top of page
Zoeken

Algemene beschouwingen voor de begroting van 2018-2021.

Geachte voorzitter, leden van de raad.


Voor ons ligt de 4 de begroting van dit college. De begroting 2018-2021. Wij spreken onze complimenten uit voor het duidelijk goed leesbare boekwerk en danken iedereen, die heeft meegewerkt aan de totstandkoming hiervan. Eigenlijk een lastige begroting, zoals we allemaal weten komen de verkiezingen van maart volgend jaar snel dichterbij. Toch kun je niet in 2018 stoppen met het begroten van de financiën. Zoals wij het hebben kunnen lezen, zijn er geen grote schommelingen te verwachten de komende jaren. Geen extreme bezuinigingen, trendmatige verhogingen, inflatiecorrectie, alles geeft een rustig beeld en de projecten die op stapel staan, zijn in de perspectief nota van juli 2017 al bekend gemaakt.


Alleen de post onderwijshuisvesting is niet opgenomen in deze begroting. Tot 2032 zal jaarlijks in de begroting een bedrag hiervoor moeten worden opgenomen, om het onderwijs goed door te kunnen laten gaan in Steenwijkerland.


Wij danken het college voor de heldere uiteenzetting met betrekking tot het onderwijshuisvestingsplan en het duidelijke, overzichtelijke boekwerk dat we gekregen hebben. In de raadsvergadering van 19 december zal hierover een besluit worden genomen.


Recreatie en toerisme.

Het Nationaal Park Weerribben –Wieden is in het afgelopen jaar aan de orde geweest. Het is een belangrijke pijler voor de bekendheid van onze gemeente. Vanaf 1 november is er een directeur aangesteld (de heer de Jager), en wij wensen hem succes toe bij het uitvoeren van deze belangrijke taak, belangrijk voor meerdere sectoren in Steenwijkerland.


Een kern waar veel aandacht naar uitgaat is Giethoorn. Wij zijn blij dat hier een gebiedsmanager is aangesteld, om de verschillende ondernemers en vooral de bewoners mee te nemen in de ‘problematiek’ die daar zo nu en dan te kop op steekt. Dat de raad ook in dit proces meegenomen wordt, juicht de CPB toe, maar vindt het van het grootste belang, dat dit proces van onderaf gestart wordt, zodat het op een breed draagvlak kan rekenen. Er hebben in het voortraject al gesprekken plaatsgevonden tussen gemeente, gebiedsmanager, ondernemers en plaatselijke belang. Deze gesprekken hebben ertoe geleid, dat men gezamenlijk de schouders onder een goede toekomst van Giethoorn wil zetten.


Nieuwe inwoners.

Het initiatief om nieuwe inwoners te begroeten zoals een paar weken geleden op zaterdag 14 oktober jl. gebeurd is, wordt erg positief gewaardeerd, zoals ik zelf mocht ervaren. Een warm welkom, een rondgang door onze gemeente, het leverde veel positieve reacties op. Een punt van aandacht, dat uit de gesprekken naar voren kwam, is het feit, dat men geen reactie meer krijgt van de gemeente wanneer alles definitief is afgerond. De CPB vraagt het college hier aandacht voor te hebben, een mailtje waarin aangegeven wordt dat het overschrijven goed verlopen is en dat men hartelijk welkom is in Steenwijkerland, moet volgens ons tot de mogelijkheden behoren.


Leegstaand gemeentelijk vastgoed.

Het is niet goed, dat gebouwen lang leeg blijven staan. Er zullen in het komende jaar gebouwen vrijkomen, omdat bijvoorbeeld de peuterspeelzaal eruit gaat. De CPB stelt voor beleid hiervoor te ontwikkelen. Een beleid waarin duidelijk staat beschreven, hoe te handelen wanneer iets leeg komt. Verkopen, andere bestemming of iets anders, maar wel op korte termijn een beslissing nemen over de toekomst van een gebouw.


Scholen.

We hebben vorige week met interesse kennisgenomen van het onderwijshuisvestingsplan. Complimenten voor de goede samenwerking tussen de verschillende schoolbesturen en de gemeente. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een goed gedocumenteerd boekwerk, waarin alle scholen in Steenwijkerland vermeld staan. Voldoende aanbod van kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. Dit in combinatie met een goed afgewogen locatiekeuze om de leefbaarheid in de diverse kernen te ondersteunen. We hebben kunnen zien, dat er tot 2032 een aanzienlijk bedrag nodig zal zijn, om het schoolbestand in stand te houden. Het zal creativiteit en overleg vereisen, om efficiënt de financiën te besteden. De afwegingen om scholen te behouden of samen te voegen, worden niet altijd gemaakt altijd op ruimte en financiën, maar ook leefbaarheid en levensbeschouwing zullen in de afwegingen meegenomen worden. Kleine scholen hebben niet alleen maar nadelen.


De CPB heeft al vaker aangedrongen op een onderhoud / vervanging fonds voor de MFC’s en wijk en dorpscentra. Wij hebben in deze begroting niet kunnen ontdekken, dat hier iets voor opgenomen is. Het lijkt ons zinvol om dit wel mee te nemen in de begroting. We doen dat nu weer om niet voor verrassingen komen te staan, wanneer er in een bepaalde periode veel gebouwen gerenoveerd moeten worden.


Duurzaamheid.

Een algemene beschouwing zonder duurzaamheid is niet denkbaar. Wij maken ons allemaal zorgen over de toekomst van onze aarde. In het afgelopen jaar heeft het geregeld op de agenda gestaan. Nieuwe initiatieven worden onder de aandacht gebracht. Het ene meer succesvol dan het andere, maar dat er over nagedacht wordt is al erg goed. Nadenken is niet genoeg, concrete plannen moeten ontwikkeld worden. Duurzame dorpen, de G1000 Burgertop, een denktank om initiatieven te ontwikkelen en waar mogelijk uit voeren om de doelen die gesteld zijn te behalen. Slimme straatverlichting. Enthousiaste initiatieven, die het waard zijn vol in de aandacht te staan om onze doelstellingen te halen.


Woningbouw.

De woningbouw in Steenwijkerland blijft onze aandacht houden. Wordt er genoeg gebouwd in verschillende prijsklassen, wordt er duurzaam gebouwd? Komen alle plaatsen waar vraag is aan bod? Wanneperveen, Belt Schutsloot, Blankenham, Blokzijl, Scheerwolde, dorpen waar al jaren op betaalbare woningen wordt gewacht. Komt er eindelijk schot in de Hoofdstraat in Oldemarkt en de overige knelpunten waar de raad extra ondersteuning heeft toegezegd? Is er voldoende grond voor woningbouw in Steenwijkerland beschikbaar? Jarenlang heeft de bouw in een crisis gezeten, nu zie je op veel plaatsen woningbouw locaties ingevuld worden in een flink tempo. De CPB spreekt de wens uit, dat de plannen voor de binnenstad in Steenwijk, nu ook spoedig van start zullen gaan en dat de herverkaveling en herinrichting van de binnenstad ook uit de startblokken zal komen.


Werkgelegenheid en industrie.

De werkgelegenheid in Steenwijkerland trekt (ook) langzaam aan, maar Steenwijkerland blijft nog wat achter bij de gemeenten in de arbeidsregio, aandacht hiervoor. Het bestuursprogramma ‘Steenwijkerlanders doen het samen’ blijft een punt van aandacht. Bedrijven interesseren voor vestiging in Steenwijkerland moet bovenaan de prioriteitenlijst blijven staan. Ook het inzetten van mensen uit de IGSD verloopt stroperig, goede samenwerking tussen gemeente en bedrijfslevenis hierbij van essentieel belang. De industrieterreinen hebben de laatste jaren veel aandacht gehad en zijn nu ingericht zoals men graag wilde zien. Is er nog voldoende bedrijfsterrein aanwezig in Steenwijkerland of is het college al aan het kijken waar nog behoeft is aan nieuwe terreinen en zoekt men naar uitbreidingsmogelijkheden? Wij vragen het college oog te hebben en houden voor de positie van de riettelers.


Openbare ruimte.

De CPB is trots op de behaalde provinciale landschapsprijs. Een compliment voor onze gemeente en haar inwoners die samen initiatieven hiervoor genomen en uitgevoerd hebben. De uitstraling van de gemeente heeft bijgedragen aan het behalen van deze prijs. Maar volgens ons kan het nog beter, fleuriger, kleuriger. Op sommige plaatsen in Steenwijkerland zien wij wel bloembakken staan, maar wij zouden graag zien, dat er een plan voor het kleuriger maken van alle steden, dorpen en kernen van Steenwijkerland komt. De entrees kunnen veel fleuriger dan nu het geval is. Wij zullen ons hier de komende jaren voor in gaan zetten. Motie.


De meerjarenplannen verkeer, fietspaden, oeververbindingen, openbare verlichting, zijn in deze begroting opgenomen. Duidelijk wordt aangegeven, wat er de komende jaren nodig is om de wegen, fietspaden en oevers weer op orde te krijgen. Vooral in het buitengebied is het van groot belang, dat de wegen er goed en veilig bij liggen. Goede verharding aan de zijkanten en daar waar nodig ook duidelijke strepen. In het buitengebied is er altijd een combinatie van meerdere verkeersdeelnemers die van dezelfde weg gebruik maken, fietspaden ontbreken daar. De CPB is tevreden met het feit, dat het college hiervan nut en noodzaak heeft ingezien en gekomen is met een meerjarig onderhoudsplan.


In dit kader wil ik ook het openbaar vervoer nomen. Kleinschalige initiatieven hebben in de werkgroep ‘nieuwe tijd voor mobiliteit’ tot succes geleid. Het ‘Liftpaal project in Oldemarkt is hier een goed voorbeeld van. Vermeldenswaard is, dat zij genomineerd zijn voor de Blijde reizigersprijs 2017 van railforum. Allemaal stemmen op railforum.nl.

In 2020 komt er weer een aanbesteding van het openbaar busvervoer. Voor ons van belang dit goed in de gaten te houden.


Ik kom tot een afronding.

Ik ben me ervan bewust dat zaken niet aan de orde zijn geweest. De oprichting van één welzijnsorganisatie, van groot belang voor een goede voortzetting van de transformatie in de WMO onderdelen; de positie van de inwoners, die het financieel zwaar hebben en die wel een steuntje in de rug verdienen. Motie.


De opheffing van de peuterspeelzalen en de voortzetting hiervan in de kinderopvang. In de afgelopen jaren is er veel werk verzet voor het welzijn en welbevinden van onze burgers, complimenten aan dit college, dat zich in roerige momenten staande heeft gehouden en de inwoners op de eerste plaats is blijven zetten. Ook dank aan de vele ambtenaren, waar inwoners en wij als raadsleden een beroep op kunnen doen.


We wensen u allen van harte Gods zegen toe bij de uitoefening van uw werk.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page