top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Vragen en antwoorden van College over verkeersveiligheid op de Kloosterweg in Sint Jansklooster

Bijgewerkt op: 28 nov. 2021


Geacht College,


Vorige week was zoals u bekend de verkeersveiligheid van de Kloosterweg in Sint Jansklooster in de media. Inmiddels is snelheid op de Kloosterweg in Sint Jansklooster al vaker onderwerp van discussie geweest en vragen bewoners bij monde van Eric Hoogeweg zich af of de put pas gedempt wordt nadat het kalf verdronken is.


Een onderdeel van prettig wonen in de buurt is hoe bewoners de verkeersveiligheid in de buurt ervaren schrijft u op de website www.steenwijkerland.nl/inwoners/Leefomgeving. En dat veilige wonen wordt voor de aanwonenden van de Kloosterweg sterk op de proef gesteld, zij ervaren een zeer onveilige woonsituatie.


De ambtelijke reactie van de gemeente Steenwijkerland: ‘We kunnen niet concluderen dat er stelselmatig te hard wordt gereden. Dat kan ook niet anders, want de straat is zeer smal met aan één zijde geparkeerde auto’s en de voorgevels van de panden staan dicht tegen de weg. We zijn dan ook niet voornemens om extra snelheidsremmende maatregelen te nemen.’ vinden wij veel te kort door de bocht als antwoord aan bewoners die een groot gevoel van verkeersonveiligheid ervaren.


Inmiddels is er een petitie gestart waarbij alle ondertekenaars de gemeente vragen om nog eens serieus naar deze onveilige situatie te kijken. En dat lijkt ons niet te veel gevraagd van een College dat in haar coalitieakkoord schrijft dat zij de inwoner op 1 heeft staan.


Wij hebben de volgende vragen aan het College:

  • Bent u bereidt om nog eens serieus naar de verkeerssituatie op de Kloosterweg in Sint Jansklooster te kijken en hierover met de aanwonenden in gesprek te gaan?

Voor ons college is verkeersveiligheid vanzelfsprekend een belangrijk thema. In onze

Strategische Mobiliteitsvisie is de werkwijze om te komen tot een duurzaam veilige infrastructuur beschreven: We richten ons niet alleen op locaties waar ongevallen plaatsvinden maar zetten ook in op een risico-gestuurde aanpak (preventie) in combinatie met de klachten over verkeersonveiligheid (subjectieve verkeersonveiligheid). Naar aanleiding van de ingediende petitie wordt een afspraak ingepland met een vertegenwoordiging van de bewoners van de Kloosterweg en plaatselijk belang Sint Jansklooster.

  • Bent u bereidt om een 24/7 snelheidsmeting uit te voeren voor een periode van 4 tot 6 weken en de resultaten hiervan te bespreken met de aanwonenden van de Kloosterweg in Sint Jansklooster?

Zoals aangegeven gaan we in overleg. Wanneer het gesprek met de bewoners en plaatselijk belang daar aanleiding toe geeft zal er een snelheidsmeting worden uitgevoerd. Voor het verkrijgen van representatieve gegevens is een meting gedurende een periode van twee weken doorgaans voldoende. Wanneer er gemeten wordt, worden de uitkomsten daarvan gedeeld met de aanwonenden.

  • Bent u bereidt in overleg te treden met het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid van de Politie IJsselland voor het uitvoeren van controles op snelheid op de Kloosterweg in Sint Jansklooster gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid en het wegnemen van het gevoel van verkeersonveiligheid?

Als de snelheden op een weg stelselmatig te hoog zijn is handhaving een van de mogelijkheden om de verkeersveiligheid, weliswaar tijdelijk, te verbeteren. Tot nu toe was er op basis van de verkeersdata, geen aanleiding om een verzoek tot handhaving te doen. Als de resultaten van een nieuwe meting daartoe wel aanleiding geven zal alsnog afgestemd worden met het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid van de Politie IJsselland.


Namens de fractie CPB

Comments


bottom of page