top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Vragen aan en antwoorden van college over woningbouw plannen Belt-Schutsloot

Bijgewerkt op: 4 dec. 2021


Geacht college,


De afgelopen decennia hebben meerdere fracties vanuit de raad aangedrongen op mogelijke woningbouw in Belt-Schutsloot. Het plan ‘Lok’ is uiteindelijk, na jaren discussie, ten uitvoer gekomen.


Er wordt op deze locatie momenteel volop gebouwd en het merendeel van deze huizen is verkocht aan inwoners uit Belt-Schutsloot. Toch menen wij dat het een druppel op een nog steeds gloeiende plaat is. Want zowel qua aantal, maar juist ook qua prijsklasse, biedt het onvoldoende voor de jeugd en overige starters in Belt-Schutsloot.


Ons bereiken echter geluiden dat de gemeente, in overleg met de Provincie Overijssel, momenteel plannen voor woningbouw aan het voorbereiden is aan de Vaste Belterweg. Natura 2000 zou geen spelbreker meer zijn waarmee een woningbouwplan op deze locatie wat dit aspect betreft eindelijk realiteit kan worden.


Daarom de volgende vragen:


1. Is de gemeente Steenwijkerland nog steeds eigenaar van deze gronden, naast Camping De Wanepe?

De gemeente Steenwijkerland heeft in die omgeving twee percelen in eigendom. Camping de Wanepe is gevestigd op het perceel Vaste Belterweg 6. Tussen beide gemeentelijke percelen en camping de Wanepe ligt het woonperceel Vaste Belterweg 5 en (daarachter) het perceel nummer 5R (recreatiewoning). Daarachter ligt een weiland van een andere eigenaar.


2. Is de stelling correct dat Natura 2000 geen enkele belemmering meer vormt? En zo nee, welke belemmering dan nog wel?

Nee, dat is niet correct omdat Natura 2000 rond het dorp altijd van toepassing is. Om te kunnen beoordelen of dit een belemmering is ten opzichte van bouwplannen, is een ecologisch onderzoek nodig. Dit onderzoek wordt momenteel gehouden door bureau Ecogroen. Wij verwachten de quick scan te ontvangen medio december 2021. Verwachting dat er een passende beoordeling nodig is om aan te tonen dat de woonplannen inpasbaar kunnen worden gemaakt qua ruimtelijke - en natuurlijke omgeving. Dit bijvoorbeeld door het toepassen van bosschages en struwelen in het toekomstig woongebied.


3. Is de stelling correct dat, op basis van voornoemde geluiden, extra woningbouw in Belt-Schutsloot op korte termijn tot de mogelijkheden kan behoren?

Indien een locatie voorhanden is die voldoet aan wettelijke criteria als bijvoorbeeld ecologische, ruimtelijke en milieutechnische aspecten, dan kan middels een bestemmingsplanwijziging woningbouw mogelijk worden gemaakt. Die duidelijkheid hebben wij echter op dit moment nog niet. Verwachting is dat - na positief onderzoek- begin volgend jaar besluitvorming kan plaatsvinden.


4. Kunt u, op basis van een bevestigend antwoord op vraag 3, ons meenemen in het te volgen tijdspad?

Die toezegging doen wij als college graag.


5. En kunt u aangeven wanneer de raad in dit proces aan zet is in verband met wijziging van de bestemming, bepaling doelgroep bouw, etc?

Voorkeur is om relevante informatie aan de voorkant van met name het planologisch proces te delen. Vanwege belangen van derden en participatie is het van belang om hier zorgvuldig mee om te gaan. Wij zullen uw vraag beantwoorden in het komend proces en u daarover informeren.


Fractie CPB

Comentarios


bottom of page