top of page

 

7 Samen werken in Steenwijkerland


7.1 Akkerbouw, vee- en rietteelt


De agrarische sector vervult van oudsher een belangrijke positie in Steenwijkerland in. Voor de leefbaarheid van ons landelijk gebied is een sterke agrarische sector essentieel. Ook zorgt de agrarische sector voor een behoorlijke werkgelegenheid. Zowel direct als indirect. Daarnaast bepaalt deze sector mede het visuele beeld van het buitengebied en ‘stoffeert’ deze sector het landschap waar wij allemaal zo trots op zijn. Binnen een gemeente die deels bestaat uit kwetsbare natuurgebieden zal ook ruimte gecreëerd moeten worden voor uitbreiding van agrarische bedrijven. Wij willen geen onnodige onttrekking van land- en tuinbouwgebieden voor natuurontwikkeling. De combinatie waarbij agrariërs tevens landschapsbeheer uitoefenen moet gestimuleerd worden. Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met toerisme, recreatie, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. In de Vrijkomende Agrarische Bebouwingen (VAB) dient ruimte te zijn voor ondernemers om andersoortige bedrijven te starten.


In de nieuwe Omgevingswet moet gekozen worden voor verruiming van de mogelijkheden voor de agrariërs. Bij initiatieven moet door de gemeente passende ondersteuning geboden worden. Bij die ondersteuning is het belangrijk om te komen tot een moderne, economische en milieutechnische wijze van ondernemen. Het huidige beleid moet verruimd worden zodat het niet belemmerend werkt voor de agrariër. Wij willen dat in het toekomstige omgevingsplan de inhoud van een (bedrijfs)woning bij recht maximaal 750m3 mag zijn, dat is nu 600m3. Mocht de bestemming van een bestaande boerderij gedeeltelijk veranderen van agrarisch naar een andere bestemming (bijvoorbeeld wonen) dan moet dit mogelijk zijn. Doel van deze inzet is om ondernemers en particulieren in het buitengebied ruimte te bieden om te ondernemen zonder lange procedures.

Veel aandacht vragen we voor ons Nationaal Park Weerribben Wieden, dit in combinatie met de huidige terreinbeheerders en niet te vergeten de riettelers. Samen met deze sector en de terreinbeherende organisaties zullen we zij aan zij moeten samenwerken om het riet dat in het gebied geoogst wordt te promoten. Dat is zeker nodig aangezien de afzet van riet momenteel moeizaam verloopt.


7.2 Ondernemerschap


Steenwijkerland kent veel ondernemers. De gemeente heeft de laatste jaren actief ingezet op contact met het ondernemersplatform. Veel groeperingen zijn hierin vertegenwoordigd zoals Business Club Steenwijkerland, Giethoorn Onderneemt, Vollenhoofsch Ondernemers Collectief, Koninklijke Horeca Nederland, LTO Noord afd. Steenwijkerland, Zelfstandig met Elkaar en Steenwijk Vestingstad. De CPB vindt dat dit beleid moet worden voortgezet. Daarom willen we dat de gemeente blijft werken met bedrijvencontactfunctionarissen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen en dat zorgt voor een goed contact. Daarnaast moeten we het gunstige vestigingsklimaat voor nieuwe ondernemers behouden. Industrieterreinen waar vestigingsmogelijkheden zijn met goede voorzieningen en een gunstige grondprijs moeten daarom beschikbaar blijven.


7.3 Bedrijfsleven, middenstand en industrie


Geleidelijk komen we uit de economische crisis die de werkgelegenheid sterk geraakt heeft. Nog steeds liggen in onze gemeente de banen niet voor het oprapen. De CPB vraagt aandacht voor de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en het creëren van werkgelegenheid. Ontwikkeling van bedrijfsleven en industrie is daarom van vitaal belang. De gemeente is verantwoordelijk voor het snel, goed en gemakkelijk afhandelen van de aanvragen en het verlenen van vergunningen om tijdsverlies tot een minimum te beperken.


Daarnaast dient het gemeentelijke aanbestedingsbeleid er zoveel mogelijk op gericht te zijn bedrijven binnen de gemeente te interesseren. Het aanbestedingsbeleid moet lokale en regionale ondernemers een voorrangspositie bieden.
Op een aantal bedrijventerreinen is wonen en werken mogelijk. Het wonen op een bedrijventerrein vraagt nadere beschouwing, omdat mogelijk in de toekomst vaker conflicten zullen ontstaan wanneer bedrijven willen gaan uitbreiden. Bedrijventerreinen zijn mede bepalend voor het beeld van onze gemeente, daarom moeten zij voldoen aan een beeldkwaliteit. Voor alle bedrijven is digitale bereikbaarheid van levensbelang, daarom is aanleg van een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente noodzakelijk. Dus ook op bedrijventerreinen en in het buitengebied.


Wij willen extra aandacht vragen voor het elektronische ondernemersdossier voor alle procedures en vergunningen met de gemeente, zodat de dienstverlening voor ondernemers verbeterd en gemoderniseerd wordt.


De economie van Steenwijkerland bestaat veelal uit traditionele bedrijven. De CPB wil dat de gemeente zich inspant om meer (grote) bedrijven naar Steenwijkerland te halen. Vooral productiebedrijven zijn een erg goede aanvulling op de werkgelegenheid in onze gemeente. We weten dat dit niet eenvoudig is, maar met een aantrekkende economie moet dit mogelijk zijn. Momenteel lijken de toeristische sector en het midden- en kleinbedrijf (MKB) primair voor groei in werkgelegenheid te kunnen zorgen. Daar zijn we blij mee, maar toch zien we goede mogelijkheden voor innovatieve ondernemers met groeiambitie. Ook voor hen is er in Steenwijkerland een prettig klimaat van werken, wonen en recreëren.


Net als in grote delen van Nederland heeft ook onze gemeente te maken met de gevolgen van veranderend koopgedrag. In onze winkelcentra is sprake van toename van leegstand. Inmiddels is er een plan voor de binnenstad van Steenwijk ontwikkeld, maar de uitvoering moet niet te lang meer op zich laten wachten. Iedereen heeft belang bij een bruisend centrum waar mensen graag wonen, werken, winkelen en recreëren. Koninklijke Horeca Nederland Steenwijkerland praat graag mee over concrete oplossingen om het centrum weer bruisend te maken. Soms moeten er dan lastige keuzes gemaakt worden waarbij naast een goede verhouding tussen winkels en horeca, de historie van Steenwijk onze binnenstad interessant moet houden.


7.4 Regionale samenwerking


De gemeente Steenwijkerland is via gemeenschappelijke regelingen verbonden met buurgemeenten. In de GGD en de Veiligheidsregio IJsselland werkt Steenwijkerland samen met elf gemeenten. In deze organisaties wordt zo efficiënt mogelijk uitvoering gegeven aan de taak de inwoners zo goed mogelijk tegen ziekten en calamiteiten te beschermen. De CPB vindt het belangrijk, dat de gemeente hierin meedraait en in het bestuur van de organisatie, waarin één van de wethouders zitting heeft, kan aangeven wat voor Steenwijkerland van belang is.
Voor de jeugdzorg is gekozen voor een BedrijfsVoeringsOrganisatie. Het is efficiënter om met meerdere gemeenten zorg in te kopen. Ook heeft de gemeente een gemeenschappelijke regeling met Westerveld met betrekking tot de InterGemeentelijke Sociale Dienst (IGSD).
De CPB is van mening, dat gemeenschappelijke regelingen een goede functie hebben wanneer het gaat om organisatie, inkoop en uitvoering. Wel willen wij benadrukken, dat de controle op deze diensten altijd door onze gemeenteraad zal worden gedaan.

Programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!'

Download als PDF

Het verkiezingsprogramma voor de komende  4 jaar heeft de titel gekregen. 'Samen kunnen we meer!' Niet meer als gemeente bepalen wat er nodig is, maar initiatieven van onze inwoners ondersteunen en mogelijk maken.

bottom of page