top of page
Zoeken

College beantwoordt de door de CPB gestelde vragen over aanrijtijden ambulance.


1. Is het college van deze problematiek op de hoogte?

Het college is hiervan op de hoogte. Steenwijkerland behoort al jaren tot de gebieden in IJsselland waar prestaties snel onder druk staan. Dit komt enerzijds door de aard van het gebied (uithoeken, water etc.) en anderzijds doordat het aantal ritten relatief laag is. Op een laag aantal ritten heb je snel een hoog percentage overschrijdingen. Bijvoorbeeld op 10 ritten geeft 1 overschrijding al een percentage van 10%.


2. Zo ja, welke stappen hebt u ondernomen om dit onder de aandacht van de verantwoordelijken te brengen?

In oktober 2016 werd door BuitenGewoon Leefbaar Steenwijkerland ook gevraagd naar de aanpak van overschrijding van de wettelijke aanrijtijden van ambulances. Het college heeft formeel geen rol in de spreiding en bereikbaarheid van ambulances. Iedere regio heeft één rechtspersoon, de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), die van de minister van VWS een aanwijzing heeft gekregen om ambulancezorg te verlenen. De norm voor aanrijtijden van ambulances in spoedgevallen is het bereiken van 95% van de spoedgevallen binnen 15 minuten. Deze norm is vastgesteld in het pakket van eisen bij de Tijdelijke Wet ambulancezorg en wordt door de sector al jaren als planningsnorm gehanteerd. De RAV IJsselland is door het college, ook bij eerdere vragen, benaderd met het signaal en de zorgen vanuit uw fractie. De RAV bevestigt dat zij probleemgebieden voortdurend in beeld heeft en monitort. Zij bestudeert zelfs per rit waar verbetermogelijkheden liggen. Daarnaast leggen de ambulancediensten verantwoording af aan de zorgverzekeraars, ook deze stellen hoge eisen aan het behalen van de prestaties.


In aanvulling op uw vragen wil de RAV IJsselland graag nogmaals benadrukken dat 15 minuten geen gezondheidsnorm maar een planningsnorm is. In geval van echt grote spoed, zoals een hartstilstand, is ook 15 minuten te lang. Dan zou de ambulance volgens de wet op tijd zijn, maar voor de patiënt niet. Voor verbetering van de kwaliteit van zorg is inzet op zoveel mogelijk deskundige burgerhulpverlening dichtbij (AED's, reanimatietraining e.d.) minstens zo belangrijk.


3. Is het antwoord nee, wat gaat u doen om deze problematiek op te lossen?

Dit onderwerp is voortdurend onder de aandacht bij de verantwoordelijken. In Steenwijkerland hebben wij daarnaast een groeiend burgerhulpverleningsnetwerk. In een steeds groter aantal kernen en wijken bevindt zich inmiddels een AED, onder meer gerealiseerd door acties van betrokken inwoners. Vollenhove heeft zelfs al een 6-minutenzone, waar binnen 6 minuten burgerhulpverlening ter plaatse kan zijn bij een hartstilstand. Daarnaast draagt de jaarlijkse actie 'Reanimaatje' van het Rode Kruis succesvol bij aan het laagdrempelig opleiden van burgerhulpverleners in Steenwijkerland.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page