top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Algemene beschouwingen CPB, programmabegroting 2024-2027


Voor ons ligt de tweede begroting van dit College. In de eerste plaats dank aan allen die

hieraan hebben meegewerkt, het beantwoorden van de vragen, en het samenstellen van

deze begroting.


Een begroting waarin veel omschreven staat, en waar ook veel over te zeggen valt. Het is

dan ook een uitdaging om daar in 6 minuten uitvoerig op in te gaan. Dat doen we dan ook in hoofdlijnen aangezien wij ook nog een vijftal moties in willen brengen.


Voorzitter, de koppeling van de programmaonderdelen met de 17 werelddoelen is mooi en

geeft wat extra diepgang achter de beleidskeuzes. Er zijn veel plannen/projecten en dat is goed, wij willen er een aantal benoemen en vragen ook aan het college hoe men hier mee verder wil.


Als eerste willen wij de rondwegen rondom Ossenzijl en Blokzijl noemen. Hoe worden hier

de verwachtingen gemanaged. Zo ontvingen wij en onze inwoners afgelopen zomer via de

media geluiden dat de plannen in Ossenzijl niet haalbaar zouden zijn voor wat betreft de

rondweg. Een paar maanden later ligt er een soort inpassingsplan. Als gemeente hebben we 5 miljoen beschikbaar gesteld, terwijl er een totaal kostenplaatje geraamd wordt van 35

miljoen. Kortom, of het wordt 30 miljoen externe gelden bij elkaar zien te lobbyen, of de

eigen bijdrage van gemeente wordt hoger. Hoe moeten wij dit nu zien, en hoe moeten de

inwoners dit nu zien. Hetzelfde geldt min of meer voor de wens in Blokzijl. Hoe reëel en

haalbaar zijn deze plannen. Wat wordt er gedaan aan verwachtingsmanagement. Waar is de

stip op de horizon.


Woningbouw, wat is de stand van zaken omtrent het particuliere initiatief in Sint Jansklooster

waar een raad brede opdracht voor het college onder lag. Een paar maanden geleden heeft deze raad het fietsplan afgewezen, echter nu zien wij hiervan gedeeltelijk investeringen terug voor het komende jaar in de begroting. Graag een toelichting hierop.


Zon op dak, er wordt gesproken om drie grootschalige projecten met een nieuwe regeling te subsidiëren (€ 150.000). Hoe komt dit eruit te zien? Wat is grootschalig? Kunt u wat noemen over de subsidieregeling. Er zijn een 6-tal energiecoöperaties in Steenwijkerland actief waarvan er nu drie ondersteund worden, terwijl de overige 3 ook steun kunnen gebruiken. Vanwaar de keuze voor drie? De investering in de zonnecarport bij de Waterwijck zien wij als een logische stap in verduurzaming van deze zwemaccommodatie.


Er wordt gesproken over het gemeente breed invoeren van de blauwe container, wanneer

denkt u dit gereed te hebben. De plannen omtrent de Unilocatie voorgezet onderwijs Steenwijk. In 2021 is er een amendement aangenomen in de oude raad over met name het tijdspad om binnen 10 jaar gefaseerd naar de nieuwe locatie toe te werken. Er is nu een nieuwe raad, met dezelfde coalitiepartijen, echter wat gebeurt er met het amendement van 2021 wat met veel inspanning tot stand is gekomen. Wordt dit nu aan de kant geschoven, zo ja, wat is hier dan de reden hierachter? Wat is de route van dit grote project qua besluitvorming en uitvoering?


Er wordt gesproken over een krediet van 1,7 miljoen voor huisartsen huisvesting in

Giethoorn. Wat zijn de plannen?


Museum Steenwijk.

Wij begrijpen de keuzes die er nu liggen en die nu onderzocht moeten worden. We blijven er kritisch op, maar ondersteunen het voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Al vinden wij dit een heel bedrag. Kan hier enige duiding aan gegeven worden? Daarnaast zouden wij graag van het college horen waar de stip op de horizon ligt.


Financiën.

We begrijpen de onzekerheid vanaf 2026 om een sluitende begroting te presenteren, en de

waarschijnlijk fors lagere uitkering vanuit het rijk. Echter zijn de positieve uitkomsten van de

september circulaire niet verwerkt in deze begroting. Ook weten we dat ondanks deze

positieve rijksuitkering er vanaf 2026 een negatieve begrotingssaldo is. Wat kunnen we hier

nu mee. Hebben we op enige wijze grip op de bijdrage van de overheid? Of is het iets waar

de organisatie mee moet dealen.


Ziekteverzuim binnen de organisatie is dalend, ligt ongeveer 0,5% boven het landelijk

gemiddelde. Echter de ontwikkeling is positief. Ziekte laat zich niet plannen, ook in de

beoordeling van deze waarde is enige nuance op zijn plaats. Wat doen we aan preventie ter

voorkoming van uitval? Ook in relatie tot de vacatures en werkdruk is dit een belangrijk

aandachtspunt.


Voorzitter, resumerend zijn er veel plannen, heeft het College hier nog een priortering in,

aangezien het zeer aannemelijk is dat er keuzes gemaakt moeten worden. Hoe komen deze

keuzes er dan uit te zien?


In grote lijn kunnen we instemmen met deze begroting ook omdat de lastenverhoging voor

de inwoners te overzien valt. Afhankelijk van de beantwoording van de vragen, zullen wij ons

definitieve standpunt bepalen.


Wij hebben een vijftal moties, ik zal mij beperken tot het voorlezen van de titel en de oproep

die de motie aan het college doet. Wij wensen het college en organisatie veel sterkte en Gods zegen toe in het uitvoeren van hun belangrijke taak.


Ronnie Lassche

Fractievoorzitter CPB Steenwijkerland

Comentários


bottom of page