top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Algemene Beschouwingen begrotingsvergadering 1-11-2022


Voorzitter,


Voor ons ligt de eerste begroting van het nieuwe college, de perspectief nota was nog relatief beleidsarm, deze begroting heeft wel inhoud en geeft de richting weer hoe het college de komende periode gaat koersen.


Ondanks de bijzondere tijd waar wij leven ligt er een goed leesbare begroting.

Dank voor de opstellers van deze begroting. Een goed stuk werk echter zijn er grote zorgpunten.


Terecht genoemd worden de huidige uitdagingen zoals:

· De energiecrisis

· De huidige hoge inflatie

· De woningbouwcrisis

· De stikstofcrisis

· En niet te vergeten de arbeidsmarktcrisis


Het is een zeer uitdagende tijd, wat ook als rode draad door de begroting valt af te lezen.


Als uitgangspunt worden de 17 werelddoelen genoemd, mooie volzinnen waarin een koppeling wordt gemaakt met deze programmabegroting, het klinkt zweverig en idealistisch. Een vraag: Wat ligt hieraan ten grondslag om hier zo de nadruk op te leggen?


In het geheel zien de financiën er goed uit, echter zijn er grote zorgen.

Financieel zijn er risico’s, zoals inflatie, hoge energieprijzen, looneisen hoe gaan we hier mee om de komende periode. Hoe gaan we hierop anticiperen als dat nodig is. Zijn wij ons ervan bewust dat wellicht de tering naar de nering moet worden gezet wanneer de tijd daar om vraagt. Waar wordt dan op ingegrepen, welke uitvoeringsprogramma’s worden dan tegen het licht gehouden, hier wordt nog niet op voorgesorteerd. In onze ogen moet je hierbij wel denken in scenario’s. Aan welke knoppen kan dan gedraaid worden en waar denkt het college dan aan te gaan draaien.


Woningbouw.

De doelstelling is om 1735 woningen te gaan bouwen voor 2031, waarbij voor 2027 twee derde wordt gerealiseerd. Dat betekent dat er in 4 jaar 1156 woningen worden gerealiseerd. Is dit reëel? We missen hierbij de vergelijking met de gerealiseerde aantallen van de afgelopen jaren. Met het huidige tempo gaan we dit niet halen. Wat maakt het dan dat u hier dan wel op inzet?


Het is en blijft stroperig op woningbouw gebied. We vragen hierbij aandacht voor de diverse kernen, zoals Blokzijl, Wanneperveen, Sint Jansklooster, Belt Schutsloot waar met name onze jeugd het enorm moeilijk heeft om een woning te realiseren. Daar komt bij dat er ook erg beperkt perspectief wordt geboden. Terwijl er wel grondposities liggen van ons als gemeente maar ook als partijen als Wetland Wonen, waar weinig ontwikkelingen in zijn. Het is frustrerend en doet wat met onze inwoners en ook ons als partij. Hoe trekken we een en ander vlot? Wellicht dat ontwikkelingen in het buitengebied hierin bij kunnen dragen en wellicht ook Tiny Houses, waar wij positief tegenover staan. Het college ook blijkt nu. Ronkende krantenkoppen, hoe oprecht is dit, het is eerder aan de orde geweest, uiteindelijk was er toen geen draagvlak. Graag een toelichting hierop. Nogmaals de jeugd trekt momenteel weg.


En dan is er nog het vraagstuk voor bovenregionale woningbouw, wat is de visie van dit college hierop? Wanneer worden hier keuzes gemaakt, als het zo is dat we inzetten op bovenregionale woningbouw terwijl onze eigen inwoners geen mogelijkheden op de woningmarkt hebben, slaan we de plank volledig mis.


Kunt u ons meenemen in het volgende:

· hoe staat het met de compensatie voor verenigingen die voorheen oud papier inzamelden?

· Hoe staat het met de evaluatie van het vaarbeleid in Giethoorn?

· Hoe staat het met de ontwikkelingen van de loswal de molen en de inrichting van de Gieterse Polder (o.a. locatie Rodermond)?

· Nieuwe locatie voor Dijkruiters Blankenham, wat is hier nu de status van?


Er wordt een en ander genoemd over de ontwikkeling op het defensieterrein van de 43e gemechaniseerde brigade. Positieve ontwikkelingen, extra banen extra woningen, samenwerking met gemeente Westerveld. Kunt u ons uitleggen wat deze ontwikkelingen concreet voor ons als gemeente betekenen, en wat onze bijdrage hierin is?


Vitaal platteland, in onze beleving is ons buitengebied vitaal en weten onze inwoners prima wat ze willen, en hoe ze met hun gebied om gaan. Dit geldt zeker voor agrarische ondernemers. Zij hebben immers ons buitengebied grotendeels gecreëerd. Er wordt gesproken over coaching en begeleiding voor op handen zijnde ontwikkelingen. Hoe gaan we dit invullen intern of extern, of stellen we vouchers ter beschikking aan agrarische ondernemers zodat men deskundige partijen met kennis in kan huren?


U wilt het rietbranden aan banden gaan leggen, maar hoe? Het is onderdeel van een bedrijfsvoering en heeft invloed op het verdienmodel van riettelers. Wat gaat dit concreet betekenen? Hoe ziet u de toekomst van de rietteler als drager van het Nationaal Park?


Dan een aantal projecten die worden genoemd:

· Ontsluiting Blokzijl

· Plannen in Ossenzijl inclusief ontsluitingsweg

· Museum

· Unilocatie Voortgezet onderwijs


Prima al die plannen en doelen, maar we missen prioritering. Wat is de volgorde van uitvoering? Ook gezien de huidige tijdsgeest en de risicovolle tijd waar we in zitten.


Openbare ruimte.

U wilt deze een kwaliteitsimpuls gaan geven en daar 1 FTE voor beschikbaar stellen. Met daarnaast een opwaarderingsimpuls van € 200 000. We zijn hier niet enthousiast over, onze prioriteit heeft uitvoering. Daarnaast geeft u aan met de inwoners dit vorm te gaan geven. Hoe komt dit eruit te zien, m.b.t. tot deze invulling, ook wanneer de opwaarderingsimpuls is opgesoupeerd?


Dan naar de onderliggende raadsbesluiten. Wij kunnen ons hier voor dit moment in grote lijn in vinden.


Graag zien wij onze vragen beantwoord. En indien er budgetoverschrijdingen komen bij de uitvoering dienen deze vooraf met onderbouwing aan de raad te worden voorgelegd.


Wij kondigen vandaag twee moties aan, die wij kort zullen toelichten waarna volgende week het debat hierover plaats zal vinden.


Wij wensen het college succes en Gods zegen toe bij de uitvoering van de plannen.


Ronnie Lassche

Fractievoorzitter CPB Steenwijkerland

Comments


bottom of page