top of page
Zoeken

Algemene beschouwingen 2018

Algemene beschouwingen van de Christelijke Partij Burgerbelangen naar aanleiding van de Programmabegroting 2019 -2022.


Voorzitter, leden van de raad, college en andere aanwezigen hier en mensen die ons via de televisie volgen. Steenwijkerland een prachtige grote gemeente in de Kop van Overijssel. Een gebied met een rijke geschiedenis. In het verleden kon het er in dit gebied heftig aan toe gaan. Tijdens de dag van de geschiedenis werd in Blokzijl die tijd een beetje zichtbaar. De Kop van Overijssel ook al een streek met grote waarden. Gelukkig hoeven we ons gebied niet meer op die manier te verdedigen, maar toch moeten we oppassen, dat door allerlei regels ons gebied bewoonbaar blijft.


Een groot Natura 2000 gebied.

We moeten aan de beleidsmakers duidelijk maken wat de waarde van dit gebied is en vooral wat die waarde betekent voor onze inwoners. Duidelijk laten weten wat de impact is van maatregelen voor de natuur, dat dit belemmerend kan werken voor onze inwoners. Inwoners, die weten hoe je met dit gebied moet omgaan. Denk aan de riettelers/snijders, de agrariërs. Met elkaar moeten we zorgen voor een goede balans tussen stad en platteland, tussen agrariërs en de natuur, tussen inwoners en toerisme. Kortom samen moeten we werken aan deze mooie gemeente.


Na deze inleiding kom ik tot het onderwerp waarvoor we hier vanmiddag voor bij elkaar zijn.

De eerste begroting 2019 -2022 van dit college. Onze fractie heeft zich verbaasd over het feit, dat vorige week tijdens het vragenuurtje alleen de wethouder van financiën aanwezig was. Het college stelt deze begroting op, maar op deze avond ontbraken de andere wethouders, de gemeentesecretaris en de voorzitter van de Raad. Was men niet benieuwd welke vragen er bij de Raad leven n.a.v. deze eerste begroting? Volgens ons een gemiste kans.


Een bijzondere begroting met zoveel PM-posten.

Posten waar nog geen bedrag achter staat. Waar staat PM voor? Paar miljoen? Wij hebben nog niet eerder een begroting gezien met zoveel PM-posten. Hoe kun je hier de toekomst mee in?


Dit college geniet een half jaar van het pluche. Een coalitieakkoord, een collegeprogramma, een conceptambitiekaart zijn aan ons als Raad gepresenteerd, dromen, er zijn nog weinig concrete plannen aan ons voorgelegd. Dit college wil 33,7 miljoen euro investeren, veel plannen zonder concrete bedragen. Op welk moment krijgen wij als raad concreet inzicht in deze plannen in het kader van onze taak om de budgetten toe te kennen. Kunnen we een tussentijdse rapportage verwachten?


De meerderheid van het huidige College vormde in de afgelopen jaren de kritische oppositie. De school in Giethoorn kon veel sneller. Die zou gemakkelijk in augustus 2018 gereed kunnen zijn, maar het einde van 2018 nadert en we hebben de schop nog niet in de grond zien gaan en twijfelen ook sterk aan een ingangsdatum van augustus 2019. In dat kader gezien verbazen we ons ook over de kosten voor het Integraal Huisvestingsplan van 2019. De school in Tuk staat wel in de begroting, maar de Raad heeft nog steeds niet de gelegenheid gehad om hier iets over te zeggen. Nu worden al eenmalige meerkosten voor 2019 in de begroting opgenomen terwijl de stichtingskosten voor deze school door zelfstandige huisvesting al meer dan verdubbeld zijn. Ook is er nog geen bestemmingsplanprocedure gevolgd. Een nieuwe school in combinatie met een MFC in Tuk in 2019 lijkt ons niet realistisch.


De loswal in Giethoorn kon veel sneller gerealiseerd worden. Hoe is de stand van zaken? De school in Wanneperveen, wanneer? De ontsluitingsweg Blokzijl weer een onderzoek, wanneer wordt dit concreet? Zomaar een paar onderwerpen waar in de vorige periode veel kritiek op geleverd werd.

Kennelijk ontdekken de critici momenteel dat besturen niet altijd even gemakkelijk is.


De CPB-fractie heeft in de afgelopen maanden met regelmaat vragen gesteld aan het college over diverse onderwerpen. Zaken die om aandacht van het college vragen. De beantwoording kwam wel, maar het zijn ambtelijk antwoorden. Wat het college er zelf van vindt komt absoluut niet naar voren in de beantwoording.


Eén van de vragen ging over de Comités Welzijn Ouderen.

De ouderenorganisaties worden vanaf 1 januari niet meer ondersteund, zij moeten zelf zich gaan verdiepen in het opzetten en financieren van de activiteiten. De CPB vraagt zich af of Timpaan wel duidelijk genoeg gecommuniceerd heeft over de voorgenomen verzelfstandiging van de CWO’s (Comité Welzijn Ouderen). Toen die verandering ging spelen hebben wij hierover al vragen gesteld.


Volgens ons kun je dit als college niet serieus menen wanneer je de burger op 1 zet. Het is ontspanning en niet de inspanning of het allemaal wel draaiend te houden is, ook op financieel gebied. Door deze activiteiten worden mensen bereikt, die anders niet meer achter de geraniums vandaan komen en zelf de financiële middelen niet hebben om hieraan mee te kunnen doen. Erg frustrerend, dat zaken die met zorg zijn opgebouwd door deze manier van handelen dreigen te verdwijnen. De CPB wil graag van de wethouder weten, hoe dit traject precies gegaan is, omdat wij vanuit de organisaties andere geluiden horen, dan in de beantwoording van de schriftelijke vraag geformuleerd is. Ook zien we dat in Steenwijkerland de groep 65+ sterk gestegen is en daar zullen we als gemeente op in moeten spelen de komende jaren. Daarom willen we ook graag dat er een demografische paragraaf aan de begroting wordt toegevoegd zodat er op de diverse beleidsterreinen hierop ingespeeld kan worden. Motie paragraaf demografische ontwikkeling bij de begroting.


Positief zijn we over het opnemen van bedragen voor de uitvoering van de motie kleurig en fleurig, die de CPB vorig jaar heeft ingediend. We zijn benieuwd naar de uitwerking/uitvoering/uitstraling.


De groenvoorziening is de laatste jaren wel wat verbeterd. Wij horen erg veel klachten over de onkruidgroei tussen te tegels en straatstenen. We vragen ons af of de bestrijding met die vlammenwerper wel de juiste manier is. De slechte begaanbaarheid van de trottoirs in verschillende plaatsen is voor ons ook een punt van zorg. Vooral met rollator en kinderwagen heeft men last van slecht liggende tegels.


Positief zijn we met betrekking tot het voornemen loketten te openen in Vollenhove en Oldemarkt. De CPB had dit als speerpunt bij de laatste verkiezingen en nu zal het gerealiseerd gaan worden. Is aan te geven op welke termijn dit gerealiseerd zal gaan worden?


Duurzaamheid en energiebesparing twee belangrijke onderwerpen van zowel college, politieke partijen en inwoners. Met elkaar de schouders eronder zetten, maar wat duurt het lang voordat er concrete zaken uitgewerkt kunnen worden. Iedereen is ervan overtuigd dat er iets moet gebeuren willen onze kinderen en kleinkinderen ook nog in een leefbare wereld kunnen leven. Het is onze opdracht onze aarde goed te beheren. Positief zijn de zaken, die op kleine schaal opgepakt worden, die in ieder geval positieve effecten kunnen hebben op het terugbrengen van fossiele brandstoffen. In deze begroting worden veel zaken genoemd, maar concrete bedragen staan ook hier niet ingevuld.


Afval ook een belangrijk onderwerp, omdat afval steeds meer gezien wordt als grondstof, dus waardevol. We zijn verbaasd over het feit dat dit college de afvalstoffenheffing verhoogt. De afgelopen jaren werd er geageerd tegen verhoging van de afvalstoffenheffing. Het werd toen niet juist gevonden en het argument van een toename van illegale stortingen werd toen als argument gebruikt om het niet te verhogen. (Het vastrechttarief van de afvalstoffenheffing wordt met €12,07 verhoogd. € 5,00 omdat het kabinet een verbrandingsbelasting heeft ingevoerd. Er worden te veel PMD (plastic, metaal en drinkkartons) partijen afgekeurd). Volgens de CPB moet er nog meer ingezet worden op voorlichting zodat er nog beter gescheiden gaat worden.


De afgelopen jaren is er een pittige discussie gevoerd m.b.t. de invoering van de blauwe container voor oud papier. Deze discussie is in een patstelling geëindigd. Door de gemeente is aangegeven, dat per 1 januari 2019 er niet meer met aanhangers en platte kar wordt opgehaald dit in verband met de veiligheid. De CPB is benieuwd naar de stand van zaken. Hebben verenigingen zich gemeld om van deze manier van inzamelen af te stappen?


Landbouw

Van oudsher is deze sector belangrijk voor onze lokale economie en leefbaarheid van het buitengebied. In het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord vinden wij, dat deze sector qua aandacht en waardering er karig vanaf komt. Momenteel is de ruilverkaveling Vollenhove-Blokzijl in voorbereiding, in deze verkaveling is ruimte opgenomen voor nieuwe natuur, bestemmingen van gronden worden gewijzigd, van agrarisch naar natuur. Ook zal het eigendom veranderen wat vervolgens weer gecompenseerd zal worden. Toegezegd is dat de ruilverkaveling en nieuwe natuurontwikkeling synchroon zouden lopen. Nu ligt het PIP (provinciaal inpassingsplan) ter inzage, waarin de nieuwe natuurontwikkeling wordt vastgesteld, er is echter nog niets geregeld met de huidige gebruikers/ c.q. grondeigenaren. Dit is niet erg sjiek, en zet de verhoudingen onnodig op scherp. Is de gemeente hiervan op de hoogte en wordt hierover gecommuniceerd? Wij vinden dat een gemeente zich mag inspannen voor zijn inwoners en ook de lokale agrarische ondernemer. Wij missen dit.


Natuurgebieden en Recreatie en Toerisme

Wij zijn trots op onze natuurgebieden en het toerisme. Belangrijk voor een deel van onze inwoners en voor de lokale economie. Laten we onze inwoners hierbij niet uit het oog verliezen en de belangen altijd serieus meenemen en op 1 zetten. Ook al zijn wij hier niet direct verantwoordelijk voor. Ontwikkelingen kunnen zowel positieve als negatieve gevolgen hebben. Wij vragen ons af of de verhoging van de toeristenbelasting met 10 cent niet een jaar later ingevoerd kan worden. Ondernemers hebben de folders voor het komende jaar al klaar en hierin vermelden zij het bedrag van 1 euro. Watertappunten, een onderwerp wat de CPB aangedragen heeft. Dit zou meegenomen worden. Benieuwd of hier iets over de melden is. Amendement.


Samen werken aan een leefbare gemeente, dat houdt in dat iedereen mee moet kunnen doen. Werk, woningbouw, aantrekken van bedrijven, leefbaarheid, onderwijs, onderwerpen waar we allemaal mee te maken hebben. Oog hebben voor iedereen die financieel niet zo goed mee kan komen, die om wat voor reden dan ook gebruik moeten maken van de diensten van de IGSD. Dat vereist van ons als gemeenteraad dat we goed in de gaten houden, dat dit een goed geoutilleerde dienst is, goed toegankelijk en streven naar geen wachttijden. De afgelopen jaren is hier veel aandacht voor geweest en de CPB spreekt de wens uit, dat dit, ook wanneer de Gemeenschappelijke Regeling wordt opgeheven en de sociale dienst weer onder de gemeente gaat vallen goed toegankelijk zal blijven.


Ik kom tot een afronding.

Met verbazing lazen wij de verhoging van de bijdrage per inwoner aan de Regio Zwolle. Ik herinner me nog de bitterballendiscussie die vorig jaar gevoerd werd. Nut en noodzaak werd toen erg naar voren gebracht. Wat levert het ons op? Het wordt nu verdeeld over 2 posten nl. € 2,-- en € 3,-- (2 euro bitterballen, 3 euro kroketten?) Graag meer duidelijkheid.

Lang niet alle onderwerpen zijn belicht, maar daarvoor ontbreekt nu de tijd. Het belang van alle inwoners in Steenwijkerland zal in ons handelen voorop staan. College, de burger op 1 klinkt zo gemakkelijk, maar het geldt voor elk college, voor elke raad, voor alle ambtenaren. Niemand zit hiervoor zichzelf. Alles wat er in dit huis gebeurt, gebeurt voor onze inwoners. We spreken de wens uit, dat wij allen de kracht van God zullen ontvangen om dit verantwoordelijke werk te kunnen en mogen doen.


Hierbij de stemverklaring die we gegeven hebben op de begroting:

§ De aanloop naar deze begroting was niet geweldig, 2 versies waren in omloop, minimale vertegenwoordiging van het college bij het vragenuurtje. Het vragenuurtje verliep rommelig.


§ Vanwege de grote hoeveelheid PM-posten is het voor de CPB lastig om met deze begroting in te stemmen, maar wij kennen onze verantwoordelijkheid.


§ Wethouders wisseling; nieuw college, nieuw beleid.


§ Alles overwegend stemmen wij in met deze begroting.


Jacqueline Willemsen-Post

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page