top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Fractie CPB stelt vragen aan College over voorgenomen verplaatsing van de paardenbak in Blankenham


Geacht College,


Vrijdagavond 13 mei jl. was de fractie van de CPB aanwezig bij de jaarvergadering van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham. Tijdens de vergadering kwam ook de mogelijkheid tot woningbouw aan de orde. In 2017 zijn er afspraken gemaakt over realisatie van appartementen in de voormalige Prins Willem Alexanderschool school én aanpalend op de plaats van de huidige paardenbak.


Anno 2022 is woningbouw in Blankenham kennelijk geen prioriteit voor dit College en de activiteiten van Rijvereniging en Ponyclub de Dijkruiters te Blankenham staan ook beslist niet op 1. Zowel de inwoners als de Dijkruiters weten na 5 jaar nog niet waar ze aan toe zijn. Sterker nog, vanuit de zijde van de gemeente blijft het veel te lang stil.


De appartementen in de school zijn gerealiseerd maar het vinden van een passende locatie voor vereniging de Dijkruiters schijnt niet te vlotten. En dat stuit op veel onbegrip en frustratie bij de inwoners van Blankenham. En niet alleen bij de inwoners van Blankenham maar ook bij ons als fractie. Wij refereren aan het door u als B&W – bijna 5 maanden geleden – genomen besluit in uw vergadering van 21 december 2021.


Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering van 21-12-2021


Verplaatsen paardenbak van Het Strand te Blankenham naar Blokzijl

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde (planologische) procedure voor de verplaatsing van de paardenbak Blankenham naar de locatie aan de Kanaalweg te Blokzijl;

 2. In te stemmen met de wijze van kostenverdeling;

 3. In te stemmen met het regelen van de met de Dijkruiters gemaakte afspraken via opzegging van de huidige overeenkomst en opname in een nieuwe overeenkomst;

 4. Bereid te zijn om de overeenkomst met volkstuinvereniging “de Molen” te wijzigen waarbij het aan hen verhuurde perceel wordt verkleind tot aan de ontwikkellocatie;

 5. In te stemmen met de verkoop aan De Nekker & Elzinga van de reststrook (ca. 675 m2);

 6. Het besluit te communiceren met betrokken partijen (gemeenteraad en extern)

Besluit: Conform


In januari 2022 kopte de Stentor nog dat de Dijkruiters toch van Blankenham naar Blokzijl gaan. Tijdens de jaarvergadering wordt meegedeeld dat ook dit plan mogelijk onuitvoerbaar is.


Wij hebben de volgende vragen aan het College:

 1. Waarom is het door het College genomen besluit van 21-12-2021 over de paardenbak niet uitgevoerd of hebt u dit besluite onvoldoende overwogen om uit te kunnen voeren.

 2. Waarom komt dit proces – dat inmiddels al 5 jaar loopt – niet tot een afronding?

 3. Wat is de rol van de gemeente bij het verplaatsen van de paardenbak, qua proces en tijd en financieel?

 4. Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplaatsing van de paardenbak?

 5. Vindt u dat u zich als gemeente – College en ambtelijke organisatie – voldoende ingespannen hebt om dit proces zorgvuldig en adequaat uit te voeren?

 6. Tijdens de jaarvergadering wordt gemeld dat de gemeente huiverig is voor eventuele bezwaarmakers (reactie van de wethouder). Maar dit kan toch nooit de reden zijn dat uitvoering van eerder genomen besluiten op de lange baan worden geschoven?


Wij hopen op een spoedige beantwoording.


Namens de fractie CPBComments


bottom of page