top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Gemeenteraad unaniem over Integrale aanpak verkeersituatie Steenwijkerdiep/Tukseweg en Torenlanden


Dinsdagavond 9 november zijn de moties van de begrotingsvergadering besproken en in stemming gebracht. Als fractie CPB hebben we een motie ingediend om de verkeerssituatie rond Steenwijkerdiep/Tukseweg niet op zich te ontwikkelen maar de verkeersproblemen in een ruimer verband te zien en hiervoor een integraal plan te maken.


Rond de kruising Goeman Borgesiusstraat/Tukseweg/Kornputsingel komen zoveel verkeerstromen samen dat er een aantal jaren geleden afgeweken is van de gebruikelijke voorrangssituatie in een 30 km gebied. Dit leidt tot lange wachtrijen in de Goeman Borgesiusstraat. Gevolg is dat het verkeer alternatieve routes gaat zoeken waarmee overlast ontstaat op andere plaatsen met name in de wijk Torenlanden.


De lange wachtrijen zorgden bij vervoersmaatschappij Connexxion voor onacceptabele vertragingen en zij hebben in overleg met de gemeente de route van de bus gewijzigd van de Tukseweg naar de Mr. Zigher ter Stegestraat wat weer ergernis geeft bij de bewoners daar. Om de bocht in deze straat te nemen is de bus de volledige breedte van de weg nodig waardoor tegemoetkomend verkeer daar niet tegelijk kan passeren. Ook fietsers worden in deze bocht van de weg geduwd.


Nu de ontwikkelingen aan het Gedempte Steenwijkerdiep meer vorm krijgen hebben we als fractie CPB opgeroepen om de verkeerssituatie rond de Woldpoort, Tukseweg en de wijk Torenlanden als geheel te zien. We moeten de huidige verkeersproblemen oplossen voordat er door een groeiend aantal bezoekers aan de winkels aan het Gedempte Steenwijkerdiep een groter verkeersinfarct ontstaat. Het vermijden van sluipverkeer door de wijk Torenlanden en de gevaarlijke verkeerssituatie in de bocht in de Mr. Zigher ter Steghestraat t.h.v. ZONL moet hier ook bij betrokken worden.


De fracties van de VVD en CU hebben aangegeven deze motie mede te willen indienen en dinsdagavond stemden alle partijen unaniem in met de motie onder voorwaarde dat dit zo breed mogelijk bekeken moet worden. Wethouder Harmsma had na het indienen van de motie al aangegeven dat hij goed uit de voeten kon met de motie. De genoemde knelpunten en de verkeersintensiteit worden door de wethouder erkend en moeten aangepakt worden.


Motie: Integrale aanpak verkeersituatie Gedempte Steenwijkerdiep/Tukseweg en wijk Torenlanden


De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 02-11-2021


Overwegende dat:

 • De gemeente Steenwijkerland en de betrokken partijen inmiddels een schetsontwerp gepresenteerd hebben voor de inrichting van het Gedempte Steenwijkerdiep/Tukseweg

 • Van deze beoogde ontwikkeling aan het Gedempte Steenwijkerdiep verwacht mag worden dat dit een forse aanzuigende werking heeft van verkeersstromen welke in goede banen geleid moet worden en waarbij verkeersoverlast voor de omgeving vermeden dient te worden

 • Er rond de Paardenmarkt/Woldpoort een ongewenste verkeersituatie is ontstaan mede door af te wijken van de landelijk geldende regels uit de Wegenverkeerswet (Wvw) en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (Rvv)

 • Deze ongewenste situatie rond de Paardenmarkt/Woldpoort lange wachtrijen veroorzaakt waarbij fietsers zigzaggend proberen het stilstaande verkeer te passeren wat de veiligheid niet ten goede komt

 • Door deze ongewenste situatie rond de Paardenmarkt/Woldpoort er een grote toename is van ‘sluipverkeer’ in de Egbert Hiddingstraat en de Nicolaas ter Maethstraat (wijk Torenlanden)


Is van oordeel dat:

 • De beoogde ontwikkeling aan het Gedempte Steenwijkerdiep een mooie en langverwachte ontwikkeling is voor de betrokken ondernemers

 • Deze ontwikkeling niet mag leiden tot nog meer wachtrijvorming/verkeersinfarct rond de Paardenmarkt/Woldpoort of meer sluipverkeer door de wijk Torenlanden


Verzoekt het college:


De verkeersituatie Gedempte Steenwijkerdiep/Tukseweg niet op zich te beoordelen maar een integrale aanpak te ontwikkelen waarbij aandacht gegeven wordt aan:

 • Een verkeersveilige situatie ontstaat rond de Paardenmarkt/Woldpoort

 • Het voorkomen van sluipverkeer door de wijk Torenlanden

 • De gevaarlijke verkeerssituatie in de bocht in de Mr. Zigher ter Steghestraat t.h.v. ZONL bij tegemoetkomend verkeer

Een uitgewerkt voorstel hiertoe voor de PPN van 2022 voor te leggen aan de Raad


Comments


bottom of page