top of page

 

6 Samen wonen in Steenwijkerland


Steenwijkerland is een gemeente van ruim 43.000 inwoners en een oppervlakte van 322km2. De infrastructuur moet aansluiten bij de tijd en behoefte van de inwoners van Steenwijkerland. Er moet ruimte vrij gelaten worden voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling op zowel land als water. De CPB stimuleert vernieuwende projecten in de steden, dorpen en kernen die het vestigingsklimaat en de leefbaarheid verbeteren.
Verder heeft de CPB aandacht voor het openbaar gebied. Dit moet er goed onderhouden en netjes uitzien. De kwaliteit van het openbaar gebied bepaalt in grote mate het leef- en woongenot. De leegstand van panden leidt tot verpaupering en geeft een negatieve uitstraling. De gemeente dient eigenaren te stimuleren om leegstaande panden toonbaar te maken of te slopen, dit geldt ook voor de leegstaande panden die in het bezit zijn van de gemeente.


6.1 Duurzaamheid en milieu


De zorg voor het milieu is de zorg van ons allemaal. Het akkoord van Parijs verbindt ook ons in de opgave naar een duurzame toekomst. Onze samenleving moet in 2050 energieneutraal zijn. Om dit tijdig te laten slagen, moet de gemeente inwoners, bedrijven en verenigingen stimuleren om gezamenlijk de schouders eronder te zetten en innovatieve oplossingen te bedenken en mogelijk te maken. Want: Samen kunnen we meer!


Een goed milieu draagt bij aan de leefbaarheid in steden, dorpen en kernen. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid hierbij nemen, zonder daarbij de overige belangen uit het oog te verliezen. Duurzaamheid is een begrip dat aan terrein heeft gewonnen. Niets wordt meer gerealiseerd zonder eerst aan de criteria van duurzaamheid te zijn getoetst. Duurzaamheid is: op een verantwoordelijke manier omgaan met schaarse (energie)middelen. Wij willen een bijdrage leveren om nieuwe vormen van energieopwekking te onderzoeken. Op het gebied van windenergie zijn eerdere plannen van tafel geveegd, maar er wordt hard gewerkt om nieuwe wind- en zonne-energietechnieken rendabel te maken. Wij willen onderzoeken of het mogelijk is om zonnepanelen in het waterwingebied St Jansklooster en andere gebieden aan te leggen.
De actie “Asbest eraf zonnepanelen erop” kan wat de CPB betreft rekenen op een financiële tegemoetkoming door de gemeente. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor een leefbare wereld, nu en in de toekomst. De gemeente moet innovaties op dit gebied scherp in de gaten houden en zo nodig ten uitvoer brengen. Initiatieven van inwoners en ondernemers moeten door de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd worden, want: Samen kunnen we meer!


De Rijksoverheid inventariseert de mogelijkheden op het gebied van opslag van kernafval en boren naar schaliegas. Voor kernafvalopslag zijn drie locaties in Overijssel gevonden waarvan één in Steenwijkerland. De CPB is zowel tegen de opslag van kernafval als tegen proefboringen naar schaliegas!


In de komende raadsperiode wil de CPB extra geld beschikbaar stellen om het openbaar groen in kwalitatief opzicht te verbeteren in alle steden, dorpen en kernen. Ook willen we het groene karakter van onze gemeente in stand houden en verder versterken door meer bomen en bloemenperken aan te planten.


6.2 Vliegveld Lelystad


Om Schiphol te ontlasten wil het Rijk Vliegveld Lelystad opwaarderen tot een vliegveld waar jaarlijks ettelijke duizenden (vakantie-) vluchten zullen landen en opstijgen. Voor het nemen van dat besluit heeft het Rijk echter verzuimd overleg te plegen met de ‘omwonenden’ van Lelystad. En dat zijn er heel veel! Van de Kop van Overijssel tot de Betuwe zullen mensen hinder ondervinden. Voor Steenwijkerland, dat onder de aanvliegroute naar Lelystad ligt, zal betekenen dat de inwoners hinder zullen ondervinden. Maar ook de sector Recreatie en Toerisme kan hiervan te lijden hebben. Het is dus zaak die hinder tot een minimum te beperken.

De CPB vindt dat het Rijk de opening van Vliegveld Lelystad moet uitstellen totdat het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Door die indeling kunnen verkeersvliegtuigen op grotere hoogte richting Lelystad vliegen, waardoor de overlast in Steenwijkerland (onder de aanvliegroute) beperkt wordt.


6.3 Energie


Energie is een onderwerp dat de gemoederen steeds meer bezighoudt. Hoelang kunnen we nog gebruik maken van aardgas? Hoe stabiel is ons elektranetwerk nu we steeds afhankelijker worden van elektra? Wat is de invloed op dit netwerk wanneer we massaal zonnepanelen op onze daken leggen? Allemaal vragen waar we ons de laatste tijd over hebben geïnformeerd en laten informeren. We spreken dan over duurzaamheid, over zuiniger met energie omgaan en of we wel of geen windturbines en zonneweides willen in Steenwijkerland. Veel initiatieven zijn de laatste jaren op weerstand gestuit. We vinden het allemaal belangrijk dat energie op een duurzamere manier wordt opgewekt, als het maar geen invloed heeft op onze leefomgeving.
Verduurzaming van onze energievoorziening zal een verandering betekenen voor onze leefomgeving. In maart 2013 is de Nota Nieuwe Energie vastgesteld. De inzet van de door de raad vastgestelde Notitie Nieuwe Energie luidt: “De gemeente Steenwijkerland zet met verve een ambitie neer dat in 2020 in de gemeente een volume aan nieuwe energie wordt opgewekt ter grootte van het huishoudelijk energiegebruik in de gemeente”.
Energiebesparingen zijn hard nodig omdat we door veelvuldig gebruik van elektronica steeds meer energieverbruikers hebben, denk maar aan intensiever gebruik van smartphone, tablet of computer.


Het huidige huishoudelijk verbruik in Steenwijkerland is 59.000.000 kWh stroom, dit is duurzaam op te wekken door zeven grote windmolens of 118 ha zonnepanelen. Het huidige huishoudelijk verbruik in Steenwijkerland is 30.000.000 m3 gas, dit is duurzaam op te wekken door 33 grote windmolens of 527 ha zonnepanelen. In dat kader bezien is een heroverweging van het genomen besluit over het weigeren van windturbines op het grondgebied van de gemeente Steenwijkerland onontkoombaar.


6.4 Gaswinning


Rondom Eesveen wil Vermilion aardgas gaan winnen. De vergunning daarvoor wordt verleend door het Rijk, maar de gemeente mag adviseren over de voorwaarden voor de vergunning. Hoewel verwacht mag worden dat de gaswinning Eesveen weinig tot geen gevolgen voor de omgeving en bebouwing zal hebben, willen we daar niet op vertrouwen. De CPB wil dat in de vergunning minimaal wordt opgenomen dat Vermilion vooraf een zogenaamde nulmeting moet doen. Daarin wordt vastgelegd welke schade woningen hebben voordat wordt begonnen met de gaswinning. Dan is het ook duidelijk wanneer er tijdens of na de gaswinning schade aan woningen ontstaat. Die schade zal dan door Vermilion moeten worden vergoed!
Het winnen van schaliegas, waarbij chemicaliën onder druk in de grond worden geïnjecteerd, is voor de CPB onacceptabel!


6.5 Afval


De inzameling van vuilnis is veranderd. Afval is belangrijk geworden als grondstof. Omgekeerd inzamelen is stapsgewijs ingevoerd, en in de buitengebieden is het ophalen van groenafval weer ingevoerd. De CPB blijft er op toezien dat burgers goed geïnformeerd worden over de voortgang van deze ontwikkelingen. Tegen het dumpen van afval in de openbare ruimte moet streng opgetreden worden.


Het oude papier wordt door diverse verenigingen ingezameld, dit levert voor hen extra inkomsten op. Mocht er op den duur gekozen worden voor een andere manier van inzamelen, al dan niet uniform in de hele gemeente, dan wil de CPB dat de verenigingen hun inkomsten uit het oude papier behouden.

De gemeente moet krachtig optreden tegen verontreiniging door particulieren en bedrijven. Zo moet de toename van zwerfvuil worden aangepakt. Campagnes op de scholen
verminderen het zwerfvuil langs de schoolroutes. Het is noodzakelijk dat het aanbieden van afval bij het aanbiedstation laagdrempelig en betaalbaar blijft. Bij de aanpak van zwerfvuil hoort dat voorkomend zwerfvuil wordt opgeruimd. Een schone omgeving biedt een hogere drempel voor afval weggooien, dan een omgeving waar al afval ligt. Straten en wijken die zelf het zwerfvuil opruimen en (licht) groenonderhoud doen moeten daarvoor een vergoeding krijgen.


6.6 Volkshuisvesting


Er is in de afgelopen jaren minder gebouwd dan de langjarige prognoses aangaven. Dit is enerzijds een gevolg van de economische crisis en heeft anderzijds te maken met de veranderende samenstelling van de bevolking. Op veel plaatsen worden nu de woningbouwlocaties ingevuld.


De positie van de woningbouwcorporaties is door overheidsmaatregelen sterk verslechterd, waardoor er druk staat op de sociale woningmarkt. Inspelen op de vraag naar woningen blijft belangrijk en zal maatwerk vergen. Als CPB vinden wij het heel belangrijk dat de huisvesting in de kleine kernen gewaarborgd blijft. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid van deze kleine kernen. Ook moet er ingezet worden op het behoud van voorzieningen in de kleine kernen.


De gemeente Steenwijkerland kent een faciliterend grondbeleid. Dat betekent dat zij zelf geen gronden meer aankoopt voor woningbouw. De CPB vindt dat de gemeente wel een belangrijke rol moet hebben bij het afstemmen van de bouw/verbouw van woningen aan de op dat moment heersende en de in de toekomst verwachte vraag naar woningen. Naast huisvesting is ook een prettige woon- en leefomgeving erg belangrijk. Wij denken dan aan groenvoorzieningen, speelgelegenheden, verkeersveiligheid en voldoende parkeerplaatsen.

Met de verwachte toename van ouderen en eenpersoonshuishoudens is het belangrijk dat zij ook keuze hebben waar ze willen wonen. Net als voor de starters willen we daar extra aandacht voor vragen. Het huisvestingsbeleid moet daarom gericht zijn op de verschillende doelgroepen en de verwachte verschuiving hierin. Het doel is:

- Dat er voldoende goedkope woningen behouden blijven en dat deze worden aangepast  (toegankelijk en energiezuinig) aan de eisen van deze tijd. Dit is vooral een taak van de woningbouwcorporaties;
- In het nieuwbouwprogramma voldoende woningen realiseren voor jongeren, starters, ouderen en eenpersoonshuishoudens;
- Aandacht geven aan levensloopbestendig bouwen. Dit kan door levensbestendige woningen te bouwen maar misschien is aandacht voor levensbestendige kernen en wijken beter realiseerbaar. Wanneer er voldoende diversiteit is in een kern of wijk kan men in de omgeving waar men prettig woont blijven wonen, of verhuizen naar een woning die past bij de levensfase waarin men zich bevindt;
- Actief inzetten op braakliggende gronden met bestemming woningbouw door heel de gemeente Steenwijkerland.


6.7 Ruimtelijke Ordening/vergunning verlening


Ruimtelijke ordening vraagt een zorgvuldig beleid en afstemming op de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren. Belangrijke punten zijn duurzaamheid, balans en leefbaarheid in wijken en kernen. De vergunningsverlening moet helder en soepel verlopen. Bij de eerste aanvraag moet het voor de aanvrager duidelijk zijn waarom zijn plan wel of geen kans van slagen heeft.


Wij willen dat aanvragen voor: erfafscheidingen, dakkapellen, parkeervergunning, leegstandsvergunning en dergelijke, versneld afgehandeld worden Waar het kan moeten vergunningen snel worden verleend, dit moet in de vorm van een flitsvergunning.
De CPB heeft veel vertrouwen in de inwoners van de gemeente Steenwijkerland. Daarom willen wij dat het welstandsbeleid alleen nog geldt voor waar dat écht nodig is, zoals de historische stads- en dorpskernen en karakteristieke buitengebieden. Op alle andere plaatsen kan deze vorm van betutteling worden afgeschaft.


6.8 Wegen en fietspaden


Eén van onze prioriteiten is de verkeersveiligheid vergroten. In Steenwijkerland hebben we een groot en vertakt netwerk van wandel- en fietspaden. Dit was de wens van burgers en toeristen. Bij het inrichten van wegen en paden moet rekening gehouden worden met de toegankelijkheid voor alle verkeersdeelnemers, hulpdiensten, groot transport, landbouwverkeer, fietsers en wandelaars. We zien door de schaalvergroting binnen de landbouw de omvang van het landbouwverkeer toenemen. De wegen in ons buitengebied zijn hier niet op berekend en daar dient aandacht voor te komen. Niet alleen voor het landbouwverkeer, maar in combinatie met alle weggebruikers. Denk ook eens aan de fietsende scholieren, de toename van 45 km-voertuigen en de groei van fietsen met ondersteuning of de speed-pedelecs. Een verbreding van fietspaden daar waar er een toename is van gebruikers en een actualisatie van verkeersplannen en verkeersveiligheidsplannen is noodzakelijk om de veiligheid van alle weggebruikers te blijven garanderen.

We blijven aandacht vragen voor de wens van de bevolking van Blokzijl en Ossenzijl voor het realiseren van een ontsluitingsweg. Ook in deze kernen zijn leefbaarheid en veiligheid van essentieel belang. Wij vragen van het College dan ook een uiterste inspanning om een verantwoorde financiering te zoeken.


6.9 Water


Steenwijkerland is rijk aan water. Dit draagt bij aan de prettige leefomgeving waarin wij wonen. Maar als gevolg van een verandering van ons klimaat hebben we ook te maken met een toename van extreme neerslaghoeveelheden, soms meer dan 100 mm in 24 uur. Een goede waterafvoer is daarbij heel belangrijk, gemeente en waterschap hebben hierin samen een taak. Enerzijds door in de planvorming hier rekening mee te houden, anderzijds door in te spelen in klimaat-actieve maatregelen zoals:


- Een scheiding tussen riool- en hemelwaterafvoer. Voer hemelwater af naar het oppervlaktewater en niet naar de rioolwaterzuivering.
- Zorg voor voldoende groen in woongebieden, dit zorgt voor minder wateroverlast en helpt ook tegen hittestress.
 Creëer (tijdelijke) waterberging in plassen en sloten of op b.v. waterpleinen in combinatie met recreatie.
- Zorg dat bij locatiekeuzes van nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen rekening gehouden wordt met het waterbeheer.
- Voer samen met het waterschap klimaatstresstesten uit voor de gemeente: waar zitten de zwakke plekken ten aanzien van wateroverlast, verdroging e.d., en maak op basis daarvan een plan van aanpak om de gemeente klimaatbestendig te maken.


6.10 Internet


Het aanleggen van breedband (glasvezel) zal het komende jaar worden uitgevoerd in het buitengebied, gelukkig hebben we in Steenwijkerland de drempel behaald. Mensen uit de fractie hebben zich hier in diverse rollen sterk voor gemaakt. Snel internet in de kernen is uiteraard van het grootste belang, hier zullen wij ons sterk voor blijven maken.

6.11 Toerisme en recreatie


Als regio moeten we strategie en beleid beter op elkaar afstemmen, want niet elke gemeente in de regio kan een aantrekkelijk winkelaanbod bieden met regionale aantrekkingskracht. Steden, dorpen en kernen moeten beter kijken naar hun eigen rol in de regio en in het land. De ene kern kan zich bijvoorbeeld profileren als wellnesshotspot, terwijl de andere kern zich als bruisende binnenstad richt op de beleving voor de consument, of juist een cluster wordt van kennisinstellingen en innovatieve ondernemers. Toerisme en recreatie zijn belangrijke pijlers waarop de economie in onze gemeente draait. Deze pijlers moeten verder ontwikkeld en benut worden, waarbij sprake moet zijn van een samenhangende aanpak. Een goed contact met de overkoepelende organisaties die zich bezighouden met de recreatieve mogelijkheden van Steenwijkerland is voor ons van essentieel belang. Hierdoor kan Steenwijkerland als wandel-, fiets- en waterrecreatiegemeente nog beter op de kaart worden gezet. De zwembaden moeten behouden blijven omdat zij een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in onze waterrijke gemeente leveren. Ook zijn wij voor uitbreiding van recreatieve voorzieningen rondom de meren met name een uitbreiding van strandjes en inlaatplaatsen (trailerhellingen).


Winkelstraten en winkelcentra zijn het kloppend hart van onze steden, dorpen en kernen. De detailhandel zorgt voor sociale veiligheid en aantrekkingskracht voor burgers en toeristen. Wij willen samenwerken met de ondernemers zodat de leefbaarheid en werkgelegenheid gewaarborgd blijft. Hierbij is het van belang dat er voldoende gratis parkeerruimte is voor auto, motor, scooter en fiets. Structurele leegstand moet voorkomen worden door winkelpanden te renoveren, te slopen of een nieuwe bestemming te geven.


Ook de horeca is in onze regio van groot van belang: de gemeente Steenwijkerland telt rond de 120 horecabedrijven. De horeca is niet alleen van belang voor eigen inwoners, maar fungeert ook als belangrijke trekker voor binnenlandse en buitenlandse bezoekers en toeristen. Deze sector is van grote maatschappelijke betekenis:

zij draagt als ‘de huiskamer van de samenleving’ bij aan welzijn en verbinding tussen mensen.
Wij zijn ons bewust van het spanningsveld tussen natuurontwikkeling en recreatie. Maar ook van het spanningsveld tussen ondernemer en inwoners in toeristische

Programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!'

Download als PDF

Het verkiezingsprogramma voor de komende  4 jaar heeft de titel gekregen. 'Samen kunnen we meer!' Niet meer als gemeente bepalen wat er nodig is, maar initiatieven van onze inwoners ondersteunen en mogelijk maken.

bottom of page