er met de financiële middelen gebeurt en waarom. Kortom het beleid moet transparant zijn en draagvlak hebben, want:
Samen kunnen we meer!

Het financieel gezond zijn en blijven van Steenwijkerland, door een degelijk financieel beleid, is een belangrijke doelstelling van de CPB. Door de financiën op orde te hebben wordt voorkomen dat lasten naar volgende generaties worden doorgeschoven. Bepaalde onderwerpen die van groot maatschappelijk belang zijn, hoeven wat de CPB betreft niet kostendekkend te zijn. Voorbeelden hiervan zijn: onderhoud sportvelden, begraafkosten, dorpshuizen, multifunctionele accommodaties (MFA’s), zwembaden, verenigingsgebouwen en bibliotheken. Dat zijn politieke keuzes!
 

Programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!'

Download als PDF

Het verkiezingsprogramma voor de komende  4 jaar heeft de titel gekregen. 'Samen kunnen we meer!' Niet meer als gemeente bepalen wat er nodig is, maar initiatieven van onze inwoners ondersteunen en mogelijk maken.