top of page
Zoeken

Schriftelijke vragen en antwoorden Ontsluitingsweg Giethoorn

Bijgewerkt op: 4 nov. 2021Nadat zowel D66 én GroenLinks vragen aan het college van B&W gesteld hadden rondom het proces Ontsluitingsweg Giethoorn is n.a.v. de beantwoording door het college ook de fractie van de CPB in de pen geklommen. Beantwoording was volgens de CPB niet volledig. Hierbij de schriftelijke antwoorden, gegeven door het college. Blijkbaar nog steeds te onvolledig gezien het tweede WOB verzoek dat door Giethoorn Onderneemt en Gieters Belang is gedaan. Blijkbaar is het moeilijk om de volledige feiten boven tafel te krijgen. Jammer. Wordt vast vervolgd.

Een WOB verzoek en samen optrekken in belangrijke ruimtelijke ontwikkeling past niet bij elkaar. Het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn in een samen op weg project wat met inwoners én ondernemers wordt gedaan.1. Kunt u aangeven waarom de Gemeente Steenwijkerland al in februari 2020, in afwijking van afspraken die met Gieters Belang zijn gemaakt, al een voorkeursvariant voor een ontsluitingsweg heeft uitgesproken en hierop acties heeft uitgezet, zonder dat zowel Gieters Belang alswel Giethoorn Onderneemt hiervan op de hoogte waren?


Antwoord: Het college van B&W heeft op 2 juli 2019 (zie raadsbrief 19 juli 2019) besloten om geen medewerking te verlenen aan initiatieven in Giethoorn die niet passen binnen een geldend bestemmingsplan. Een uitzondering is gemaakt wanneer er sprake is van groot maatschappelijk belang. Het autoluw maken van Kerkweg/Binnenpad is genoemd als een van de opgaven met een groot maatschappelijk belang.

In de inspraaknotitie (25 mei 2020) bij het raadsvoorstel voor de Toekomstvisie Giethoorn is

aangegeven dat er gesprekken plaatsvinden over een eventuele verbinding tussen ’t Vonder en De Nering en dat deze verbinding past binnen de randvoorwaarden die zijn geformuleerd in de toekomstvisie. Een definitieve keuze is nog niet gemaakt. Deze inspraaknotitie is in samenspraak met vertegenwoordigers van GO en GB gemaakt.


2. En kunt u aangeven waarom dit toen al is gebeurd, juist omdat het visietraject dat met alle

shareholders doorlopen werd, nog volop liep?


Antwoord: zie antwoord op vraag 1.


3. Kunt u aangeven waarom het bestaan van deze exercities, het doorrekenen van een mogelijke variant, door het college stelselmatig is ontkend? Terwijl ten tijde van het afsluiten van de Regiodeal in 2019 er meerdere malen publiekelijk is toegezegd dat alle shareholders, waaronder Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt, aan de voorkant zouden meebeslissen.


Antwoord: We herkennen ons niet in het stelselmatig ontkennen. We hebben begin 2021 in

bestuurlijke overleggen met GB en GO gesproken over de bekende varianten. Deze varianten waren niet nieuw voor de belangenorganisaties. In het onderzoek, zoals genoemd bij 1, zijn er globale ramingen gemaakt van de verschillende varianten. Er zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt.

Een groot deel van 2020 stond voor een aantal medewerkers grotendeels in het teken van de Coronamaatregelen. Hierdoor is er veel minder tijd gestoken in de gebiedsgerichte aanpak Giethoorn en de bijbehorende contactmomenten met GB en GO waaronder ook het onderwerp autoluwe Kerkweg/Binnenpad. Hier hadden we in 2020 alerter op moeten zijn echter de coronamaatregelen vroegen veel aandacht en capaciteit van de organisatie waardoor veel ander werk minder aandacht kreeg.


4. Bent u met ons van mening dat een vorm van participatie, ofwel 'de burger op één', in het

project rondom Giethoorn, onvoldoende tot niet van de grond is gekomen en slechts holle bestuurlijke kretologie lijkt te zijn?


Antwoord: Deze mening delen we absoluut niet. De Toekomstvisie Giethoorn is door intensief overleg in verschillende werkgroepen tot stand gekomen. Ook de ontwikkeling van een Toekomstbeeld Gieterse Polder doen we in samenspraak met de belangenorganisaties, inwoners en belanghebbenden. De totstandkoming van de Toekomstvisie Giethoorn kende een hoge vorm van participatie. En als het om grote belangen gaat, soms tegenstrijdig, is er uiteraard weleens wrijving. Maar ook dat proberen we telkens weer in goed overleg op te lossen.


5. Bent u met ons van mening dat wanneer er in gebiedsprocessen WOB verzoeken worden

ingediend, dit wel heel erg haaks staat op participatie van onder op?


Antwoord: Het indienen van WOB-verzoeken past niet in een goede samenwerkingsrelatie. Dit moet niet nodig zijn en is een aandachtspunt waar we samen hard aan moeten werken. We nemen het initiatief om hier samen met GB en GO tot een oplossing te komen. Echter, er moet ook begrip zijn dat bepaalde informatie zich niet leent om met derden te delen.

Comentarios


bottom of page