top of page
Zoeken

Algemene Beschouwingen Begroting 2020-2023

Bijgewerkt op: 12 okt. 2021

Begroting van de gemeente Steenwijkerland 2020 – 2023.


Voor ons ligt de tweede begroting van dit college.

Dank aan de mensen, die dit weer tot een redelijk leesbaar stuk hebben gemaakt.

Dank voor de technische uitleg, die we vorige week dinsdag gekregen hebben.

Altijd weer een hele klus om het allemaal goed en helder voor het voetlicht te brengen.


Deze begroting, wat moet je ervan zeggen en wat kun je hier nog van zeggen? Je hebt hem amper in de bus liggen, of de resultaten van de septembercirculaire komen binnen en geven opeens een heel ander beeld. Deze begroting is kennelijk een momentopname. Ook de najaarsnota geeft een ander beeld, dan verwacht.


De vorig jaar gepresenteerde programmabegroting 2019-2022 was naar uw mening neutraal, maar halverwege 2019 bleek de waarde van de PM posten 900.000 euro. Met weinig rekenkunde begrijp je dan dat die begroting feitelijk negatief was.


Het positieve beeld van de najaarsnota komt door incidentele meevallers. Uw uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting, maar in de najaarsnota (blz. 51) geeft u aan dat het financieel beeld niet positief is en dat verschillende doelstellingen onder druk komen te staan. Dit vraagt om duidelijke keuzes en niet om de door u gehanteerde kaasschaaf. Aanpassing van de afschrijvingen, temporisering van uit te voeren werken, uitstel van investeringen is uitstel van executie en zeker niet de inwoner op 1 zetten. Wij hebben het sterke vermoeden, dat de greep die PAS en PFAS op ons heeft, al voor meer uitstel en temporisering zorgen dan wij graag zien.

Wij hebben een vraag aan de portefeuillehouder: Welke projecten en vergunningaanvragen worden op de korte en middellange termijn vertraagd door PAS en PFAS?


We leven in een hectische wereld. Zekerheden zijn geen zekerheden meer, regels worden al aangepast voor de inkt droog is. Beloften, gedaan bij de verkiezingen worden zomaar weer tenietgedaan. In veel sectoren in de samenleving heerst onrust ondanks een positieve economie. Wij denken hierbij aan onze boeren (MOTIE), de mensen in de bouw, de werkers in de zorg, het onderwijs.

Dit lijkt alles te maken te hebben met het feit dat mensen niet langer melkkoe willen zijn. Dat is kennelijk aan de Vendelweg nog niet helemaal doorgedrongen. Daar staat de inwoner op 1, om verder uitgemolken te worden. De inwoner op 1! Ja, die zit inderdaad eerste rang wanneer het gaat om lastenverhogingen. Is dat de bedoeling van deze leus?


In het coalitieakkoord is opgenomen, dat de lasten alleen trendmatig verhoogd zullen gaan worden. De begrotingen uit eerdere jaren, moeten aanleiding gegeven hebben dit zo op te schrijven. Wat is er gebeurd? Dit wordt nu al losgelaten en worden bovenop de inflatiecorrectie, de lasten verhoogd met 3%. Komt dit bij de burger over als fair? Veel beloven, maar niet waar kunnen maken. Dit jaar is er veel te doen geweest over de OZB. Niet de verhoging gaf discussie, die was 0,1%. De grote discussie was de taxatiewaarde van de woningen die soms meer dan 50% steeg in 1 jaar.

Vraag aan de portefeuillehouder:

- Wat was de totale waarde aan onroerend goed op 01-01-2017 en op 01-01-2018?

- Wat is het totale bedrag dat u in 2019 aan OZB-heffing hebt opgelegd?


Kennelijk hangen de verkiezingsbeloftes als een loden last op uw schouders. Dat blijkt wel uit de keuzes die u maakt in deze begroting. Uw eigen wensen moeten waargemaakt worden en in eigen vlees snijden doet kennelijk te veel pijn. Waarom kijkt u niet wat scherper naar de interne organisatie?

Wij hebben hier vragen over aan de portefeuillehouder:

- Wat bedoelt u precies met werk werktrajecten? Worden er mensen buiten de organisatie geplaatst maar wel in dienst van de gemeente Steenwijkerland?

- Wat is de reden dat er nu 6 vacatures zijn voor teamleider? Zijn er zoveel mensen weggegaan of is dit een uitbreiding?

- Ook hebben wij een motie opgesteld, om als raad de vinger aan de pols te houden. MOTIE


De verhoging bij de afvalstoffen is ons in het verkeerde keelgat geschoten.

Hoe is het mogelijk, om dit voor te stellen? Verschillende partijen waren in de vorige periode fel tegen de verhoging van het vastrecht. Ook de zak voor de ondergrondse container mocht niet verhoogd worden. Deze partijen gaan nu mee in een verhoging voor 2020 van 16,4% van € 1.16 naar € 1,35 per dumping in de ondergrondse container en voor 2021 nog een verhoging van 14,8% van € 1,35 naar € 1,50.


Schiet het college door dit voor te stellen het doel niet voorbij, waar we de afgelopen jaren zorgvuldig aan gewerkt hebben nl. het goed scheiden van afval, zodat ze weer als grondstoffen gebruikt kunnen worden. Erg goedkoop om te schermen met andere gemeenten, waar de prijs al langer hoger ligt. Gemeenten zijn niet met elkaar te vergelijken. Een hoger vastrecht geeft een lagere prijs per lediging en in sommige gemeenten is het storten van grof huishoudelijk afval geheel of ten dele opgenomen in het vastrecht. Iedere gemeente kijkt naar de methode die het beste past. Door deze verhoging voor te stellen, zal volgens ons het aantal illegale dumpingen en verbrandingen alleen maar toenemen.

Ook hier hebben we nog een vraag voor de portefeuillehouder:

- Hoe denkt u de inwoner te motiveren om zijn of haar afval nog beter te scheiden terwijl de afvalstoffenheffing explosief stijgt?

- Kwijtschelding minima, meegenomen in de begroting?


De hondenbelasting wordt duidelijk omschreven. In de najaarsnota staat dat we ons rijk gerekend hebben. Er blijkt 27.000 minder binnengekomen te zijn. Volgend jaar wordt er weer gecontroleerd op het bezit van honden. Er wordt begroot dat er 204.000 per jaar opgehaald zal worden. Ook staat er in de begroting, dat er 15.000 op jaarbasis begroot wordt voor bestrijding hondenpoep. Waar? Hondenpoep staat bovenaan de lijst van ergernissen. Gemeentebesturen hebben de afgelopen decennia van alles bedacht om de overlast te verminderen maar zoals veel zaken in deze gemeente zal dit gehandhaafd moeten worden. De oproep van de CPB-fractie is: de € 15.000 van de hondenbelasting te besteden aan het bestrijden van de overlast van hondenpoep. Gebruik dit bedrag om in de hele gemeente prullenbakken en zakjes te plaatsen.


De bezoeker betaalt, ook onderwerp waar wij ons afvragen: hoe, aan wie en waar? Slagbomen bij de poorten van Steenwijkerland, zodat iedereen die hier binnenkomst betaalt? Het innen van toeristenbelasting is nu al een lastig onderwerp. Wat gaat het college doen om dit eenvoudig en efficiënt te innen? Niet meer schatten, maar één op één innen. Dus het werkelijke aantal toeristen dat onze gemeente bezoekt.


Rondvaartboten, losse verhuurboten, campings overnachtingen in hotels en B&B’s. Er zijn in het land voorbeelden genoeg hoe dit daar geregeld wordt. Gebruik het geld voor het toerisme in de hele gemeente, niet voor praatgroepen, maar daadwerkelijk voor beschoeiingen, bruggen, fietspaden enz.


Toerisme in Steenwijkerland wordt te veel toegespitst op Giethoorn, alle aandacht en ideeën zijn daarop gericht, terwijl er in andere plaatsen in Steenwijkerland ook veel interessante zaken te bezoeken zijn, maar hier moet men zelf aan de weg timmeren, om dit onder de aandacht te brengen.


U begroot voor Marketing Oost een bedrag van 15.000 meer voor de komende jaren.

Wat doet Marketing Oost voor Steenwijkerland?


De duurzaamheidsparagraaf is zeer dun opgesteld. Het ontbreekt aan concrete zaken en financiën. Veel woorden, maar weinig inhoud, zoals veel onderwerpen in deze begroting opgeschreven worden.


Voor de bestrijding van de Eikenprocessierups wordt niets voor opgenomen. Bij de uitleg vorige week dinsdag werd opgemerkt, dat de plannen gepresenteerd zullen worden bij de PPN in 2020. Verbazing bij ons.

Bij de behandeling van de PPN in juli werd de ingediende en breed gedragen motie overbodig door de toezegging van de portefeuillehouder, dat hij enkele weken voor de PPN vergadering het team had gevraagd om met alle beschikbare interne kennis samen met die van het Kenniscentrum Eikenprocessierups voortvarend op te pakken. Niet dus, weer een jaar verloren. Wat kunnen we met deze toezegging?


In de vorige periode waren bedragen in de begroting opgenomen voor onderhoud wegen, om alles op basis niveau uit te voeren. Dit is nu weer helemaal losgelaten en wordt de uitvoering verlaagd naar beperkt basis of uitgesteld, terwijl sommige wegen dringend onderhoud nodig hebben. Voor dit college hebben de fietspaden hoge prioriteit.

Motie kapitaalgoederen.


Er zijn zoveel onderwerpen, die onze aandacht vragen, het is onmogelijk die allemaal te benoemen. De CPB maakt zich zorgen over de woningbouw in verschillende kernen. Belt Schutsloot, Wanneperveen, Blokzijl, Vollenhove. Vooral de zuidelijke kernen komen krap in bouwgrond te zitten. Wordt er gericht gezocht naar nieuwe bouwlocaties?


De toekomst van het openbaar vervoer? De CPB fractie is geschrokken van de werkvergadering waarin uitleg werd gegeven over het openbaar vervoer. Hierin werd niets gezegd over de werkgroep “nieuwe tijd voor mobiliteit’, steeds weer gaat men het wiel uitvinden en worden mensen, die druk bezig zijn geweest zijn nieuwe diensten te ontwikkelen, zomaar weer vergeten.


De ontwikkelingen van het sociaal domein, de jeugdzorg en alles wat daarbij hoort, zijn door ons niet uitgebreid genoemd, terwijl deze ook om aandacht vragen. Zijn de kosten binnen de perken te houden? We zullen het in de komende jaren gaan zien. Wij zijn wel benieuwd wat deze vernieuwing, de overheveling van Rijk naar gemeente nu daadwerkelijk heeft opgeleverd?


Ik ga afronden, er leven nog veel vragen in onze fractie. Bij de PPN hebben we een motie ingediend om een MOR melding via een app te kunnen doen. Wanneer gaat dit ingevoerd worden?


Wij zijn teleurgesteld over het feit dat het college keuzes maakt waar wij niet achter kunnen staan. In de PPN hebben wij niets gelezen over de maatregel m.b.t. de verhoging van afvalstoffenheffing. Zo’n ‘gemakkelijke’ maatregel.


Wij spreken de wens uit, dat in de komende jaren het college beter zichtbaar wordt en daadkrachtiger gaat optreden. In dit verband noem ik de problematiek van de handhaving in Giethoorn, de paardenbak in Blankenham, de bestrijding van de eikenprocessierups, de lokale initiatieven voor het openbaar vervoer, snellere procedures m.b.t. Het verlenen van vergunningen.


Mooie woorden genoeg, maar nu de daden nog.

תגובות


bottom of page