top of page
Zoeken

Perspectief Nota 2019

Voor dit college de tweede PPN. Deze PPN heeft wel iets meer te bieden dan die van vorig jaar, maar gezien de ambitie is er te weinig beleid. De hoofdlijnen rapportage laat zo’n positief beeld zien, dat je je afvraagt is dit Steenwijkerland? Wij herkennen ons hier niet in gezien het grote aantal vragen die in het afgelopen jaar gesteld zijn. Ambitiekaarten vol van voornemens, wat zien we hiervan terug?


Wat is er dit afgelopen jaar aan eigen beleid ontwikkeld? De Markt in Steenwijk was het afronden van een project; de jeugdzorg is het afronden en verfijnen van eerder ingezet beleid; de wegen en fietspaden is beleid wat in de vorige raadsperiode is vastgesteld. Dit college blinkt uit in het aankopen van projecten, wanneer kunnen we hiervoor concrete voorstellen zien?


Positief is de CPB over het feit, dat de ombudsvrouw sociaal domein benoemd is en we zijn blij met haar enthousiaste verhaal, dat ze met ons deelde tijdens een werkvergadering. Wij zijn mede-indiener van de motie om een bedrag voor deze functie in de begroting op te nemen. Direct, resultaat gericht werken, werpt zijn vruchten af.


Financieel beeld en her prioritering

Het college geeft aan dat zij in 2018 erin geslaagd is om de programmabegroting 2019-2022 in evenwicht te brengen, inkomsten en uitgaven zijn in balans. Kennelijk is het college vergeten dat er een flink aantal PM-posten vermeld stonden. Inmiddels weten we dat u deze PM-posten begroot hebt op 900.000 euro. Dit betekent dus geen evenwicht in de programmabegroting en nu ook niet in de PPN.


Vraag aan de portefeuillehouder: Hoe denkt u deze tekorten op te lossen wanneer er geen extra middelen van het Rijk komen? Nog maar een keer met de kaasschaaf erover? Er moet bezuinigd worden om een sluitende begroting te krijgen. De kaasschaaf is gehanteerd om deze bezuinigingen in te boeken.


Wij zijn verbaasd over de onderwerpen, die hieraan moeten geloven. Ik noem ze in willekeurige volgorde: Het mantelzorgcompliment afschaffen, wij vinden dit een zeer goedkope maatregel. Veel mantelzorgers zitten niet te wachten op een andere manier van waardering. Zij zijn blij met de 100 euro, die nu eenmaal per jaar wordt uitgekeerd.


Wij hebben grote vraagtekens bij de door u gedane voorstellen Wegen en Verkeer. Daarom lijkt het ons goed dat u t.a.v. het versterken van de bermen, de levensduur verlengende maatregelen en de investeringen in openbare verlichting geen veranderingen aanbrengt in de aangenomen voorstellen. Hier valt financieel nauwelijks rendement uit te halen en de veiligheid staat bij ons voorop. Bovendien willen we u herinneren aan de toezegging die u gedaan hebt vorig jaar met betrekking tot een proef met verhogen en versterken van de bermen met nieuwe techniek: in één werkgang waarbij de Beulakerweg in Giethoorn als proeflocatie zou dienen. Is deze proef al uitgevoerd en wat zijn de resultaten? We hebben in Steenwijkerland de norm voor wegen: basis, nu wordt het nog lager dan basis. Graag een reactie van de wethouder over deze manier van werken.


Het niet meer kosteloos afvoeren van afval bij evenementen. Steenwijkerland is blij met de publiciteit voor de gemeente, die evenementen opleveren. Evenementen, die Steenwijkerland op de kaart zetten. De CPB weet inmiddels dat de kosten op jaarbasis zo’n € 74.000,00 zijn. Het college heeft het voornemen om dit af te bouwen tot de helft. Is de gemeente in gesprek met organisatoren? Heeft de gemeente aangegeven, wat er verwacht wordt van de organisatoren? Een paar jaar geleden maakte de gemeente tijdens evenementen nog reclame om samen afval in te zamelen: ‘Nederland schoon’ was toen het motto.


Eén van de belangrijkste zaken, die in deze PPN opvalt, is het ontbreken van een post waarin een bedrag wordt opgenomen voor een ontsluitingsweg Blokzijl. Tijdens de behandeling in de politieke markt van 14 mei jl. heeft wethouder Scheringa de toezegging gedaan, dat bij de behandeling van de PPN een voorstel m.b.t. de keuzes voor een ontsluitingsweg Blokzijl aan de raad zal worden voorgelegd. Dit voorstel ontbreekt! Wij zijn verbaasd, dat er alleen een bedrag van € 50.000,00 voor lapmiddelen opgenomen is. Wij hebben al eerder aangegeven structureel een bedrag in de begroting op te nemen en tegelijkertijd gaan lobbyen om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Motie:


Het doen van een MOR-melding is voor sommige mensen ook nog steeds een moeilijke exercitie. Wij willen voorstellen om via een appje het doorgeven van een MOR-melding laagdrempelig te maken. Motie:


De speeltoestellen niet vervangen is ook één van de maatregelen, die bij ons vragen oproept. Buitenspelen, meer bewegen is belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. De burger en dus ook de jeugd staan toch op 1? Nu al verkeren in diverse kernen speellocaties in slechte/onverzorgde staat. Het vuurwerk ligt er nog op de grond en het onkruid tiert welig. Wat gaat u hieraan doen, college?


Grafrecht U ziet door de verruimde grafrecht mogelijkheden een structurele toename inkomsten begraafplaatsen van 60.000 euro. Deze structurele toename van inkomsten moet door een deel van de inwoners van Steenwijkerland betaald worden. Een begraafplaats is voor veel mensen een gedenkplaats, een plaats met een maatschappelijke functie waarvan de lasten niet hoofdzakelijk gedragen dienen te worden door nabestaanden van mensen, die in een bepaald jaar begraven worden. Wij missen bij de gemeente Steenwijkerland een verschil in kosten tussen hergebruik van een graf en de kosten van een nieuw graf. Zeker gezien de beperkte ruimte op een aantal begraafplaatsen in Steenwijkerland is hergebruik van particuliere graven binnen families zinvol. De kosten voor de gemeente worden lager doordat het langer duurt voordat uitbreiding van een begraafplaats nodig is. Deze kostenreductie is mogelijk minstens zo effectief als de structurele toename van inkomsten uit de verruimde grafrecht mogelijkheden. Motie.


Er zijn meer onderwerpen, die helemaal niet benoemd worden in deze PPN: Verbouw gemeentehuis. Wij vragen aandacht voor de huisvesting van de SLOS en de kwaliteit van de uitzending van de politieke markt en de raadsvergadering. Huisvesting IGSD, in de afgelopen tijd hebben we hier aandacht voor gevraagd en ook geprobeerd om wegen aan te geven om zorgvuldiger met gemeenschapsgeld om te gaan. De mening van de oppositie werd niet gewaardeerd.


Vaker lopen we als oppositie tegen een muur op. De beantwoording van vragen die door partijen gesteld worden, laat te wensen over. Ambtelijke beantwoording, maar een mening van het college ontbreekt. Ook het niet beantwoorden van vragen, wordt door ons als zeer storend ervaren. Wij zijn van mening, dat het college anders met de raad om moet gaan, inclusief oppositie. College: creëer draagvlak voor de plannen die je gaat ontwikkelen.


Werk aan de winkel:

Wij maken ons zorgen over het binnenhalen van bedrijven in Steenwijkerland. Het economisch klimaat is al geruime tijd prima. We moeten hier toch van mee kunnen profiteren door het aantrekken van bedrijven? De burgemeester en wethouder Harmsma houden zich hiermee bezig. Wat zijn de resultaten?


In de PPN is het programma ‘Werk aan de winkel” erg mager. We lezen over de ‘Human Capital’ agenda, maar wat zijn de resultaten? De tekorten in de jeugdzorg zijn een grote zorg. Wij vragen ons af of de controle op de vele aanbieders niet tekortschiet? Ook vragen wij ons af of er wel voldoende ingezet wordt op de nieuwe manier van werken, die ingezet zou worden na de transitie? Komt de transformatie wel goed op stoom? In de afgelopen week hebben we een toelichting gehad, maar blijft het alleen bij woorden, of worden er nu ook stappen gezet, die werkelijk zoden aan de dijk zetten.


Hoe staat het met de aanbesteding voor de hulpmiddelen? De ene partij is opgezegd, wanneer wordt de nieuwe bekend? Van groot belang voor diegene die er gebruik van moeten maken.


Onderwerpen als scholen, energie hebben we niet uitgebreid genoemd. Belangrijke onderwerpen voor de toekomstige generatie.


Vooral de veranderingen in de energieopwekking houden ons bezig. Het college heeft haar eigen opvatting over zon op land gepresenteerd en voor windenergie worden nog plannen ontwikkeld. De Regionale Energie Strategie zou een startpunt moeten zijn, maar lijkt op deze wijze een eindpunt te worden. Alle vernieuwing of meedenken wordt op dit moment door het college weggewimpeld, met de mededeling dat alles op schema ligt. Vooruitdenken en je eigen plannen ontwikkelen is volgens ons een betere strategie, dan de kans lopen dat op provinciaal niveau beslissingen over Steenwijkerland worden genomen.


In mei 2018 hebben we onze ideeën over het openbaar vervoer met de portefeuillehouder gedeeld. Het openbaar vervoer blijft erg onderbelicht in deze PPN. Hoe wordt onze inbreng verwoord in de uiteindelijke plannen? De reactie van het ondernemersplatform Steenwijkerland in de Stentor van woensdag 3 juli jl. was erg duidelijk. Er is niets mee gedaan en gaat het tot de volgende aanbesteding duren voor we een nieuwe kans krijgen? Worden adviserende partijen wel meegenomen in de uiteindelijke plannen? Wat is er gebeurd met het project ‘Nieuwe tijd voor mobiliteit’? Er is al meer dan een jaar geen enkel overleg hierover meer geweest.


OZB-opbrengst

We lezen onder uitdagingen dat het College rekening houdt met een lagere WOZ-opbrengst. Dit staat lijnrecht tegen over de beweringen van wethouder Scheringa in maart dit jaar. Volgens wethouder Marcel Scheringa mankeert er niets aan de methodiek om de WOZ-waarde van woningen in Steenwijkerland te bepalen. ‘Het is de methodiek die landelijk gebruikt wordt. Een steekproef en controle is gehouden en daar heeft de Waarderingskamer positief op gereageerd.’ Individueel zou er volgens Scheringa best een fout kunnen zitten in de WOZ-bepaling, maar ‘grosso modo kloppen de waarden’. Kan de portefeuillehouder deze verwachte lagere OZB-opbrengsten een nader uitleggen als er niets mankeert aan de methodiek en de waarden ‘grosso modo’ kloppen. Dan is er toch geen reden om een lagere OZB-opbrengst te verwachten?


Net als veel inwoners van Steenwijkerland houdt de eikenprocessierups ook onze gemoederen bezig. Maatschappelijk gezien dreigt dit een probleem te worden voor mens en dier. Als college hebt u dit jaar een impuls gegeven aan biodiversiteit. Dit is een proces van jaren, wij steunen de motie om een goed plan hiervoor te maken. Ook m.b.t. de bestrijding van de Japanse duizendknoop hebben wij de toezegging gekregen, dat er een proef zal worden gehouden hoe deze plant te bestrijden. Wij zijn benieuwd of aan deze toezegging al uitvoering is gegeven.

Comments


bottom of page