top of page

Programma 2022-2026 'Voor een leefbaar Steenwijkerland nu en in de toekomst!

 

 

 

 

                                Download als PDF

 

 

Het verkiezingsprogramma voor de komende  4 jaar heeft de titel gekregen. '
'Voor een leefbaar Steenwijkerland nu en in de toekomst!

 

Voorwoord

De Christelijke Partij Burgerbelangen (CPB) is al bijna 50 jaar actief in de politiek. Onze oorsprong ligt in de voormalige gemeente Brederwiede waar de CPB vele jaren bestuursverantwoordelijkheid heeft genomen en zich breed heeft ingezet voor de gemeenschap. Als lokale partij richten we ons op de belangen van alle inwoners van Steenwijkerland, nu en in de toekomst. Wij zijn niet gebonden aan standpunten van een landelijke politieke partij.

Onze waarden en normen zijn, net als ons handelen, gebaseerd op de christelijke beginselen.

 

De afgelopen vier jaar heeft de CPB haar rol met 3 raadsleden ingevuld als oppositiepartij. Vanuit de oppositie hebben we goede voorstellen gesteund maar ook een kritisch geluid laten horen in moties en amendementen.

In de afgelopen vier jaren zijn we aandacht blijven vragen voor de inwoners van onze gemeente. We zien al een aantal jaren dat de leefbaarheid van de kleine kernen door een gebrek aan woningen onder druk komt te staan. Daarom hebben we in moties opgeroepen om eindelijk eens aandacht te hebben voor jongeren en starters die gehecht zijn aan hun omgeving waar ze opgegroeid zijn en hun sociale leven hebben.

Een duidelijke belofte was: de lokale lasten worden jaarlijks trendmatig aangepast en stijgen niet meer. Helaas hebben we gezien dat het college zich niet aan deze belofte gehouden heeft. Daar hebben we het college dan ook op aangesproken. We hebben steeds aandacht gehad voor de lokale lasten van de inwoners en er bij het college op aangedrongen de OZB niet langer als sluitpost voor de begroting te gebruiken.

We hebben het College opgeroepen de ontwikkeling aan het Steenwijkerdiep uit te voeren inclusief het voormalige Welkooppand omdat we het onacceptabel vinden dat dit niet gelijk meegenomen wordt. Omwonenden en ondernemers kun je niet op een later moment opnieuw belasten met bouwactiviteiten.

Over de huisvesting van het voortgezet onderwijs bleek de raad sterk verdeeld. Een aantal partijen wilde afwijken van de gemaakte afspraken in het Integraal Huisvestingsplan waarin het voortgezet onderwijs van 3 naar 2 locaties zou gaan. Als CPB hadden we een sleutelpositie en we hebben het voorstel gedaan om in 10 jaar toe te werken naar een unilocatie en de nieuwbouw te realiseren aan de Lijsterbesstraat. Een besparing van vele miljoenen t.o.v. het collegevoorstel. Dit biedt over 10 jaar ruimte voor een mooie woningbouwontwikkeling dicht bij het centrum van Steenwijk.

Consequent hebben we tegen zonneparken op landbouwgrond gestemd omdat deze grond naar onze mening bedoeld is voor de productie van voedsel voor mens en dier en voor natuur. Als de agrarische sector minder intensief moet worden hebben we deze landbouwgrond nog hard nodig. Ook vinden we het een aantasting van het prachtige en waardevolle buitengebied van Steenwijkerland. Veel zonneparken worden opgekocht door buitenlandse investeerders. Niet de energietransitie is hun drijfveer maar de snelle winsten en de gevraagde landschappelijke inpassing blijft vaak achterwege. We missen de eerlijke verdeling van lusten en lasten. Om bedrijven in het buitengebied de mogelijkheid te bieden energieneutraal te worden hebben we in een motie het college opgeroepen beleid voor kleine windmolens te maken en dit beleid is onlangs vastgesteld.

 

In deze raadsperiode is Jacqueline Willemsen gestopt als raadslid. Sinds de herindeling in 2001 maakte ze deel uit van de gemeenteraad. Later werd ze fractievoorzitter en bij de laatste verkiezingen was ze lijsttrekker. Jacqueline was met haar bijna 20 raadsjaren, de nestor van de gemeenteraad. Op 22 september 2020 heeft ze afscheid genomen door de vergadering als plaatsvervangend voorzitter te openen. Uiteraard kreeg zij ook de koninklijke onderscheiding opgespeld. Vanwege COVID-19 niet door de burgemeester, maar door haar echtgenoot Wim.

 

Onze speerpunten voor 2022-2026:

1.    Versneld uitvoering geven aan de woningbehoefte in alle kernen.
 

2.    Inzetten op een sterke lokale economie met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor  ondernemers.

3.    Ruimte bieden aan de agrarische sector, inclusief de rietcultuur, om te werken aan een duurzame toekomst en bestaansmogelijkheid.

4.    Het stimuleren van verduurzaming en energie zuinig maken van particuliere woningen, alsook het stimuleren van acties door coöperaties. 

5.    Een stabiele gemeentelijke financiële positie, waarin de OZB niet mag dienen als sluitpost van de gemeentelijke begroting.

6.    Een dienstbare, toegankelijke, ambtelijke organisatie voor alle bewoners. Ook voor ouderen en minder validen. 

7.    Zorg, aandacht en ondersteuning voor jongeren en ouderen middels maatwerk voorzieningen.

8.    Behoud van het basisonderwijs en voorzieningen om de leefbaarheid in de kernen te behouden.

 

9.    Veilige en toegankelijke (vaar)wegen en fietspaden voor inwoner en toerist alsook een nette uitstraling van het openbaar groen. 

10.    Stimuleren van culturele activiteiten zoals de corso’s, gondelvaarten, Dicky Woodstock, etc. en aandacht voor diepgewortelde tradities zoals carbidschieten, oudejaarshuisjes, jeugdketen, etc. 

1. Woningbouw

Steenwijkerland is een groeiende gemeente met bijna 44.500 inwoners en een oppervlakte van 322km2. De infrastructuur moet aansluiten bij de tijd en behoefte van de inwoners van Steenwijkerland. Er moet ruimte vrij gelaten worden voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling op zowel land als water. De CPB stimuleert vernieuwende projecten in de steden, dorpen en kernen die het vestigingsklimaat en de leefbaarheid verbeteren.

Ruimtelijke ordening vraagt een zorgvuldig beleid en afstemming op de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren. Belangrijke punten zijn duurzaamheid, balans en leefbaarheid in wijken en kernen. De vergunningsverlening moet helder en soepel verlopen waarbij een ambtelijk vooroverleg wenselijk is. Bij de eerste aanvraag moet het voor de aanvrager duidelijk zijn waarom zijn plan wel of geen kans van slagen heeft. Wij willen dat vergunningaanvragen voor: erfafscheidingen, dakkapellen, parkeren, leegstand en dergelijke waar het kan snel worden verleend.

 

Waarschijnlijk wordt per 1 oktober 2022 de Omgevingswet ingevoerd. We gaan dan van 26 afzonderlijke wetten naar 1 wet, de Omgevingswet. Van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur gaan we naar 4 en 75 ministeriële regelingen wordt samengevoegd tot 1 Omgevingsregeling. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor de fysieke leefomgeving vereenvoudigen. Sneller, beter, integraal en flexibel. Dit zijn mooie termen maar de Omgevingswet zal pas echt succesvol zijn als de toepassing in de praktijk aan inwoners en ondernemers ruimte biedt en niet verdere beperkingen oplegt.

 

 

Er is in de afgelopen jaren minder gebouwd dan de langjarige prognoses aangaven. Op veel plaatsen is nu een tekort aan woningbouwlocaties. Het aantal inwoners in de gemeente Steenwijkerland is met 1.983 personen toegenomen van 42.358 in 2003 tot 44.341 in 2021, dat is 4,68%. Deze groei is vooral te danken aan beschikbare woningbouwlocaties maar dreigt nu te stagneren.

Om met plezier te wonen moet je allereerst een dak boven je hoofd hebben, een woning. We zien dat dit steeds moeilijker wordt voor jongeren en starters. Daarom wil de CPB versneld inzetten op woningbouw met een goede verdeling van de te bouwen woningen over heel Steenwijkerland, dus ook in de kernen. Zorgen dat er voldoende vrije bouwkavels zijn voor inwoners die zelf het initiatief nemen om een woning te bouwen. Hiervoor moet er een goede mix van faciliterend en actief grondbeleid zijn.

Voor een leefbaar Steenwijkerland nu en in de toekomst!

 

Met de verwachte vergrijzing en de toename van eenpersoonshuishoudens is het belangrijk dat zij ook keuze hebben waar en hoe ze willen wonen. Net als voor starters willen we ook extra aandacht voor deze groepen vragen. Het huisvestingsbeleid moet daarom gericht zijn op de verschillende doelgroepen en de verwachte verschuiving hierin.

Ons doel is:

 • Dat er voldoende betaalbare huurwoningen behouden blijven en dat deze worden aangepast aan de eisen van deze tijd (toegankelijk en energiezuinig). Dat is in onze ogen vooral een taak van de woningbouwcorporaties;

 • In het nieuwbouwprogramma voldoende woningen realiseren voor jongeren, starters en eenpersoonshuishoudens;

 • Realiseren van voldoende (zorg)woningen voor ouderen, waarvan verwacht wordt dat deze tot op hogere leeftijd zelfstandig blijven wonen;

 • Aandacht geven aan levensloopbestendig bouwen. Dit kan door levensloopbestendige woningen te bouwen maar beter is het om levensloopbestendige kernen en wijken te realiseren. Wanneer er voldoende diversiteit is in een kern of wijk kan men in de omgeving waar men prettig woont blijven wonen of verhuizen naar een woning die past bij de levensfase waarin men zich bevindt;

 • Actief woningbouwplannen maken voor gronden in eigendom van de gemeente Steenwijkerland met bestemming woningbouw;

 • Voeren van een actiever grondbeleid;

 • Herbestemmen van leegstaande kantoor- of bedrijfspanden tot woonlocaties waar deze aansluiten aan woongebieden;

 • Binnen de regelgeving ruimte bieden voor een pilot aan inwoners met de wens voor een microwoning of een Tiny House.

 

Leegstand van panden leidt vaak tot verpaupering en geeft een negatieve uitstraling. De gemeente dient eigenaren te stimuleren om leegstaande panden toonbaar te maken of te slopen, dit geldt ook voor de leegstaande panden die in het bezit zijn van de gemeente.

 

 

2. Economie en Werkgelegenheid 

Steenwijkerland kent veel ondernemers. De gemeente heeft de laatste jaren actief ingezet op contact met de verschillende ondernemersplatformen. Veel groeperingen zijn hierin vertegenwoordigd zoals Business Club Steenwijkerland, Giethoorn Onderneemt, Vollenhoofsch Ondernemers Collectief, Koninklijke Horeca Nederland, LTO Noord afd. Steenwijkerland, Zelfstandig met Elkaar en Steenwijk Vestingstad. De CPB vindt dat dit beleid moet worden voortgezet. Daarom willen we dat de gemeente blijft werken met bedrijvencontactfunctionarissen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen en dat zorgt voor een goed contact. Daarnaast moeten we zorgen voor een optimaal vestigingsklimaat om ondernemers te behouden en nieuwe bedrijven te interesseren. Industrieterreinen waar vestigingsmogelijkheden zijn met goede voorzieningen en een gunstige grondprijs moeten daarom beschikbaar blijven.

De economie van Steenwijkerland bestaat veelal uit traditionele bedrijven. De CPB wil dat de gemeente zich inspant om meer bedrijven naar Steenwijkerland te halen. Vooral productiebedrijven zouden een prima aanvulling zijn op de werkgelegenheid in onze gemeente. We weten dat dit niet eenvoudig is maar een plaats in de top van de MKB vriendelijkste gemeenten moet dit mogelijk zijn. Momenteel lijkt het midden- en kleinbedrijf (MKB) een belangrijke aanjager van werkgelegenheid te zijn. Daar zijn we blij mee, maar toch zien we goede mogelijkheden voor innovatieve ondernemers met groeiambitie. Ook voor hen is er in Steenwijkerland een prettig klimaat van werken, wonen en recreëren. We hopen dat recreatie en toerisme zich ook spoedig weer zo kunnen ontplooien dat ook daar weer veel arbeidsplaatsen aangeboden worden.

Voor een leefbaar Steenwijkerland nu en in de toekomst!

 

Water

Steenwijkerland is rijk aan water, dit draagt bij aan de prettige leefomgeving waarin wij wonen.  Maar als gevolg van een verandering van ons klimaat hebben we ook te maken met een toename van extreme neerslaghoeveelheden, soms meer dan 100 mm in 24 uur. Een goede waterafvoer is daarbij heel belangrijk, gemeente en waterschap hebben hierin samen een taak. Enerzijds door in de planvorming hier rekening mee te houden, anderzijds door in te spelen op klimaat-adaptieve maatregelen zoals:

 • Een scheiding tussen riool- en hemelwaterafvoer. Voer hemelwater af naar het oppervlaktewater en niet naar de rioolwaterzuivering.

 • Zorg voor voldoende groen in woongebieden, dit zorgt voor minder wateroverlast en helpt ook tegen hittestress.

 • Creëer (tijdelijke) waterberging in plassen en sloten of op bijvoorbeeld waterpleinen in combinatie met recreatie.

 • Zorg dat bij locatiekeuzes van nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen rekening gehouden wordt met het waterbeheer.

 • Voer samen met het waterschap klimaatstresstesten uit voor de gemeente: waar zitten de zwakke plekken ten aanzien van wateroverlast, verdroging e.d., en maak op basis daarvan een plan van aanpak om de gemeente klimaatbestendig te maken.

   

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie zijn heel belangrijke pijlers voor de economie in onze gemeente. Deze pijlers moeten verder ontwikkeld en benut worden, waarbij sprake moet zijn van een samenhangende aanpak. Een goed contact met de overkoepelende organisaties die zich bezighouden met de recreatieve mogelijkheden van Steenwijkerland is voor ons van essentieel belang. Hierdoor kan Steenwijkerland als wandel-, fiets- en waterrecreatiegemeente nog beter op de kaart worden gezet. Actief ondersteunen vanuit de gemeente van plannen door het faciliteren van langdurige verblijfsaccomodaties zoals hotel en logies faciliteiten De zwembaden moeten behouden blijven omdat zij een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in onze waterrijke gemeente leveren. Ook zijn wij voor uitbreiding van recreatieve voorzieningen rondom de meren met name een uitbreiding van strandjes en inlaatplaatsen (trailerhellingen).

Winkelstraten en winkelcentra zijn het kloppend hart van onze steden, dorpen en kernen. De detailhandel zorgt voor sociale veiligheid en aantrekkingskracht voor burgers en toeristen. Wij willen samenwerken met de ondernemers zodat de leefbaarheid en werkgelegenheid gewaarborgd blijft. Hierbij is het van belang dat er voldoende gratis parkeerruimte is voor auto, motor, scooter en fiets. Om een aantrekkelijke binnenstad te zijn moet leegstand van winkels voorkomen worden. Een leegstand-app die laat zien welke panden er leeg staan en wie de eigenaar is kan bijdragen aan een snelle ingebruikname. Ook kunnen vitrines aangekleed worden door andere ondernemers of kunnen de ramen beplakt worden met een 3D-visulatie. Bij structurele leegstand zal er gekeken moeten worden naar verkleinen van het stadscentrum en dit herbestemmen naar wonen.

Ook de horeca is in onze regio van groot van belang: de gemeente Steenwijkerland telt rond de 120 horecabedrijven. De horeca is niet alleen van belang voor eigen inwoners, maar fungeert ook als belangrijke trekker voor binnenlandse en buitenlandse bezoekers en toeristen. Deze sector is van grote maatschappelijke betekenis: zij draagt als ‘de huiskamer van de samenleving’ bij aan welzijn en verbinding tussen mensen.

Wij zijn ons bewust van het spanningsveld tussen natuurontwikkeling en recreatie. Maar ook van het spanningsveld tussen ondernemer en inwoners in toeristische gebieden waarbij we de belangen van onze inwoners niet uit het oog mogen verliezen. Beide dienen op verantwoorde wijze in balans te zijn.

 

 

3. Landbouw en Natuurbeheer

Landbouw, natuur en rietteelt

In Steenwijkerland heeft de agrarische sector van oudsher een belangrijke positie in het uitstraling geven van ons landelijk gebied waar we allemaal zo trots op zijn. Zowel direct als indirect is de agrarische sector ook verantwoordelijk voor een aanzienlijke werkgelegenheid. Daarnaast bestaat onze gemeente ook voor een bovengemiddeld groot deel uit natuur en inmiddels heeft de sector laten zien dat landbouw en natuur prima samengaan. Naast een bredere verbindingszone tussen Weerribben en Wieden moet er ruimte blijven voor uitbreiding van agrarische bedrijven.

 

 

Wij willen een minimale onttrekking van landbouwgrond voor natuurontwikkeling. De agrarische sector staat de komende decennia voor grote vraagstukken. Hoe gaan we om met vermindering van de stikstofuitstoot, met het terugdringen van de CO2 uitstoot uit de veenweidegebieden, met het faciliteren van waterberging om de veranderingen van het klimaat op te vangen. En niet in de laatste plaats met de ruimte om invulling te geven aan de vraag naar woningbouw.

De combinatie waarbij agrariërs naast landbouw ook landschapsbeheer uitoefenen moet gestimuleerd worden. Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met toerisme, recreatie, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. In de Vrijkomende Agrarische Bebouwingen (VAB) dient ruimte te zijn voor ondernemers om andersoortige, bij het buitengebied passende bedrijven, te starten.

Veel aandacht vragen we voor de riettelers in ons Nationaal Park Weerribben Wieden. Samen met de terrein beherende organisaties zullen zij moeten samenwerken om het riet dat in het gebied geoogst wordt te promoten. Dat is zeker nodig aangezien de opbrengst aan riet afneemt en de afzet wisselend verloopt. Omdat de opbrengst van het riet afneemt is het van belang dat de riettelers gecompenseerd worden met een beheervergoeding. Deze vergoeding is enkele jaren geleden ongeveer gehalveerd en met een aanvullende vaarvergoeding deels gecompenseerd. Omdat rietland voor een belangrijk deel kleur geeft aan ons Nationaal Park Weerribben Wieden is tijdig aandacht voor de economische belangen van de riettelers van groot belang.

Voor een leefbaar Steenwijkerland nu en in de toekomst!

 

 

4. Energie en Duurzaamheid

De zorg voor het milieu is de zorg van ons allemaal. Het akkoord van Parijs verplicht ons ook om ons in te zetten voor een duurzame toekomst. In 2050 moet onze samenleving energieneutraal zijn.

Dat lijkt nog ver weg maar om dit akkoord te halen moeten we gezamenlijk de schouders er onder zetten, inwoners, bedrijven en verenigingen om daaraan te gaan voldoen. We moeten inzetten op terugdringen van ons energiegebruik door isoleren en besparen.  Energiebesparingen zijn hard nodig. Door veelvuldig gebruik van elektronica neemt het aantal energieverbruikers toe, denk bijv. maar aan intensiever gebruik van smartphone, tablet of computer. Daarom is de CPB een voorstander van het subsidiëren van duurzame opslag van energie, waardoor onze energietransitie beter haalbaar en betaalbaar wordt voor alle inwoners. Om het overvolle energienet te ontlasten zou een subsidie prima ingezet kunnen worden om de aanschaf van thuisbatterijen te stimuleren.

 

Energie

Verduurzaming van onze energievoorziening betekent een verandering voor onze leefomgeving. Naast zon op dak en zon op land moeten we open staan voor wind op land. Dit geldt voor kleine windmolens bij bedrijven die hiermee kunnen voorzien in hun eigen energiebehoefte maar ook voor grotere windmolens die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan onze totale opgave van hernieuwbare energie. Hoewel een aantal partijen in Steenwijkerland hier tegen zijn lijkt een heroverweging van het genomen besluit over het weigeren van windturbines op het grondgebied van de gemeente Steenwijkerland onontkoombaar. Participatie, acceptatie en mede-eigenaarschap zijn hierbij voorwaarde. In nauwe samenwerking met energiecoöperaties prioriteit geven aan zon op dak heeft onze voorkeur. Als er over dak wordt gesproken gaat het ook over parkeerplaatsen, geluidsschermen, geluidswallen, waterbassins en gevels. Kortom over alle vormen van dubbel ruimtegebruik. De ruimte in Nederland is schaars en dubbel ruimtegebruik is dus van belang.
 

Bovendien kent zon op daken over het algemeen beperkte vraagstukken met betrekking tot landschappelijke inpassing/beeldkwaliteit en heeft het weinig tot geen negatieve gevolgen voor natuur en biodiversiteit. Daarmee voorkomen we een wildgroei aan zonneparken die veelal worden opgekocht door buitenlandse investeerders. Niet de energietransitie is hun drijfveer maar de snelle winsten en de gevraagde landschappelijke inpassing blijft vaak achterwege. Belangrijk is een eerlijke verdeling van lusten en lasten.

Energietransitie Steenwijkerland
 

Om minder CO2 uit te stoten zullen we minder fossiele brandstoffen moeten gebruiken. Daarvoor heeft Steenwijkerland eind 2021 een transitievisie warmte vastgesteld. Daarin staat in grote lijnen beschreven hoe de gemeente alle woningen en andere gebouwen aardgasvrij krijgt. Dat betekent dat per wijk of dorp wordt bekeken welk alternatief voor aardgas het meest interessant is en wanneer de woningen aardgasvrij worden. Sommige wijken en dorpen worden mogelijk voor 2030 al aardgasvrij en voor de rest wordt in de periode van 2030 tot 2050 onderzocht hoe ze aardgasvrij worden.

Voor een leefbaar Steenwijkerland nu en in de toekomst!
 

De Transitievisie Warmte van Steenwijkerland heeft vier uitgangspunten:

 1. Het belangrijkste uitgangspunt is dat we beginnen met besparen. Alle energie die we niet meer verbruiken, hoeven we ook niet op een andere manier dan met aardgas op te wekken.

 

 1. Het tweede uitgangspunt is: we behouden het gasnet, waarbij we inzetten op groen gas, in combinatie met andere technieken. Groen gas is beperkt beschikbaar, dus slechts een deel van de huidige aardgasvraag kan worden vervangen door groen gas.

 

 1. Het derde uitgangspunt is dat de gekozen alternatieven kostenneutraal zijn voor inwoners. De investeringen om uw woning aan te passen aan het nieuwe alternatief is niet hoger dan de besparing door dit alternatief.

 

 1. Het laatste uitgangspunt is dat we het samen met bewoners doen. Om die reden zoeken we bewoners die mee willen denken aan het aardgasvrij maken van hun wijk of dorp.

5. Financiën

Het financieel gezond zijn en blijven van Steenwijkerland, door een degelijk financieel beleid, is een belangrijke doelstelling van de CPB. We moeten de lasten niet doorschuiven naar volgende generaties. Daarom is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor onze schuldenpositie en hier eventueel op af te lossen.

In de gemeentelijke financiën moet een evenwicht zijn tussen inkomsten en uitgaven. De begroting moet geen tekort hebben en het is wenselijk dat er ook reserves ingeboekt worden. Dat voorkomt dat de begroting sluitend gemaakt moet worden door een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) op te leggen aan onze inwoners.

Niet alles hoeft kostendekkend te zijn. Wanneer het maatschappelijk belang groot is moeten we politieke keuzes maken. Sportvoorzieningen, begraafplaatsen, dorpshuizen, multifunctionele accommodaties (MFA’s), zwembaden, verenigingsgebouwen en bibliotheken. Ze zijn belangrijk voor een leefbare gemeente.

De gemeente moet ervoor zorgen dat het beschikbare geld op een verantwoorde manier wordt ingezet. De inwoners van Steenwijkerland hebben recht om te weten wat er met de financiële middelen gebeurt en waarom. Kortom het beleid moet transparant zijn.

 

 

6. Dienstverlening

Het gemeentebestuur

De gemeenteraadsleden zijn verantwoordelijk voor het maken van nieuwe plannen (kaders stellen). Zij doen dit samen met het college van burgemeester en wethouders dat de plannen voorbereidt en uitvoert. De raad controleert of het college de plannen correct uitvoert. Tijdens politieke markten en raadsvergaderingen praten college en raadsleden met elkaar over de voorgestelde plannen. Bij de voorbereiding van plannen moeten de inwoners van Steenwijkerland zo veel en zo vroeg mogelijk worden betrokken.  

Samen maken we de samenleving.

De inwoners van Steenwijkerland maken met elkaar onze samenleving en moeten gezamenlijk invloed kunnen hebben op het gemeentelijke beleid. Daarvoor hebben we een ‘Visie op (inwoners)participatie’ vastgesteld.

In de Omgevingswet - die waarschijnlijk in oktober 2022 ingevoerd zal worden - is participatie een centrale pijler. Dat vraagt om een duidelijke visie en uitgangspunten én om spelregels voor initiatiefnemers bij het organiseren van participatie bij hun initiatieven.

Participatie zegt daarmee nog niets over het draagvlak voor een plan. Want ook al zijn inwoners of partijen bij een plan betrokken, wil dat nog niet zeggen dat ze het er ook mee eens zijn of eens gaan worden.

Steenwijkerland is een grote gemeente, waardoor de afstand naar het gemeentehuis soms erg groot kan zijn. De CPB ziet digitalisering als een belangrijke stap in de dienstverlening. Voor een gesprek hoef je niet altijd naar het gemeentehuis, dit kan ook online. Wie dit wil moet online 24-7 zaken kunnen aanvragen. Maar in Steenwijkerland wonen ook mensen die liever een persoonlijk gesprek voeren. De CPB wil dat de gemeente op een flexibele manier ‘kantoor houdt’. Bijvoorbeeld door een gesprek te voeren bij de mensen thuis of gebruik te maken van dorpshuizen of MFA’s. Hierin komen we tegemoet aan de ouderen en mensen die niet over eigen vervoer beschikken. Maar overleg op verzoek van de inwoner moet te allen tijde ook dichtbij huis mogelijk zijn.

Voor een leefbaar Steenwijkerland nu en in de toekomst!

 

Onze inwoners hebben recht op optimale dienstverlening en een klantvriendelijke behandeling door de gemeente. De CPB vindt dat het gemeentebestuur laagdrempelig aanspreekbaar moet zijn voor haar inwoners. De dienstverlening aan de inwoners is een blijvend aandachtspunt voor zowel het gemeentebestuur als de ambtelijke organisatie. Brieven en e-mails moeten snel beantwoord worden en het terugbellen moet nog veel beter dan gedaan wordt. Procedures bij aanvragen moeten helder, duidelijk en concreet zijn. De aanvrager moet niet tijdens de aanvraag steeds met nieuwe vragen worden geconfronteerd.

Om dit beleid uit te voeren dient het college te zorgen voor duidelijke werkafspraken met de medewerkers zodat zij met volle inzet de burger ten dienste kunnen zijn. Inhuur van externe dure krachten moet zoveel mogelijk worden vermeden.

Sinds een aantal jaren worden nieuwe inwoners welkom geheten tijdens een jaarlijkse bijeenkomst. Zij krijgen daar informatie over diverse gemeentelijke zaken en er worden excursies georganiseerd naar diverse plaatsen in Steenwijkerland. De CPB vindt dit een goed initiatief en ondersteunt dit ook de komende jaren.

Inwoners moeten eenvoudig een melding kunnen doen over bijvoorbeeld kapotte lantaarnpalen of losliggende stoeptegels. Voor deze Melding Openbare Ruimte (MOR) moet een eenvoudige app ontwikkeld worden zodat een melding snel gedaan worden. Op deze wijze zijn onze inwoners de ogen en oren van de gemeente.

 

 

7. Sociaal domein

Zorg

Door de huidige pandemische omstandigheden gekoppeld aan de vergrijzing is de verwachting dat meer mensen een beroep moeten doen op de zorg en het sociale vangnet van de gemeente. De inwoners die dat nodig hebben kunnen bij de gemeente terecht voor extra ondersteuning. Het Rijk heeft haar taken op dit terrein overgeheveld naar de gemeente die de verantwoording heeft voor de toekenning en uitvoering van deze zorgondersteuning.

De CPB ziet graag dat de gemeente haar inwoners stimuleert en ondersteunt om de regie over hun leven in eigen hand te houden. Als dit niet lukt met hulp van de eigen omgeving moet de gemeente daar voorzieningen voor treffen. Gelukkig is maatwerk steeds meer het uitgangspunt.      

  

Wanneer inwoners buiten hun schuld in de problemen komen en niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen dient de gemeente er te zijn als vangnet en voor begeleiding.

De CPB is een warm voorstander van een huisartsenpost in Steenwijk. Veel partijen zijn hierbij betrokken. Mocht die mogelijkheid zich voordoen dan zal de CPB dit volop ondersteunen.

 

Jeugdzorg

“De jeugd heeft de toekomst”, is een bekende slogan en dat is ook zo. Het merendeel van onze jeugd groeit onbezorgd op in een veilige omgeving. Voor jeugd die het moeilijk heeft, bestaan allerlei voorzieningen. Daarbij is vroegtijdig signaleren en monitoren van groot belang om problemen in de toekomst te voorkomen. Op het gebied van gezondheid moeten we de jeugd wijzen op gezonde voeding, sporten, de gevaren van roken, drinken, gokken en drugs. Ook willen we in zetten op voorlichting en preventie in samenwerking met ouders, verzorgers en betrokken instanties. Extra aandacht voor eenzaamheid onder jongeren is noodzakelijk om toekomstige problemen te voorkomen, zeker zolang de pandemie aanhoudt.
 

Ouderenzorg

We worden steeds ouder en dat betekent dat ouderen passende huisvesting moeten hebben en dat zij zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde woonomgeving moeten kunnen blijven wonen. De initiatieven van de woningbouwcorporaties: “Lang zult u wonen” en de door de gemeente gesteunde “blijverslening” ondersteunt de CPB van harte. Daarnaast moet de bestrijding van eenzaamheid een aandachtpunt zijn van de gemeente. Juist in deze tijden van Covid-19 zie je een toename in eenzaamheid bij ouderen. We roepen iedereen op om te zien naar mensen in je omgeving die dreigen te vereenzamen. Dit is een taak voor ons allemaal.
 

Participatie

Nederland is niet langer een verzorgingsstaat maar een participatiemaatschappij. Participeren is actief deelnemen, en dat is waar iedere Nederlander recht op heeft. Je niet buitengesloten voelen maar volwaardig deelnemen aan de maatschappij waar je deel van uitmaakt. Dat hebben we ook vastgesteld in het visiedocument: Iedereen doet mee in Steenwijkerland. Zelfredzaamheid en uitgaan van eigen kracht zijn begrippen die bij de participatiesamenleving passen. Maar hoe gaat dit wanneer je een kwetsbare burger bent of gevlucht bent voor oorlogsgeweld? Wie stimuleert je om je inburgeringscursus succesvol af te ronden, zoals van een statushouder verwacht wordt? En op wie kun je terugvallen wanneer je er zelf niet uitkomt? Gelukkig zijn er veel mensen die zich inzetten voor de maatschappij. Dit moeten we eigenlijk allemaal doen want dan hebben we pas een echte participatiemaatschappij. Wanneer je hulp en ondersteuning geeft kun je dat ook ontvangen wanneer je zelf deze hulp nodig hebt. Want vrijwilligerswerk is onbetaalbaar. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving en daarom kunnen zij blijven rekenen op onze ondersteuning.

Voor een leefbaar Steenwijkerland nu en in de toekomst!

 

Integratie

Over vluchtelingen, immigratie en integratie zijn de meningen verdeeld. De CPB is van mening dat wie moet vluchten voor (oorlog)geweld op onze zorg moet kunnen rekenen. Zodra vluchtelingen in Nederland zijn is - onafhankelijk van eventuele terugkeer - integratie en inburgering een belangrijk punt. Ook deze mensen hebben recht op een toekomst en wij moeten daarin verantwoordelijkheid nemen. Er moet een einde komen aan statushouders die zonder de taal te spreken, zonder sociaal netwerk of zonder begeleiding door vrijwilligers hun weg zelf moeten vinden. De CPB wil meer regie om deze zaken in de toekomst te voorkomen door in te zetten op een gericht taalaanbod en de migranten wegwijs te maken in de gemeente. De statushouders moeten ook beter over Steenwijkerland verdeeld worden zodat ze optimaal kunnen en moeten integreren.

Leefbare wijken

Wij willen dat het kernen-en wijkenbeleid gehandhaafd blijft, de afgelopen jaren heeft dit beleid haar vruchten afgeworpen. Het overleg tussen plaatselijke belangen-en wijkverenigingen en het college dient in stand te blijven. De contactambtenaren spelen hierbij een belangrijke rol. Korte lijnen, duidelijke communicatie en afstemming zijn van belang om dit beleid voor de toekomst te behouden.

Gemeentelijke voorzieningen

Multifunctionele accommodaties (MFA), dorpshuizen, verenigingsgebouwen en sportvoorzieningen worden als basisvoorzieningen gezien voor de bevolking in steden, dorpen en kernen. Veel van deze gebouwen zijn in de afgelopen jaren verbouwd of geheel vernieuwd. Het in stand houden van deze voorzieningen is belangrijk voor de leefbaarheid en daarom verdienen ze onze blijvende aandacht.

 

 

8. Onderwijs en Leefbaarheid

Onderwijshuisvesting en kinderopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede huisvesting van peuterspeelzalen, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en kinderopvang. Wij zijn voor handhaving van de bestaande scholen en peuteropvang mits zij voldoen aan het minimale leerlingenaantal.

Basisonderwijs

Binnen het Basisonderwijs kennen we scholen met een Openbare, Protestants Christelijke, Gereformeerde en Rooms Katholieke signatuur. De CPB vindt het belangrijk dat bijzonder onderwijs blijft bestaan, maar mocht wanneer kwaliteit of leerlingenaantallen onder druk komt te staan, dan moet het mogelijk zijn dat 2 scholen van verschillende denominaties samen onder één dak gaan. In Wanneperveen is samenlevingsschool De Lisdodde een goed voorbeeld van samenwerking tussen openbaar en protestantschristelijk onderwijs. De afgelopen jaren zijn scholen leeg komen te staan en verschillende scholen zijn geheel of ingrijpend verbouwd. In Tuk en Giethoorn worden momenteel nieuwe scholen gebouwd.       

In Giethoorn doordat twee openbare scholen samen verder gaan en in Tuk omdat er door de bouw van een nieuwe woonwijk een grote groei in leerlingen ontstaat. Goede en belangrijke ontwikkelingen omdat de school een ontmoetingsplaats is waar meerdere activiteiten kunnen plaatsvinden. De huisvesting van de scholen moet z.s.m. gaan voldoen aan de huidige en toekomstige regelgeving betreffende ventilatie en gezondheid. Mocht dit niet mogelijk zijn dan dient onderzocht te worden of nieuwbouw niet wenselijker is.

Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland – Weststellingwerf (SVOSW),

De formele identiteit van SVOSW is ‘algemeen bijzonder’. Dat wil zeggen dat de grondslag van de stichting algemeen bijzonder is en dat daarbinnen ruimte is om scholen van verschillende denominaties te besturen. Door sterk teruglopende leerlingenaantallen hebben de RSG Tromp Meesters en CSG Eekeringe besloten om te fuseren en daarmee garant te staan voor een goede kwaliteit onderwijs in Steenwijk. Het Voortgezet Onderwijs in Steenwijkerland wordt op 3 locaties gegeven, de Stationsstraat, de Oostwijkstraat en de Lijsterbesstraat. In het Integraal Huisvestingsplan is afgesproken dat de vestiging aan de Stationsstraat, de oudste school, afgestoten zal worden. In 2021 is besloten dat de nieuwbouw aan de Lijsterbesstraat zal plaatsvinden en dat na 2030 ook de locatie aan de Oostwijkstraat zal vrijkomen. Het Voortgezet Onderwijs in Steenwijkerland zal dan plaats vinden vanaf de locatie Lijsterbesstraat. Niet alle leerlingen bezoeken een VO-school in Steenwijkerland. Afhankelijk van de afstand tussen woning en school zijn er leerlingen die kiezen om het Voortgezet Onderwijs te volgen in Meppel, Zwolle, Zwartsluis, Emmeloord of Wolvega.

 

 

9. nfrastructuur en omgeving

Openbaar vervoer

De gemeente Steenwijkerland heeft als uitgangspunt voor het openbaar vervoer: voldoende, toegankelijk en comfortabel openbaar vervoer voor iedereen. Jong en oud, goed en minder goed ter been. De CPB onderstreept dit standpunt. Goed openbaar vervoer in onze gemeente is van groot belang voor iedereen. Het geeft mensen de gelegenheid om tijdig op hun werk te komen en scholieren de mogelijkheid om het onderwijs te volgen dat het beste bij iemand past. En dat ‘carpoolen in een bus’ is veel duurzamer dan dat iedereen met eigen vervoer rijdt. Steenwijk heeft een intercitystation waar vier treinen per uur vertrekken en aankomen. De CPB vindt dit ook voor de toekomst zeer belangrijk en wil dit graag in stand te houden.

Door de hele gemeente is er aangepast vervoer voor mensen die niet van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken vanwege een beperking. In het zuidwestelijke deel van Steenwijkerland kunnen mensen gebruik maken van de STAVIB en vanuit Steenwijk rijdt de Vereniging Gehandicapten vervoer Steenwijk e.o. Van de Vrijwillige Hulpdienst Steenwijk kan iedereen gebruik maken en vooral ouderen zonder auto maken hier gebruik van bij een bezoek aan arts of ziekenhuis. Daarnaast zijn er vormen van ‘carpoolen’ ontstaan als het liftpaalproject.  Deze vorm van ‘carpoolen’ zouden wij graag nog meer gestimuleerd zien.

Duurzame mobiliteit

In Nederland en ook in Steenwijkerland staan we aan de vooravond van een grote mobiliteitstransitie. In het regeerakkoord staat dat het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Dit betekent dat er een sterke uitbreiding van laadpunten in Steenwijkerland moeten komen.

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) heeft berekend dat er 1.700.000 laadpunten in 2030 nodig zijn om de 1.900.000 dan rijdende elektrische auto’s van stroom te voorzien. Om hier een reëel aandeel in te hebben heeft Steenwijkerland – met 111 laadpunten in juni 2021 – nog een hele stap te gaan.

Verkeer en verkeersveiligheid

In Steenwijkerland hebben we een groot en vertakt netwerk van wandel- en fietspaden. Dit was en is de wens van burgers en toeristen. Bij het inrichten van wegen en paden moet rekening gehouden worden met de toegankelijkheid voor alle verkeersdeelnemers, hulpdiensten, groot transport, landbouwverkeer, fietsers en wandelaars.

We zien door de schaalvergroting binnen de landbouw de omvang van het landbouwverkeer toenemen. De wegen in ons buitengebied zijn hier niet op berekend en daar dient aandacht voor te komen. Niet alleen voor het landbouwverkeer, maar in combinatie met alle weggebruikers.

Denk ook eens aan de fietsende scholieren, de toename van 45 km-voertuigen en de groei van fietsen met ondersteuning of de speed-pedelecs. Gelukkig is de afgelopen jaren sterk ingezet op verbreding en vernieuwing van fietspaden. Maar er blijven ook nog genoeg locaties over waar de verkeersveiligheid vergroot kan worden. Een actualisatie van verkeersplannen en verkeersveiligheidsplannen is noodzakelijk om de veiligheid van alle weggebruikers te blijven garanderen.

Verkeerssituatie Blokzijl en Ossenzijl

De CPB vraagt nadrukkelijk aandacht voor de langgekoesterde wens om de verkeersproblematiek in Blokzijl en Ossenzijl op te lossen. Op de doorgaande wegen door deze kernen ontstaan regelmatig onveilige situaties en overlast voor de bewoners. De CPB wil dan ook met kracht lobbyen bij overheden om voor beide kernen dit probleem op te lossen door rondwegen aan te leggen. Dit ook gezien de toekomstige ontwikkelingen in beide kernen. Wij vragen dan ook het toekomstige college om een uiterste inspanning te gaan leveren om tot een verantwoorde financiering te komen.

In de komende raadsperiode wil de CPB extra geld beschikbaar stellen om de openbare ruimte in kwalitatief opzicht te verbeteren in alle steden, dorpen en kernen. Niet alleen het groen maar ook de wegen, trottoirs en de fietspaden moeten er goed onderhouden uitzien. Dit bepaalt in belangrijke mate ons leef-en woongenot. De CPB wil dan ook geld vrijmaken om de kwaliteit van de openbare ruimte van een 6 naar een 6+ te brengen.

Voor een leefbaar Steenwijkerland nu en in de toekomst!

 

10. Sport en Cultuur

De waarde van kunst en cultuur voor onze samenleving is groot.  We zijn trots op alles wat in de kernen gebeurt op het gebied van sport en cultuur. Saamhorigheid is hierbij een belangrijk gegeven. Gondelvaarten, corso’s, muziekevenementen, enz. De creativiteit, innovatie en veerkracht van onze gemeente is erg belangrijk. Elke stad, dorp en kern heeft zijn eigen karakteristieke bevolking. Samen vormen deze verschillende mensen Steenwijkerland. Dat vinden wij een krachtig gegeven voor een goede samenleving.

 

 

 

 

Sport

Sport bevordert de volksgezondheid en is een bindende factor in de samenleving. Daarnaast is het goed voor lichaam en geest. Sport is een goed middel om sociale netwerken op te bouwen en om te leren met verantwoordelijkheden om te gaan. Bij een sportvereniging zijn niet alleen sporters actief maar ook ouders, vrijwilligers, trainers, bestuurders, bezoekers en toeschouwers. Sportverenigingen spelen steeds meer in op een maatschappelijke rol bij de aanpak van sociale problemen en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Belangrijk is dat de sportgebouwen en -velden schoon en goed onderhouden zijn en blijven, en makkelijk te bereiken voor jong, oud en mindervalide. Aandacht moet er blijven voor de kwaliteit van de sportvelden. Wanneer er verenigingen zijn die het onderhoud aan de velden en accommodaties zelf willen en kunnen uitvoeren moet hier ruimte voor zijn. In onze ogen verhoogt dit de betrokkenheid, creativiteit en saamhorigheid binnen de verenigingen. Onze gemeente telt momenteel 3 zwembaden. De CPB vindt dat deze in stand dienen te worden gehouden.

 

 

 

 

 Sport & Beweegakkoord                     Communicatiekoffer                  Samenwerkingspartners        

  

11. Openbare orde en veiligheid

Wij zijn van mening dat er gestreefd moet worden naar een gevoel van veiligheid bij de burgers. Zonder gevaar en angst voor criminaliteit kunnen deelnemen aan activiteiten is een voorwaarde voor een leefbare samenleving. Iedereen dient hierin zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen.

 

Steenwijkerland moet een aantrekkelijke gemeente blijven om in te wonen, te werken en te recreëren. Gok-, drugs en drankverslaving en overlast hiervan dienen in samenwerking met gemeente en hulpinstanties bestreden te worden. Speciale aandacht voor probleemgezinnen en –jongeren is hierbij belangrijk. Christelijke normen en waarden staan bij de CPB hoog in het vaandel, en daarom vragen wij blijvende aandacht voor het tegengaan van criminaliteit en hufterig gedrag.

 

Naast objectieve veiligheid is er ook subjectieve veiligheid. Veel mensen voelen zich weleens onveilig, vaak door de aan- of afwezigheid van bepaalde aspecten. Dit gevoel wordt negatief beïnvloed door zaken als: het onderhoud van de openbare ruimte, verloedering van buurten en de aanwezigheid van mensen met afwijkend gedrag. “Meer blauw op straat”, toezichthouders en cameratoezicht kunnen dit allemaal positief beïnvloeden. Maar ook het gebruik van burgernet is zeer belangrijk. Wanneer iedereen zich aansluit bij burgernet zal het veiligheidsgevoel snel verbeteren, de pakkans van iemand die zich misdraagt neemt toe en hij/zij zal beter nadenken over de gevolgen van zijn of haar actie.

 

 

12. Afval

De inzameling van afval is veranderd en afval is grondstof geworden.      We zamelen omgekeerd in. Dat betekent dat producten van waarde worden opgehaald en restafval wordt weggebracht. Het oude papier wordt door diverse verenigingen ingezameld en levert voor hun belangrijke inkomsten op. Mocht er gekozen worden voor het invoeren van een papiercontainer dan wil de CPB dat de verenigingen hun inkomsten uit het oude papier behouden. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de afvalinzameling in de hele gemeente zal ze ook in de gebieden waar nu geen papier opgehaald wordt dit moeten organiseren. De CPB wil dat burgers goed geïnformeerd worden over de voortgang van deze ontwikkelingen en ook over de invloed van de tarieven. We verwachten dat het huidige samenwerkingsverband (ROVA) waar we nu deel van uit maken een gunstige invloed heeft op de kosten. Mochten andere marktpartijen dit goedkoper of beter kunnen dan moeten we hiervoor open staan.
 

 

 

 

  

De gemeente moet krachtig optreden tegen verontreiniging van de openbare ruimte. Bij de aanpak van zwerfvuil hoort dat voorkomend zwerfvuil wordt opgeruimd. Aanbieden van afval bij het afvalstation moet laagdrempelig en betaalbaar blijven. Een schone omgeving biedt een hogere drempel voor afval weggooien, dan een omgeving waar al afval ligt. Straten en wijken die zelf het zwerfvuil opruimen en (licht) groenonderhoud doen moeten daarvoor een vergoeding krijgen.

 

13. Regionale samenwerking

De gemeente Steenwijkerland is via gemeenschappelijke regelingen verbonden met buurgemeenten. Steenwijkerland werkt hierin samen met de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle.

Allereerst is dit de Veiligheidsregio IJsselland. De Veiligheidsregio behartigt de belangen op het gebied van risicobeheersing, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening. Binnen de Veiligheidsregio is GHOR IJsselland een onderdeel waarin brandweer en politie samenwerkt om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden.

De GGD IJsselland is ingesteld voor de gezamenlijke behartiging van de belangen op het terrein van publieke gezondheid. Door COVID-19 hebben we gezien hoe effectief dit kan zijn.

De Omgevingsdienst IJsselland is een samenwerkingsverband tussen de genoemde elf gemeenten en de provincie Overijssel op het gebied van omgevingsrecht. Zij richt zich op de kwaliteit van de leefomgeving. De dienstverlening van de Omgevingsdienst IJsselland richt zich op inwoners en bedrijven op het gebied van vergunningen. Ook zijn ze gespecialiseerd in toezicht en handhaving op onderwerpen die met de omgeving te maken hebben als veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem.

De vierde gemeenschappelijke regeling betreft het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland. Hier wordt ondersteuning geboden voor de taken die vallen onder de Jeugdwet, in het bijzonder de inkoop van diensten voor de specialistische jeugdzorg.

De CPB vindt het belangrijk, dat de gemeente hierin meedraait en in het bestuur van de organisatie, waarin één van de wethouders zitting heeft, kan aangeven wat voor Steenwijkerland van belang is.   

De CPB is van mening, dat gemeenschappelijke regelingen een goede functie hebben wanneer het gaat om organisatie, inkoop en uitvoering. Wel willen wij benadrukken, dat de controle op deze diensten altijd door onze gemeenteraad moet worden gedaan.

Bestuurlijke samenwerking Regio Zwolle

De Regio Zwolle is een economische topregio. Samen met onder meer Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven behoort Regio Zwolle tot de economische pijlers van Nederland. Steenwijkerland werkt hierin samen met ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties, 22 gemeenten en      4 provincies. De afgelopen jaren heeft deze samenwerking een natuurlijk groeiproces doorgemaakt. Gemeenten herkennen de gemeenschappelijke vraagstukken die hen samen bezighoudt. Samenwerking leidt tot erkenning van deze vraagstukken en een gezamenlijke aanpak om deze op te lossen. Zo ontstaat geleidelijk regionaal partnerschap.

 

Voor een leefbaar Steenwijkerland nu en in de toekomst!

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
23.jpg
8.jpg
7.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
14.jpg
13.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
21.jpg
22.jpg
25.jpg
CPB programma.JPG
bottom of page