top of page
Zoeken

Provinciale en waterschapsverkiezingen zijn voor iedereen belangrijk.

Bijgewerkt op: 15 mrt. 2019

Op woensdag 20 maart mogen we weer stemmen.

Dit keer voor de Provinciale Staten en voor het Waterschap. Beide staan niet zo dichtbij ons als de verkiezing van de Gemeenteraad maar beide zijn belangrijk. Vanuit de Provincie worden er investeringen gedaan in onze gemeente zoals de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Er zijn kanalen en wegen die door de Provincie beheerd worden, er wordt geïnvesteerd in cultuur en niet te vergeten de economische ondersteuning. Nieuwe natuur krijgt een plaats middels een Provinciaal Inpassingsplan en op gebied van milieu bepaald de provincie beleid wat zij ook handhaaft.


Maar wat doet het waterschap dan.

Het waterschap is verantwoordelijk voor de kwantiteit en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het waterschap zorgt ervoor dat we droge voeten houden. Een groot deel van onze gemeente ligt onze de zeespiegel en beschermd door een dijk. Het waterschap zorgt middels gemalen in te zetten ervoor de het water op een verstandig peil gehouden wordt voor landbouw, voor natuur en ook om er te wonen. Ze onderhouden en versterken dijken zodat wij veilig kunnen wonen achter die dijken. Zij zorgen er ook voor dat de kwaliteit van het water goed is voor onze omgeving en controleren de kwaliteit van de diverse plassen die aangemerkt zijn als zwemwater. Alle water wat wij verbruiken komt in het riool en middels de rioolwaterzuiveringen wordt dit water voldoende gezuiverd weer geloosd in het oppervlaktewater, dit noemen ze de waterketen.


Samenwerking met andere lokale partijen.

Als CPB waren we tot voor kort niet actief binnen het waterschap. Vorig jaar werden we uitgenodigd door de lokale partijen uit Salland die met 1 zetel actief zijn binnen het algemeen bestuur van het waterschap. Zij hebben ons uitgenodigd om in de komende verkiezingen samen op te trekken omdat er vanaf 2016 door de fusie van waterschap Reest en Wieden en waterschap Groot Salland één nieuw waterschap is ontstaan nl. Waterschap Drents Overijsselse Delta. Als CPB hebben we contact gezocht met BGL en samen met nog 10 andere lokale partijen hebben we een nieuwe partij gevormd om de lokale partijen te vertegenwoordigen binnen het waterschap. Onder de naam Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel doen we mee aan de verkiezingen. Vanuit onze gemeente hebben we kandidaten aangedragen voor de kieslijst en ondersteund door de CPB is Tilko Gernaat uit Steenwijk gekozen als lijsttrekker. Ondersteund door BGL staat André Bus uit Paasloo staat op de 15e plaats en Erik Dahmen uit Vollenhove op plaats 24. Deze mensen willen vanuit Steenwijkerland zich inzetten voor veilig wonen onder de zeespiegel, voor betaalbare lasten, voor voldoende waterberging in tijden van wateroverlast en tegelijk ook nadenken over het opslaan van water voor droge periodes.

Hieronder enkele keuzes waar de waterschappen over moeten besluiten:

- Hoe gaan we om met de stijgende zeespiegel en de dalende bodem?

- Hoe spelen we in op het veranderende klimaat in de stad?

- Op welke wijze gaan we om de CO2 uitstoot van veenweidegronden?

- Hoe betrekken we de inwoner tijdig bij veranderingen in zijn of haar leefomgeving?

- Hoe houden we het water in ons gebied zo vrij mogelijk van medicijnresten met een toenemende leeftijd?

- Op welke wijze dragen we bij aan een duurzaam waterbeheer voor nu en in de toekomst?

- Hoe borgen we de waterkwaliteit voor mens en dier?

- Op welke wijze zorgen we ervoor dat de lasten betaalbaar blijven en we toch veilig kunnen wonen, werken en recreëren?


Waterschapsverkiezingen zijn dus belangrijk voor alle boeren, voor alle burgers en voor alle buitenlui.


bottom of page