top of page

 

5 Samen leven in Steenwijkerland

Door economische omstandigheden en vergrijzing doen steeds meer mensen een beroep op de zorg en het sociale vangnet van de gemeente. Inwoners die dat nodig hebben, kunnen bij de gemeente terecht voor extra ondersteuning. Rijkstaken op dit terrein zijn overgeheveld naar de gemeente. Die heeft de verantwoording voor de toekenning en uitvoering van deze zorgondersteuning. De CPB staat voor een politiek waarbij de gemeente haar inwoners stimuleert en ondersteunt om de regie over hun leven in eigen hand te houden. Als dit niet lukt met hulp van de eigen omgeving, moet de gemeente voorzieningen treffen, want: Samen kunnen we meer!

5.1 Zorg

De zorg- en dienstverlening heeft de afgelopen jaren een hele verandering doorgemaakt. De taak van de overheid als aanbieder van producten en diensten is veranderd. Er wordt meer van de burger gevraagd. Communicatie en het vinden van het juiste antwoord op de vraag is essentieel. Meedenken in mogelijkheden moet voorop staan. Iedereen heeft recht op goede en snelle medische hulp, in welke vorm dan ook. De gemeente moet alles doen wat in haar vermogen ligt om dit te realiseren. De CPB is voorstander van een huisartsenpost in Steenwijk. Veel partijen zijn hierbij betrokken. Zodra zich een mogelijkheid voordoet, zal de CPB niet schromen deze met beide handen aan te grijpen.
De CPB is van mening dat mensen die niet zonder hulp of hulpmiddelen kunnen, op een eenvoudige manier een aanvraag moeten kunnen doen, waarna zij op zeer korte termijn geholpen moeten worden.
Voor de CPB is het belangrijk, dat de gemeente oog heeft voor individuele vragen van haar inwoners. Maatwerk moet daarbij het uitgangspunt zijn.


5.2 Jeugdzorg


“De jeugd is de toekomst”, is een bekende slogan en dat is ook zo. Het merendeel van onze jeugd groeit onbezorgd op in een veilige omgeving. Voor jeugd die het moeilijk heeft, bestaan allerlei voorzieningen. Daarbij is vroegtijdig signaleren van problemen belangrijk, om problemen in de toekomst voorkomen. Op het gebied van gezondheid moeten we de jeugd wijzen op gezonde voeding, sporten, de gevaren van roken, drinken, gokken en drugs. Ook willen we in blijven zetten op voorlichting en preventie in samenwerking met de ouders en betrokken instanties, want: Samen kunnen we meer!


5.3 Ouderenzorg

Het aantal ouderen neemt toe. Wij zijn er voor, dat ouderen passende huisvesting hebben en dat zij zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen. De initiatieven van de woningbouwcorporaties: “Lang zult u wonen” en de door de gemeente gesteunde “blijverslening” ondersteunt de CPB van harte. Daarnaast moet de bestrijding van eenzaamheid een aandachtpunt zijn van de gemeente. Initiatieven op dit gebied moeten op steun van de gemeente kunnen rekenen. Dit is niet alleen een zaak van de gemeente maar ook van de woningbouwcorporaties en burgers zelf, want: Samen kunnen we meer!


5.4 Sociaal Domein


Welzijn verbindt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben en mensen die graag de helpende hand toesteken. Hierbij staat zelfredzaamheid en ontwikkeling van de sociale kwaliteit voorop.


Wij willen dat het kernen- en wijkenbeleid gehandhaafd blijft, de afgelopen jaren heeft dit beleid haar vruchten afgeworpen. Het overleg tussen plaatselijke belangen- en wijkverenigingen en het college verloopt uitstekend. De contactambtenaren spelen hierbij een belangrijke rol. Korte lijnen, duidelijke communicatie en goede afstemming zijn van belang om dit beleid voor de toekomst te behouden. Hiernaast moeten veilige speelgelegenheden, vrijetijdsbesteding en sportieve ontspanningsmogelijkheden gewaarborgd blijven voor de jeugd.


Binnen het Sociaal Domein moeten we niet alleen standaardiseren maar ook innoveren. Innovatie zorgt op termijn niet alleen voor verbetering van de dienstverlening maar ook voor efficiënte processen en kostenbesparing. Om meer grip te krijgen op het Sociaal Domein is het zaak voor de gemeente om buiten de gebaande paden te denken door in te zetten op ICT, digitalisering en onderzoek doen naar het implementeren van nieuwe technologie.


Voor de CPB is het van belang oog te hebben voor inwoners die door de stapeling van financiële verplichtingen in de problemen kunnen komen.


5.5 Sport


Sport bevordert de volksgezondheid en is een bindende factor in de samenleving. Daarnaast is het goed voor lichaam en geest, en levert sport een belangrijke bijdrage tegen racisme en voor respect en tolerantie. Sport is een goed middel om sociale netwerken op te bouwen en om te leren met verantwoordelijkheden om te gaan. Bij een sportvereniging zijn niet alleen sporters actief maar ook ouders, vrijwilligers, trainers, bestuurders, bezoekers en toeschouwers. Sportverenigingen spelen steeds meer in op een maatschappelijke rol bij de aanpak van sociale problemen en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Belangrijk is dat de sportgebouwen en -velden schoon en goed onderhouden zijn en blijven, en makkelijk te bereiken voor jong, oud en mindervalide. Aandacht moet er blijven voor de kwaliteit van de sportvelden. Wanneer er verenigingen zijn die het onderhoud aan de velden en accommodaties zelf willen en kunnen uitvoeren moet hier ruimte voor zijn. In onze ogen verhoogt dit de betrokkenheid, creativiteit en saamhorigheid binnen de verenigingen.


De sportstimuleringsagenda: “Steeds meer in beweging, een vitaal Steenwijkerland” is een goed initiatief. Om de sport nog verder te stimuleren willen wij grote en kleine (jaarlijkse) sportevenementen naar Steenwijkerland halen. Denk aan een EK/WK Skeeleren. Daarnaast moet er aandacht zijn voor alle sportprestaties in Steenwijkerland.


5.6 Cultuur


De waarde van kunst en cultuur voor onze samenleving is groot. Kunst en cultuur hebben artistieke, maatschappelijke en economische waarden. We zijn trots op alles wat in de kernen gebeurd op het gebied van cultuur. Saamhorigheid is hierbij een belangrijk gegeven. Gondelvaarten, corso’s, muziekevenementen, enz. De creativiteit, innovatie en veerkracht van onze gemeente is erg belangrijk. Het is noodzakelijk voor onze identiteit, maar we moeten niet krampachtig proberen de “Steenwijkerlander “ uit te vinden, want die bestaat niet! Elke stad, dorp en kern heeft zijn eigen karakteristieke bevolking. Samen vormen deze verschillende mensen Steenwijkerland. Dat vinden wij een krachtig gegeven voor een goede samenleving.
Steenwijkerland geniet bekendheid door de grote verscheidenheid van steden, dorpen en kernen met daarin de vele monumenten en beeldbepalende panden zoals kerken, boerderijen en tuinen. Deze monumentale panden en historische plaatsen zijn waardevol en moeten bewaard blijven. Ook zijn er veel muziek-, dans- en theaterverenigingen actief in Steenwijkerland.
De Rijksoverheid schept voorwaarden voor de instandhouding, ontwikkeling en verspreiding van cultuur, onder ander door subsidies. Culturele instellingen, verenigingen en kunstenaars moeten uitgedaagd worden om ondernemerschap te tonen en daar waar het nodig en mogelijk is moet de gemeente dit financieel ondersteunen. Culturele evenementen dragen wij een zeer warm hart toe. Ook willen wij hier het belang van de vrijwilligers noemen, zonder hun tomeloze inzet zouden veel evenementen niet kunnen plaatsvinden. De CPB vindt het van belang, dat de gemeente samenbindend en overkoepelend is. Initiatieven moeten kunnen rekenen op goede en snelle vergunning- en subsidieverlening. De CPB gaat zich sterk maken voor een ‘evenementenkalender’, een plaats op de gemeentelijke website waarop alle evenementen, die er zijn in de gemeente vermeld worden, zodat voor iedereen duidelijk is wat er georganiseerd wordt.


Multifunctionele accommodaties (MFA), dorpshuizen, verenigingsgebouwen en sportvoorzieningen worden als basisvoorzieningen gezien voor de bevolking in steden, dorpen en kernen. Veel van deze gebouwen zijn in de afgelopen jaren verbouwd of geheel vernieuwd. Het in stand houden van deze voorzieningen is belangrijk voor de leefbaarheid en daarom verdienen ze onze blijvende belangstelling. De CPB is voorstander om een fonds in het leven te roepen om deze voorzieningen en het onderhoud te borgen voor de toekomst.


5.7 Onderwijs


De gemeente is verantwoordelijk voor een goede huisvesting van peuterspeelzalen, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en kinderopvang. Wij zijn voor handhaving van de bestaande scholen en peuteropvang mits zij voldoen aan het minimale leerlingenaantal. De peuteropvang is met ingang van 1 januari 2018 ondergebracht bij de kinderopvang. Een verandering die we in de gaten zullen houden. De afgelopen jaren zijn verschillende scholen geheel of ingrijpend verbouwd. Voor de komende jaren staan de plannen voor de scholen in Giethoorn, Tuk, Wanneperveen en Steenwijkerwold op de agenda. Goede en belangrijke ontwikkelingen omdat de school een ontmoetingsplaats is waar meerdere activiteiten kunnen plaatsvinden. De CPB vindt het belangrijk dat bijzonder onderwijs blijft bestaan, maar mocht het voor de kwaliteit van het onderwijs beter zijn, dan moeten scholen van verschillende denominaties samen onder één dak gaan.
De CPB wil dat wordt onderzocht of het mogelijk is om in het westen van de gemeente (dependances van) middelbaar onderwijs te vestigen.


5.8 Openbaar vervoer

De gemeente Steenwijkerland heeft als uitgangspunt voor het openbaar vervoer: voldoende, toegankelijk en comfortabel openbaar vervoer voor iedereen. Jong en oud, goed en minder goed ter been. De CPB onderstreept dit standpunt. Goed openbaar vervoer in onze gemeente is van groot belang voor iedereen. Het geeft mensen de gelegenheid om tijdig op hun werk te komen en scholieren de mogelijkheid om het onderwijs te volgen dat het beste bij iemand past. En dat ‘carpoolen in een bus’ is veel duurzamer dan dat iedereen met eigen vervoer rijdt.
Steenwijk heeft een intercitystation waar vier treinen per uur vertrekken en aankomen. De CPB vindt dat dat in de toekomst zo moet blijven.
Door de hele gemeente is er aangepast vervoer voor mensen die niet van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken vanwege een beperking. In het zuidwestelijke deel van Steenwijkerland kunnen mensen gebruik maken van de Stavib en vanuit Steenwijk rijdt de Vereniging Gehandicapten vervoer Steenwijk e.o. Van de Vrijwillige Hulpdienst Steenwijk kan iedereen gebruik maken en vooral ouderen zonder auto maken hier gebruik van bij een bezoek aan arts of ziekenhuis. Daarnaast zijn er vormen van ‘carpoolen’ ontstaan als het liftpaalproject. Deze vorm van ‘carpoolen’ willen we nog meer stimuleren.
In opdracht van de gemeenteraad wordt samen met ondernemers en inwoners onderzocht welke vormen van (openbaar) vervoer er verder nodig zijn om het vervoer in Steenwijkerland te optimaliseren, want:
Samen kunnen we meer!

5.9 Openbare orde en veiligheid


Op het gebied van orde en veiligheid is veel veranderd. Schaalvergroting heeft plaatsgevonden bij politie en brandweer. De Rijksoverheid heeft gemeenten de opdracht gegeven om in grotere verbanden te gaan werken, hiervoor is de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) opgericht. Wij zijn van mening dat er gestreefd moet worden naar een gevoel van veiligheid bij de burgers. Zonder gevaar en angst voor criminaliteit kunnen deelnemen aan activiteiten is een voorwaarde voor een leefbare samenleving. Naast inzet van openbaar bestuur, politie en brandweer dienen burgers ook verantwoordelijkheid te nemen.


Steenwijkerland moet een aantrekkelijke gemeente blijven om in te wonen, te werken en te recreëren. Gok-, drugs en drankverslaving en overlast hiervan dienen in samenwerking met gemeente en hulpinstanties bestreden te worden. Speciale aandacht voor probleemgezinnen en –jongeren is hierbij belangrijk. De CPB is in beginsel tegen coffeeshops en seksinrichtingen. Daarom zijn wij tegen uitbreiding van het aantal coffeeshops en seksinrichtingen in Steenwijkerland. Christelijke normen en waarden staan bij de CPB hoog in het vaandel, en daarom vragen wij blijvende aandacht voor het tegengaan van criminaliteit en hufterig gedrag.
Naast objectieve veiligheid is er ook subjectieve veiligheid. Veel mensen voelen zich weleens onveilig, vaak door de aan- of afwezigheid van bepaalde aspecten. Dit gevoel wordt negatief beïnvloed door zaken als: het onderhoud van de openbare ruimte, verloedering van buurten en de aanwezigheid van mensen met afwijkend gedrag. “Meer blauw op straat”, toezichthouders en cameratoezicht kunnen dit allemaal positief beïnvloeden. Maar ook het gebruik van burgernet is zeer belangrijk. Wanneer iedereen zich aansluit bij burgernet zal het veiligheidsgevoel snel verbeteren, de pakkans neemt toe voor iemand die zich misdraagt en die zal beter nadenken over de gevolgen van zijn of haar actie.


5.10 Integratie


Vluchtelingen, immigratie en integratie zijn onderwerpen die in de schijnwerpers staan. Discussie is er over of de grenzen wel of niet dicht moeten en wie - als de grens wel open mag blijven - er wel welkom is in Nederland en wie niet. De vluchtelingenproblematiek buiten Europa zorgt ervoor dat er gesteggel is over de verantwoordelijkheid van de opvang van de vluchtelingen: moet Nederland dat regelen, moet Europa daar afspraken over maken of moeten de landen van herkomst ervoor zorgen bijvoorbeeld? Duidelijk is wel dat zodra vluchtelingen in Nederland zijn, integratie en inburgering een belangrijk punt is.
De integratie in Steenwijkerland kan en moet beter. Er moet een einde komen aan statushouders die zonder de taal te spreken, zonder sociaal netwerk of zonder begeleiding door vrijwilligers hun weg zelf moeten vinden. De CPB wil meer regie om deze zaken in de toekomst te voorkomen door in te zetten op een gericht taalaanbod en de migranten wegwijs te maken in de gemeente. De statushouders moeten ook beter over Steenwijkerland verdeeld worden zodat ze optimaal kunnen en moeten integreren.

 

Programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!'

Download als PDF

Het verkiezingsprogramma voor de komende  4 jaar heeft de titel gekregen. 'Samen kunnen we meer!' Niet meer als gemeente bepalen wat er nodig is, maar initiatieven van onze inwoners ondersteunen en mogelijk maken.

bottom of page