top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Motie: Een volgende stap in het opwekken van duurzame energie in Steenwijkerland - aangenomen


Afbeelding: Fascinating


De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 07-11-2023


Overwegende dat:

 • Steenwijkerland vanuit de Regionale Energiestrategie 1.0 een opgave van 406 TJ (113 GWh) heeft ingebracht uitgaande van ca. 125 ha Zon op Land;

 • Steenwijkerland met de inmiddels aangevraagde en vergunde zonneparken niet aan deze ingebrachte opgave kan voldoen;

 • De provincie Overijssel haar koers heeft verlegd in het energiebeleid en de regie gaat nemen op klimaatplannen;

 • De provincie Overijssel in haar coalitieakkoord ‘Schouder aan schouder’ de gestelde energiedoelen willen bereiken met zonne-energie, windenergie en duurzaam gas;

 • Door het actualiseren van de zonneladder er geen nieuwe aanvragen voor grote zonneparken op landbouwgrond vergund zullen worden;

 • De provincie Overijssel vier geschikte gebieden ziet voor grotere clusters van windturbines (minimaal 4 per locatie) en Steenwijkerland geen deel uit maakt van een voorkeursgebied.


Is van oordeel dat:

 • Naast zonne-energie en windenergie, duurzaam gas een belangrijke energiebron is en een potentiële bijdrage kan leveren;

 • Steenwijkerland een plattelandsgemeente is waar de melkveehouderij en diervriendelijke intensieve veehouderij een belangrijke plaats hebben;

 • De techniek van monomestvergisting in de afgelopen 20 jaar sterk ontwikkeld is en momenteel goed past in de energietransitie;

 • Naast de opwek van energie ook de uitstoot van methaan en stikstof verminderd wordt;

 • Monomestvergisting een belangrijke bijdrage kan leveren in het reduceren van de stikstof- en milieuproblematiek waar de veehouderij nu mee wordt geconfronteerd;

 • Duurzaam opgewekt gas een goede energiebron kan zijn voor panden die niet of nauwelijks te verduurzamen zijn.

 • De energietransitie en verduurzaming van de agrarische sector in Steenwijkerland hierin prima samen gaan.


Roept het college op:

 • De mogelijkheden van monomestvergisting, voor kleine en middelgrote bedrijven middels clustervorming, actief te betrekken bij de ontwikkeling van ons mooie buitengebied vanuit de bestuursprogramma's Duurzaamheid en ‘Vitaal Platteland’.


en gaat over tot de orde van de dag.


Gidion Hoorn fractie CPB

Erik Homan fractie CDA

Jantina Drijfhout fractie CU

Jeroen van Duijvenvoorde fractie VVD

Guus Mooiweer fractie BGL

Comments


bottom of page