top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Gemeenteraad stemt in met de Woonagenda Steenwijkerland 2022-2026


Deze week werd de gemeenteraad van Steenwijkerland gevraagd in te stemmen met de Woonagenda Steenwijkerland 2022-2026 en met een ruime meerderheid is deze vastgesteld. Een woonagenda waar we al jaren op wachten en waar ook al jaren om gevraagd wordt. En niet alleen raadsleden vragen hierom, ook de inwoners van Steenwijkerland wachten met smart op woningen.


Je bent opgegroeid in één van de kernen van de gemeente Steenwijkerland en je hebt daar je sociale leven. Dan wil je ook graag in die kern een woning. In het coalitieakkoord heb je gelezen dat dit College het streven heeft om te zorgen voor een passende woning voor elke doelgroep. En daarbij wordt extra aandacht gegeven aan geschikte, duurzame en betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Daarbij heeft het College aandacht voor de kwaliteit van kernen en wijken.


Je wilt graag een eigen woning en je meldt je bij de gemeente Steenwijkerland met de vraag of er ergens in je kern gebouwd wordt of kan worden. Maar de gemeente Steenwijkerland stelt je teleur. Er is geen bouwgrond in de kern waar jij graag wilt wonen en ook niet in de naburige kern. Er is helemaal geen bouwgrond en er wordt ook niets gebouwd. Teleurgesteld spreek je daarover met je vrienden die ook een woning zoeken maar zij komen met hetzelfde verhaal. Ook zij kunnen geen passende woonruimte te vinden. En zelfs een campingprotest tegen het uitblijven van woningbouw in Wanneperveen, waar de gemeente een eigen grondpositie heeft, leidt niet tot woningbouw.


Dit is de situatie in de gemeente Steenwijkerland. Diverse fracties vragen al 4 jaar lang om uitvoering van het coalitieakkoord waar toch duidelijk staat dat er voor iedereen een woning moet zijn. Maar alle ingediende moties ten spijt, het antwoord is dat er gewacht wordt op de woonagenda.


Als CPB hebben we in november 2020 een motie ingediend om ons faciliterend grondbeleid te herzien en te kijken of we met een actiever grondbeleid niet invulling kunnen geven aan de schreeuw om woningen voor jongeren en starters. Het College vond het te vroeg, eerst moest de woonagenda afgewacht worden.


En uiteindelijk, net voor de gemeenteraadsverkiezingen, ligt daar de woonagenda met een voorstel om op 33 plaatsen te gaan bouwen. Invulling geven aan de behoefte van 1735 woningen tot 2031. Maar wanneer gaat er dan gebouwd worden is de vraag. Het antwoord dat we kregen was ‘de opgave is zo groot dat niet alles op korte termijn kan’. Op korte termijn kunnen er misschien 8 woningen gebouwd worden in Sint-Jansklooster maar het maken van bestemmingsplannen gaat langer duren. Met dit antwoord wordt de frustratie en teleurstelling bij de wachtende jongeren en starters allen maar groter.


Met het uitblijven van een concreet antwoord aan onze inwoners over hoe en wanneer de woonbehoefte ingevuld gaat worden konden we geen genoegen nemen en daar stonden we als CPB niet alleen in. Daarom heeft Ronnie Lassche in de Politieke Markt een motie aangekondigd over een uitvoeringsplan. Samen met de VVD en BGL hebben we in een motie gevraagd om de raad vóór de PPN 2023-2026, dus voor 5 juli 2022, een uitvoeringsplan voor te leggen waarin de woningbouw per kern vermeld staat inclusief een tijdspad. Gelukkig wordt onze zorg breed gedeeld in de raad en is de motie met een ruime meerderheid aangenomen. Inmiddels is het College er wel van overtuigd dat de informatie veel beter moet en heeft ze de toezegging gedaan de raad met regelmaat van actuele informatie te voorzien.


Toch blijft de teleurstelling over het uitblijven van woningbouw groot. Zeker gezien de toezegging in het coalitieakkoord over een passende woning voor iedereen. Je maakt je zorgen of er nog wel een basisschool is tegen de tijd dat jij eindelijk die woning kun bouwen of betrekken in jouw kern waar je opgegroeid bent en waar je ook graag jouw kind op ziet groeien. De reactie van het College in de raadsvergadering van 25 januari is niet erg hoopvol. Maar op 16 maart a.s. heb jij de keus om dit beleid te continueren of er mee af te rekenen. Laat deze kans niet voorbijgaan!!

Comments


bottom of page